Instruks om rapporteringsplikt for offentlige tjenestemenn for å bistå sjømilitære myndigheter i oppsynet langs kysten og i norske sjøområder.

DatoFOR-1997-12-19-1545
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2000 1845
Ikrafttredelse01.07.1999
Sist endret
EndrerFOR-1983-09-02-1431
Gjelder forNorge
HjemmelKongens instruksjonsmyndighet
Kunngjort
KorttittelInstruks for off. tjenestemenn langs kysten

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997 med hjemmel i Kongens utøvende makt med styrings- og instruksjonsrett overfor forvaltningen. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Instruksens formål

Denne instruksens formål er å sikre at sjømilitære myndigheter i fredstid, krise og krig har best mulig oppdatert informasjon til å utøve et effektivt oppsyn langs norskekysten og i norske sjøområder.

§ 2.Rapporteringsplikt

Alle offentlige tjenestemenn i kystforvaltningen, herunder losoldermenn, losformenn, statsloser, losbåtførere, havnesjefer, tolltjenestemenn, fyrtjenestemenn, ansatte ved Kystverkets trafikksentraler, Sysselmannen på Svalbard, Stasjonssjefen på Jan Mayen, ansatte i politi- og lensmannsetaten, tjenestemenn tilknyttet skipskontrollen, oppsynsmenn ved fiskeriene og mannskaper som bemanner statlige fartøyer, har plikt til å rapportere forhold og hendelser som nevnt i instruksens § 4 og § 5.

Rapportene vil bidra til gjennomføringen av de oppgaver Forsvaret er tillagt i forbindelse med oppsynet langs kysten, herunder at de til en hver tid gjeldende bestemmelser for fremmede krigsfartøyers og ikke-militære fartøyers ferdsel og opphold i norsk territorialfarvann og norske havner blir overholdt.

Instruksen berører ikke Forsvarets plikt til å gi informasjon eller til å rapportere til politiet og andre myndigheter.

§ 3.Geografisk virkeområde

Forhold og hendelser som nevnt i § 4 og § 5 skal rapporteres dersom de oppdages på land i nær tilknytning til sjøen, i norsk indre farvann og sjøterritorium, Norges økonomiske sone og fiskerivernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen ved Jan Mayen i den grad de spesifiserte forhold og hendelser som nevnt i § 4 og § 5 er relevant.

Kapittel II. Forhold og hendelser som skal rapporteres

§ 4.Rapporteringspliktige forhold og hendelser i fredstid

I fredstid skal det rapporteres om

a)fremmede ikke-militære fartøyer av enhver kategori som observeres i norsk indre farvann uten å ha heist nasjonalflagg, seiler utenfor normal seilingsled, er stilleliggende, oppankret, setter ut båter, eller utfører annen unormal manøver eller virksomhet. Det skal videre rapporteres dersom det er åpenbart eller rimelig grunn til å anta at et fremmed ikke-militært fartøy har anløpt indre farvann uten at anløpsmelding er oversendt norske myndigheter, at fartøyet ikke har fått anløpstillatelse, eller at det foreligger andre brudd på anløpsforskriften;
b)fremmede krigsfartøyer observert i norsk indre farvann og på norsk sjøterritorium;
c)fremmede ikke-militære fartøyer som bryter enkeltvedtak eller forskrift om losplikt;
d)mistanke om spionasje mot militære enheter, installasjoner eller anlegg;
e)fremmede fartøyer som foretar ulovlige målinger;
f)observasjoner av uidentifisert undervannsobjekter, og
g)observasjon av mulig militære gjenstander, herunder sprenglegemer.
§ 5.Rapporteringspliktige forhold og hendelser i krig og ved mulig krigsfare

Ved krise og krig skal det spesielt rapporteres om

a)fremmede krigsfartøyer, bevæpnede handelsfartøyer eller fremmede ikke-militære fartøyer av en hvilken som helst kategori som observeres underveis eller stilleliggende i norsk indre farvann og på norsk sjøterritorium;
b)fremmede eller norske fartøyer som viser mistenkelig opptreden, for eksempel ved at fartøyet viser uforståelige signaler eller prøver å skjule sin kommunikasjon med andre fartøyer eller personer på land;
c)observerte lagre av proviant, drivstoff mv., som virker mistenkelig på grunn av sin beliggenhet, størrelse, art eller lignende;
d)fartøy, eller annet transportmiddel på sjøen som oppdages i ferd med, eller antas å ville forsøke eller medvirke til å transportere forbudte varer (kontrabande);
e)mistanke om spionasje. Dette omfatter også at fremmed makt - direkte eller indirekte - blir gitt meddelelser om fartøyers bevegelser, inkludert ankomst og avgang, eller om fartøyets last.

Videre skal observasjoner av andre aktuelle forhold og hendelser som antas å være av interesse for sjømilitære myndigheter rapporteres, herunder havari og ulykker til sjøs, drivende eller ilanddrevne miner, torpedoer eller andre gjenstander som er, eller mistenkes å være bestemt for krigsformål.

§ 6.Utfyllende bestemmelser om rapportens innhold

Rapportene om fartøy skal om mulig alltid angi

a)fartøyets navn, kallesignal, type og nasjonalitet
b)nøyaktig sted og tidsangivelse
c)fartøyets kurs og fart, og ellers alle opplysninger som kan bidra til å identifisere vedkommende fartøy og dets aktivitet.

Kapittel III. Adressat og fremsendelsesmåte

§ 7.Rapportens adressat

Med mindre Forsvarsdepartementet eller den det bemyndiger bestemmer annet, skal rapporter om forhold og hendelser iht. instruksens § 4 og § 5 mellom riksgrensen til Sverige og fylkesgrensen Nord-Trøndelag/Nordland (Leka) i nord sendes til Forsvarskommando Sør-Norge/Stavanger. Rapporter om forhold og hendelser mellom fylkesgrensen Nord-Trøndelag/ Nordland i sør og riksgrensen mot Russland, samt i sjøområdene rundt Svalbard og Jan Mayen, skal sendes til Forsvarskommando Nord-Norge/ Bodø.

Dersom spesielle forhold gjør det umulig å sende rapport til forsvarskommandoene, skal det rapporteres til nærmeste sjømilitære enhet.

§ 8.Fremsendelse av rapport

Alle rapporter om forhold og hendelser som omfattes av denne instruksen skal sendes uten unødig opphold og på hurtigste måte slik som den enkelte etat bestemmer for sine tjenestemenn. I tilfelle etatene velger ikke å gi egne bestemmelser om dette, sendes rapportene direkte fra tjenestemennene (jf. § 7).

Kapittel IV. Særskilte bestemmelser

§ 9.Havnemyndighetene

Havnesjefene skal alltid rapportere til militære myndigheter når fremmede krigsfartøy eller fremmede ikke-militært fartøy ankommer og forlater norsk havn, eller blir liggende i havn ut over tillatt tid.

§ 10.Ikrafttredelse

Instruksen trer i kraft med virkning fra 1. juli 1999. Samtidig settes den tidligere instruks om offentlige tjenestemenns rapporteringsplikt, fastsatt ved kongelig resolusjon av 2. september 1983 nr. 1431, ut av kraft.