Instruks for tilsyn og kontroll med virksomheter som produserer kjøttprodukter og enkelte andre produkter av animalsk opprinnelse.

DatoFOR-1999-03-04-289
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1999 841
Ikrafttredelse04.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1933-05-19-3-§1, LOV-1933-05-19-3-§3, LOV-1933-05-19-3-§4, FOR-1995-04-06-353-§60
Kunngjort
KorttittelInstruks for tilsyn med kjøttproduksjon

Fastsatt av Statens næringsmiddeltilsyn 4. mars 1999 med hjemmel i forskrift av 6. april 1995 nr. 353 om hygiene ved produksjon og frambud m.v. av kjøttprodukter og enkelt andre produkter av animalsk opprinnelse § 60 og delegeringsbrev fra Statens næringsmiddeltilsyn av 11. april 1996, jf. EØS-avtalens vedlegg I, del 6,1 nr. 4 (Rdir. 77/99/EF) med endringer. 

1 Tilsyn med virksomheter
1.1 Tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn og kontroll med alle virksomheter som er omfattet av forskrift 6. april 1995 nr. 353 om hygiene ved produksjon og frambud m.v. av kjøttprodukter og enkelte andre produkter av animalsk opprinnelse.
1.2 Tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn med de hygieniske forhold i virksomheten i henhold til tilsynsfrekvens som skal være avhengig av virksomhetens størrelse og type produkter som produseres. Når tilsynsmyndigheten fastsetter tilsynsfrekvens ved den enkelte virksomheten, skal en vurdering av helserelatert risiko forbundet med de aktuelle produktene legges til grunn.
1.3 Tilsynsmyndigheten skal forsikre seg om at bestemmelsene i forskriften er oppfylt. Dersom det er tvil om kjøttråvarenes opprinnelse, skal tilsynsmyndigheten kontrollere dokumenter som gjør det mulig å spore opprinnelsesvirksomheten for kjøttråvarene.
1.4 Tilsynsmyndigheten skal vurdere resultatene av virksomhetens særskilte kontrolltiltak i henhold til § 6 i forskriften. På bakgrunn av vurderingen skal tilsynsmyndigheten iverksette supplerende mikrobiologiske undersøkelser i produksjonsledd, og i produktene når dette anses nødvendig. Tilsynsmyndigheten skal skriftlig rapportere resultatene av analyser og vurderinger til den som er ansvarlig for virksomheten, og fatte nødvendige vedtak.
1.5 Tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn med at;
1.5.1 produktene stempelmerkes i henhold til forskriftens kapittel IX.
1.5.2 lagring og transport av produktene skjer i overensstemmelse med forskriftens kapittel X.
1.5.3 merkingen av produktene er i overensstemmelse med produktenes innhold, jf. forskriftens § 39. 
2 Ikrafttredelse

Denne instruks trer i kraft straks.