Vedtekter for Norsk Tipping AS

DatoFOR-1992-12-11-1266
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1993 809
Ikrafttredelse20.09.1993
Sist endretFOR-2017-04-06-471
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103-§3, FOR-2013-04-05-342
Kunngjort
KorttittelVedtekter for Norsk Tipping AS

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1992 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 3 tredje ledd. Fremmet av Kulturdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. april 2013 nr. 342.
Endringer: Endret ved vedtak 8 april 2005 nr. 303, 16 mars 2007 nr. 303 (vedtektene gjengitt i sin helhet etter endringer), 9 april 2013 nr. 460, 23 april 2015 nr. 517, 6 april 2017 nr. 471.

§ 1.Selskapets navn og eierskap

Selskapets navn er Norsk Tipping AS. Selskapet opprettes fra 1. januar 1993, jf. kgl.res. 11. desember 1992 om opprettelse av selskapet. Staten eier alle aksjer i selskapet. Bestemmelsene i aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 gjelder ikke for Norsk Tipping AS, jf. pengespilloven § 3 annet ledd. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder imidlertid tilsvarende for Norsk Tipping AS.

§ 2.Selskapets lokalisering og formål

Selskapet har sitt forretningskontor i Hamar.

Selskapet skal i henhold til spilleregler fastsatt av departementet avholde og formidle pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespillene, samtidig som det gjennom rasjonell drift av selskapet skal legges til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til formål som nevnt i pengespilloven § 10.

§ 3.Selskapets styre

Selskapets styre skal ha minst fem medlemmer med varamedlemmer. Kjønnsfordelingen i styret skal være i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven § 20-6 første ledd.

Ansattes medlemmer i styret velges med personlige varamedlemmer. Når ansatte velger to eller flere styremedlemmer, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. Første varamedlem for øvrige medlemmer møter fast på styremøter. Andre varamedlemmer for øvrige medlemmer innkalles ved forfall i den rekkefølge som de er oppnevnt.

Dersom et medlem hvor personlig varamedlem ikke er oppnevnt, trer ut av styret i løpet av funksjonstiden, rykker første varamedlem opp som medlem av styret for den resterende del av den uttredenes funksjonstid. Varamedlemmene rykker opp i den rekkefølgen de er oppnevnt.

Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige styremedlemmer er til stede. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak må likevel alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer.

Ved valg eller tilsetting anses den valgt eller tilsatt som får flest stemmer. Det skal foretas ny avstemning dersom ingen ved første avstemning får flertall av de stemmer som er avgitt. Står stemmene likt ved valg av møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller gjelder det som lederen har stemt for. Styret kan før den nye avstemning vedta at det bare skal stemmes på to eller flere av dem som i første avstemning har fått høyeste stemmetall.

0Endret ved vedtak 9 april 2013 nr. 460.
§ 4.Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet skal være knyttet til formidling av pengespill, rettet mot norske borgere eller personer bosatt i Norge. Beslutning om iverksettelse av annen virksomhet eller om opprettelse av datterselskaper skal tas i generalforsamling. Vedtektene i datterselskap skal klart angi datterselskapets virksomhet og virksomheten skal ha tilknyting til aktivitet som omfattes av formålet med Norsk Tipping AS' virksomhet.

Selskapet blir forpliktet ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.

Selskapets daglige drift blir ledet av administrerende direktør. Administrerende direktør skal holde styret orientert om spørsmål som er av vesentlig betydning for selskapets virksomhet, for eksempel knyttet til nasjonale politiske eller samfunnsmessig forhold, endringer i selskapets profil, utvikling av ny virksomhet, større omorganiseringer, vesentlige investeringer mv.

Administrerende direktør har selskapets prokura.

Styret kan gi prokura til andre tilsatte, men bare slik at prokura tegnes av to i fellesskap (fellesprokura).

§ 5.Årsregnskap

Kultur- og kirkedepartementet fastsetter selskapets årsregnskap etter forslag fra styret og godkjenner styrets årsmelding.

§ 6.Diverse bestemmelser

I tillegg til det kontroll- og tilsynsarbeid som foretas gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet avholdes det to ganger årlig møte mellom departementet og selskapet, med sikte på å opprettholde en løpende dialog om utvikling og praktisering av regelverket for Norsk Tippings virksomhet. Ved behov kan det avholdes ytterligere møter. Det skal føres referat fra møtene.

Generalforsamling for Norsk Tipping avholdes hvert år i tilknytning til selskapets årsmøte. Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen. Styret skal forelegge for generalforsamlingen en erklæring om lederlønn, jf. regjeringens retningslinjer for statlig eierskap. Instruks til selskapet gis enten ved protokollert vedtak i generalforsamling eller ved brev direkte fra Kultur- og kirkedepartementet.

0Endret ved vedtak 6 april 2017 nr. 471.
§ 7.Forvaltning av overskuddslikviditet

Selskapets overskuddslikviditet skal plasseres med lav risiko. Fri likviditet utover 2,5 % av netto spillinntekter foregående år skal overføres til selskapets konto i Norges Bank hver måned. Selskapet kan i unntakstilfeller, og etter forutgående samtykke fra departementet, beholde fri likviditet utover 2,5 % av netto spillinntekter hos sin egen private bankforbindelse.

0Tilføyd ved vedtak 23 april 2015 nr. 517 (i kraft 1 jan 2016).