Forskrift om tjenesteordning og instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene

DatoFOR-1997-06-13-581
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1390
Ikrafttredelse01.07.1997
Sist endretFOR-2010-03-05-312
EndrerFOR-1906-11-28
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§477, LOV-1988-05-20-32-§49
Kunngjort
KorttittelForskrift om instruks for generaladvokaten mm

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 1997 med hjemmel i lov av 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 477 og lov av 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyndighet § 49 annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 5 mars 2010 nr. 312.

Kapittel I Tjenesteordning for generaladvokaten og krigsadvokatene

§ 1.Generelt

Generaladvokaten og krigsadvokatene er administrativt underlagt Justisdepartementet.

Betegnelsen krigsadvokat omfatter i denne forskrift både førstekrigsadvokater, krigsadvokater og hjelpekrigsadvokater hvor ikke annet framgår.

§ 2.Fredstid

I fredstid beskikkes fast ansatte krigsadvokater for Sør-Norge og Nord-Norge, i et antall departementet fastsetter.

Justisdepartementet fastsetter tjenestested.

§ 3.Mobiliseringspliktige krigsadvokater

Justisdepartementet beskikker et antall førstekrigsadvokater, krigsadvokater og hjelpekrigsadvokater med plikt til å tjenestegjøre under mobilisering. Generaladvokaten skal normalt uttale seg før beskikkelse skjer.

De mobiliseringspliktige krigsadvokater plikter i fredstid å delta i øvelser og behandle enkelte disiplinærsaker og påtalesaker etter generaladvokatens eller krigsadvokatens bestemmelse.

§ 4.Status tjenestested i krigstid

Generaladvokaten og krigsadvokatene har status som sivile på samme måte som påtalemyndighetens øvrige tjenestemenn.

Justisdepartementet fastsetter tjenestested.

0Endret ved forskrift 5 mars 2010 nr. 312.
§ 5.Stedlig kompetanse for krigsadvokatene og hjelpekrigsadvokatene

Førstekrigsadvokatene, krigsadvokatene og hjelpekrigsadvokatene behandler saker fra alle militære avdelinger eller enheter som befinner seg innen de regioner de er beskikket for tjeneste.

§ 6.Krigsadvokatfullmektiger

Generaladvokaten kan beskikke krigsadvokatfullmektig for et begrenset tidsrom eller begrenset oppdrag. Fullmektigen står under tilsyn av førstekrigsadvokat eller krigsadvokat og behandler saker etter deres bestemmelse.

Krigsadvokatfullmektiger kan ikke utferdige forelegg i straffesaker eller føre kontroll med refselser etter lov om militær disiplinærmyndighet.

§ 7.Rett til administrativ forpleining

Generaladvokaten og krigsadvokatene har i krigstid i nødvendig utstrekning rett til administrativ forpleining ved forsvaret.

Kapittel II Instruks for generaladvokaten og krigsadvokatene

§ 8.Generaladvokaten

Generaladvokaten skal lede og føre tilsyn med krigsadvokatene. Generaladvokaten er ansvarlig for nødvendig opplæring av krigsadvokatene og for å gi retningslinjer og veiledning i faglige spørsmål.

§ 9.Generaladvokaten og krigsadvokatenes alminnelige oppgaver

Generaladvokaten og krigsadvokatene bistår de militære sjefer ved etterforsking av disiplinærsaker og fører tilsyn med utøvelsen av disiplinærmyndigheten, slik det følger av lov om militær disiplinærmyndighet 20. mai 1988 nr 32 og tilhørende disiplinærreglement.

Generaladvokaten og krigsadvokatene utfører oppgaver tillagt påtalemyndigheten i militære straffesaker slik det følger av lov om rettergangsmåten i straffesaker 22. mai 1981 nr 25 kap 35 og reglene i påtaleinstruksen.

Generaladvokaten og krigsadvokatene skal dessuten:

a)etter anmodning fra militære sjefer gi uttalelse i saker vedrørende militær disiplinær- og strafferett,
b)gi uttalelse om militære ulykkessaker når det vurderes disiplinære eller strafferettslige reaksjoner som tilsier militærjurists medvirkning,
c)etter anmodning fra Justisdepartementet og/eller Forsvarsdepartementet gi uttalelser om spørsmål av militærjuridisk art,
d)henlede militær sjefs oppmerksomhet på forhold som bør etterforskes eller anmeldes til påtalemyndigheten, og
e)gi uttalelse om erstatningsrettslige spørsmål dersom det er aktuelt å fremme borgerlig rettskrav i forbindelse med en straffesak.

Generaladvokaten og krigsadvokatene gir ellers innenfor sitt saksområde uttalelse til myndigheter etter behov.

Generaladvokaten skal holde seg orientert om forhold i andre land og om utviklingen av rettsspørsmål som har betydning for hans funksjon.

§ 10.Saksbehandling

Generaladvokaten skal bistå forsvarssjefen og generalinspektørene. Krigsadvokatene skal bistå de militære sjefer innen de regioner de er beskikket for tjeneste. Fellesinstitusjoner betjenes av krigsadvokatene for Sør-Norge. Norske enheter og avdelinger utenfor Norge bistås av krigsadvokatene for Sør-Norge eller etter generaladvokatens nærmere bestemmelse.

Generaladvokaten gir direktiver om krigsadvokatens rutiner for saksbehandling.

0Endret ved forskrift 5 mars 2010 nr. 312.
§ 11.Utførelse av aktorater

Generaladvokaten og de fast tjenestegjørende krigsadvokater skal uten særskilt godtgjørelse utføre aktorater i militære straffesaker slik det følger av reglene i straffeprosessloven og påtaleinstruksen. Dette gjelder også saker som er forenet til felles behandling i medhold av straffeprosessloven § 465, eller i andre saker av militærjuridisk art etter høyere påtalemyndighets bestemmelse, jf straffeprosessloven § 76.

Generaladvokatene og krigsadvokatene kan pålegge de mobiliseringspliktige krigsadvokatene å utføre et begrenset antall aktorater i fredstid. Aktoreringen godtgjøres med salær iht salærforskrift fastsatt av Justisdepartementet.

§ 12.Veiledning og opplæring

Generaladvokaten og krigsadvokatene skal ved befaringer og besøk holde seg kjent med de stedlige vilkår for utøvelse av disiplinærmyndighet, og i nødvendig utstrekning gi veiledning til forsvarets personell om behandling av disiplinærsaker og straffesaker, og bistå ved opplæringstiltak.

§ 13.Forberedelse til mobilisering

Generaladvokaten skal planlegge og forberede den militære disiplinær- og påtalemyndighets virksomhet i krig, i samråd med forsvaret, riksadvokaten og andre berørte myndigheter. Det skal utarbeides planer for disponering av personell, kommunikasjon, ressursbehov mv. Mobiliseringsplanene godkjennes av Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet. De revideres hvert femte år eller oftere etter behov.

§ 14.Reiser og representasjon internasjonalt

Generaladvokaten skal holde Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet orientert om sine og krigsadvokatenes forestående reiser og representasjon av internasjonal karakter, av hensyn til samordning av internasjonale relasjoner. Det skal avgis rapport. Tilsvarende gjelder i nødvendig utstrekning overfor riksadvokaten.

§ 15.Journal

Det skal føres journal over alle saker til behandling, herunder generelle uttalelser.

§ 16.Statistikkføring og årsrapport

Generaladvokaten fører statistikk over refselser og andre disiplinærsaker og militære straffesaker.

Generaladvokaten gir årlig rapport til Justisdepartementet over sin og krigsadvokatenes virksomhet, med gjenpart til Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og riksadvokaten.

0Endret ved forskrift 5 mars 2010 nr. 312.
§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1997. Fra samme dag oppheves: Instruks gitt ved kgl.res. 28. september 1906 om utførelse av de til generaladvokatembetet hittil tillagte forretninger.