Retningslinjer for kateketens og diakonens gudstjenestlige funksjoner.

DatoFOR-1996-11-15-1457
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 1962
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endretFOR-2015-12-04-1912
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§24
Kunngjort
KorttittelKateketens og diakonens gudstjenestefunksjon

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kirkemøtet 15. november 1996 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 24 tredje ledd bokstav c og forskrift av 15. november 1996 nr. 1455 om kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kateketer.
Endringer: Endret ved vedtak 19 nov 1999 nr. 1584, 4 des 2015 nr. 1912.

1. Felles innledende bestemmelser

1.1 Utgangspunktet for kateketens gudstjenestelige funksjoner er det undervisningsoppdrag kateketen er vigslet til ifølge gjeldende vigslingsordning og tjenesteordning.

Utgangspunktet for diakonens gudstjenestelige funksjoner er den diakonale tjeneste diakonen er vigslet til ifølge gjeldende vigslingsordning og tjenesteordning.

1.2 Kateketen og diakonen tar del i planlegging og forberedelsen av gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med øvrige ansatte og ulønnede medarbeidere som er involvert i gudstjenestearbeidet.

Kateketens og diakonens deltakelse og medvirkning ved gudstjenester og kirkelige handlinger skjer under ledelse av soknepresten eller forrettende prest, jf. tjenesteordningenes § 7.

1.3 Omfanget av kateketens og diakonens tjeneste knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger skal forankres i menighetens lokale grunnordning og medarbeiderens stillingsbeskrivelse, jf. tjenesteordningenes § 3, tredje ledd.
1.4 Ved utøvelsen av gudstjenestelige funksjoner bærer kateket og diakon liturgisk drakt.

Liturgisk drakt for vigslet diakon og kateket er alba med skråstilt stola.

0Endret ved vedtak 4 des 2015 nr. 1912.

2. Kateketen

2.1 Forberedelse til og medvirkning ved hovedgudstjenesten og andre gudstjenester
2.1.1 Forkynnelse

Kateketen kan medvirke som predikant ved gudstjenester der undervisningsoppdraget på en særlig måte står i fokus.

2.1.2 Menighetens forbønn

Kateketen bør regelmessig ta del i forberedelsen av lokalt utformede bønner under menighetens forbønn med særlig ansvar for å bringe fram bønneemner med tilknytning til menighetens undervisningsoppdrag.

Kateketen kan lede forbønnen eller legge til rette for andre medliturger som forbønnsledere.

2.1.3 Planlegge og forrette

Kateketen bør gis ansvar for å planlegge og være liturg eller medliturg ved gudstjenester med særlig tilknytning til menighetens undervisning for alle aldersgrupper:

-Gudstjenester i tilknytning til menighetens trosopplæring.
-Gudstjenester knyttet til ulike arrangement for barn og ungdom.
-Gudstjenester med særlig tilknytning til voksenundervisning.
-Skole- og barnehagegudstjenester.
2.1.4 Konfirmasjonstidens gudstjenester

Kateketen skal delta i planlegging og gjennomføring av konfirmasjonstidens gudstjenester for de konfirmantene som kateketen har et særlig ansvar for.

-Dette gjelder gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter, konfirmasjonsgudstjeneste med forbønn for den enkelte og øvrige gudstjenester som inngår i konfirmasjonstiden.
-Kateket og prest samarbeider og fordeler ansvar, liturgiske og forkynnende oppgaver mellom seg.
-I særlige tilfeller forretter kateketen konfirmasjonsgudstjenesten som liturg.
2.1.5 Sakramentene

I kraft av sin vigsling er kateketen autorisert som nattverdmedhjelper og kan delta ved utdelingen av nattverden.

Biskopen kan i særskilte tilfeller gi kateketen fullmakt til å forvalte sakramentene innen rammen av menighetens undervisningstjeneste.

0Endret ved vedtak 4 des 2015 nr. 1912.

3. Diakonen

3.1 Forberedelse til og medvirkning ved hovedgudstjenesten og andre gudstjenester
3.1.1 Generelt

Diakonen har et særlig ansvar for å se til at det er lagt til rette for fellesskap og deltakelse for alle i gudstjenesten.

3.1.2 Forkynnelse

Diakonen har et særlig ansvar for at det diakonale aspekt kommer fram i forkynnelsen.

Diakonen kan medvirke som predikant ved gudstjenester der det diakonale oppdraget på en særlig måte står i fokus.

3.1.3 Menighetens forbønn

Diakonen bør regelmessig ta del i forberedelsen av lokalt utformede bønner under menighetens forbønn med særlig ansvar for å bringe fram diakonale bønneemner.

Diakonen kan lede forbønnen eller legge til rette for medliturger som forbønnsledere.

3.1.4 Delta i planlegging og gjennomføring

Diakonen bør delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester med særlig tilknytning til menighetens diakonale oppdrag.

Diakonen bør delta i planlegging og gjennomføring av særskilte forbønnsgudstjenester i menigheten.

3.1.5 Sakramentene

I kraft av sin vigsling er diakonen autorisert som nattverdmedhjelper og kan delta ved utdelingen av nattverden.

Biskopen kan i særskilte tilfeller gi diakonen fullmakt til å forvalte sakramentene innen rammen av menighetens diakonale oppdrag.

3.2 Kirkelige handlinger
3.2.1 Soknebud

Diakonen kan gå i soknebud, jf. tjenesteordningens § 2, bokstav g. Diakonen benytter forordnet nattverdliturgi for slik anledning.

3.2.2 Båreandakt og urnenedsettelse

Diakonen kan gjøre tjeneste ved båreandakt og urnenedsettelse.

3.2.3 Gravferd

Diakonen kan forrette gravferd etter avtale mellom diakonen, soknepresten og biskopen.

0Endret ved vedtak 4 des 2015 nr. 1912.

4. Mindre endringer

Kirkemøtet gir Kirkerådet myndighet til å foreta mindre endringer i disse bestemmelsene.

0Tilføyd ved forskrift 19 nov 1999 nr. 1584.