Sammenslåing av Kristiansand byrett og Setesdal sorenskriverembete.

DatoFOR-1992-12-11-1145
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1992 1879
Ikrafttredelse01.01.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§20, LOV-1915-08-13-5-§22, LOV-1915-08-13-5-§86a
Kunngjort
KorttittelSammenslåing til Kristiansand byrett

Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1992 med hjemmel i domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 20 jfr. § 22 og § 86 a. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I.Kristiansand byrett og Setesdal sorenskriverembete slås sammen til ett embete. Sammenslåingen trer i kraft fra 1. januar 1993.
II.Det nye embetet betegnes Kristiansand byrett, og organiseres med en justitiarius, seks embetsdommere og to dommerfullmektiger.
III.Rettskretsen for Kristiansand byrett består av tre loddtrekningskretser: Kommunene Kristiansand og Vennesla utgjør en krets, Evje, Hornnes og Iveland utgjør en annen, mens Bygland, Valle og Bykle danner en tredje loddtrekningskrets.
IV.Kristiansand byrett og Setesdal sorenskriverembete nedlegges.