Instruks for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland

DatoFOR-1999-10-27-1166
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 1999 2765
Ikrafttredelse18.10.1999
Sist endretFOR-2015-12-18-1784
EndrerFOR-1998-12-30
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1932-06-17-6-§2, LOV-1932-06-17-6-§3, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelKontrollinstruks for animalske produkter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen og Fiskeridirektoratet 27. oktober 1999 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 97/78/EF, vedtak 92/525/EØF, vedtak 93/13/EØF, vedtak 94/360/EF og vedtak 2005/34/EF, vedtak 2006/590/EF, beslutning 97/132/EF (som endret ved beslutning (EU) 2015/1084), beslutning 1999/201/EF (som endret ved beslutning 2013/397/EU), beslutning 2002/979/EF og beslutning 2002/309/EF).
Endringer: Endret ved vedtak 17 sep 2001 nr. 1086, 19 mai 2003 nr. 618, 15 jan 2004 nr. 209, 3 april 2006 nr. 406, 6 jan 2009 nr. 1, 15 aug 2012 nr. 811, 18 des 2015 nr. 1784.

Kapittel I. Generelt

1.1. Virkeområde

Instruksen gjelder for tilsynsmyndighet som er delegert myndighet til å utøve veterinærkontroll på grensekontrollstasjon og kontrollsenter med hjemmel i forskrift av 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland (importforskriften) § 22.

1.2 Ansvarlig tilsynsmyndighet ved grensekontrollstasjon
1.2.1 Grensekontrollstasjoner skal være underlagt en offentlig veterinærs ansvar. Ansvarlig tilsynsmyndighet ved grensekontrollstasjon er den veterinær som er utpekt til dette, og kalles grenseveterinær. Ansvarlig ved grensekontrollstasjonen skal være til stede på grensekontrollstasjonen ved veterinærkontroll av produkter.
1.2.2 For grensekontrollstasjoner som kun kontrollerer fisk og fiskevarer gjelder ikke kravet i pkt. 1.2.1 om at den ansvarlige for veterinærkontrollen, og som er utpekt til dette, skal være veterinær.

For fisk og fiskevarer kan også fiskeriinspektører tilknyttet grensekontrollstasjonen signere vedlegg B.

1.3 Annet tilsynspersonell

Ansvarlig ved grensekontrollstasjonen kan ha spesialtrente assistenter som jobber under hans ansvar når det gjelder å:

a)undersøke dokumenter som følger varene,
b)utføre identitets- og fysiske kontroller, herunder prøveuttak og generelle analyser,
c)delta i administrative rutiner og prosedyrer.

Ansvarlig ved grensekontrollstasjonen skal være ansvarlig for vedtaket.

1.4 Hygiene

Hygienen til tilsynspersonalet, lokalene og utstyret skal være slik at det ikke kan påvirke resultatene av undersøkelser utført på grensekontrollstasjonen.

1.5 Dokumentasjon mv.

Ansvarlig ved grensekontrollstasjonen skal sørge for at grensekontrollstasjonen har følgende tilgjengelig:

a)oppdatert liste over tredjeland eller område av tredjeland det er tillatt å importere fra til EØS, eller eventuelt til særskilt EØS-land.
b)det til enhver tid gjeldende regelverk som forbyr eller regulerer innførsel av produkter til EØS.
c)regelverk som nærmere beskriver veterinære sertifikater eller ethvert annet dokument som skal følge med produkter fra tredjeland til EØS, eller eventuelt til særskilt EØS-land.
d)oppdatert liste over grensekontrollstasjoner for innførsel av produkter fra tredjeland, med alle detaljer om disse, spesielt deres kommunikasjonsfasiliteter.
e)oppdatert liste over virksomheter i tredjeland som er godkjent for eksport til EØS, når en slik liste er opprettet for et bestemt produkt.
f)oppdatert informasjon over forsendelser av varepartier som er blitt nektet import til EØS, og som er returnert.
g)liste som oppsummerer de feil som er funnet ved undersøkelser utført på importerte varepartier fra tredjeland.1
h)liste over varepartier som er returnert, destruert eller eventuelt godkjent av ansvarlig ved grensekontrollstasjonen for bruk til annet enn folkemat.
i)liste over alle prøver som er tatt for laboratorieundersøkelser, og resultatene fra disse undersøkelsene.
j)liste over resultatene fra undersøkelser utført på varepartier bestemt for besetninger og passasjerer om bord på transportmidler som opererer internasjonalt, og avfall fra disse.
k)tilstrekkelig arkiveringsutstyr til å håndtere informasjon i forhold til kontroll av varepartier fra tredjeland.
1.6 Samarbeid med aktuelle myndigheter mv.
1.6.1 Det skal sikres best mulig samarbeid mellom de ulike myndigheter som er involvert ved kontroll av produkter fra tredjeland.
1.6.2 Ansvarlig ved grensekontrollstasjonen skal sørge for at SHIFT-databasen som gjelder import til EØS holdes oppdatert fra det tidspunkt SHIFT tas i bruk.
1.7 Dokumentasjon på grensekontrollstedet

Tilsynspersonalet må ha til sin bruk informasjonen gitt i pkt. 5 a), b), c), e) og f).

0Endret ved vedtak 17 sep 2001 nr. 1086.
1bokstav g - j konferer pkt. 4.1 og vedlegg VI.

Kapittel II. Veterinærkontroll av produkter

2.1 Generelt
2.1.1 Alle identitetskontroller, fysiske undersøkelser og prøveuttak må utføres slik at enhver forurensning av produktene unngås, og det skal tas nødvendig hensyn til de kontrollerte temperaturer produktene har vært transportert under.
2.1.2 Når det gjelder uemballerte produkter bestemt til folkemat skal alle undersøkelser foregå under beskyttelse for vær, og det skal sikres hygienisk håndtering og beskyttelse av slike produkter under lasting.

Det skal sikres at:

a)lastingen og lossingen skjer raskt,
b)fiskeprodukter uten unødvendig opphold blir plassert i et beskyttet miljø under den påkrevde temperatur i forhold til det angjeldende produkt og, når nødvendig, i is ved transport eller lagring, og at
c)utstyr og håndteringspraksis som medfører unødvendig ødeleggelse av de spiselige deler av fiskevarene ikke tillates.
2.2 Generell dokument- og identitetskontroll

Dokument- og identitetskontroll skal utføres i henhold til vedlegg I. Tilsynsmyndigheten skal for hvert vareparti fra tredjeland på grunnlag av informasjonen i Vedlegg B, jf. definisjonen i importforskriften, konsultere SHIFT når dette system er gjennomført. Det skal undersøkes om varepartiet tidligere har vært avvist ved annen grensekontrollstasjon i EØS. For hvert vareparti bestemt for import til EØS skal om nødvendig ANIMO konsulteres. Ansvarlig ved grensekontrollstasjonen skal sørge for at alle operasjoner påkrevet for å ivareta SHIFT-databasen utføres når dette system er gjennomført.

2.3 Fysisk kontroll av produktene
2.3.1 Den fysiske kontrollen skal være slik organisert at det ikke er mulig for en importør på forhånd å forutsi om varepartiet vil bli gjenstand for fysisk kontroll.
2.3.2 Tilsynsmyndigheten skal:
a)utføre en fysisk kontroll av varepartiet ved å undersøke et representativt antall prøver for å sikre at produktene tilfredsstiller gjeldende regelverk, og fortsatt er i en slik forfatning at de kan brukes i samsvar med de opplysninger som følger dem,
b)utføre de nødvendige laboratorieundersøkelser på stedet, og
c)ta offisielle prøver for å undersøke for reststoffer eller patogener, og få disse analysert så fort som mulig, jf. vedlegg III pkt. 1.
2.3.3 Nærmere bestemmelser om fysisk kontroll, prøvetaking og laboratorieundersøkelser er gitt i vedlegg II og III.
2.4 Redusert fysisk kontroll
2.4.1 Det er fastsatt en redusert fysisk kontroll for varer fra tredjeland i de tilfelle det er utarbeidet:
a)liste over tredjeland eller område av tredjeland det er tillatt å importere fra til EØS, eller eventuelt til særskilt EØS-land,
b)liste over virksomheter i tredjeland som er godkjent for eksport til EØS,
c)fastsatt modell for hygienesertifikat (dyrehelse- og folkehelse).

Den fysiske kontrollen for slike varepartier skal være i samsvar med vedlegg IV.

2.4.2 For tredjeland oppført i vedlegg V skal den fysiske kontrollen utføres i overensstemmelse med det som i vedlegget er angitt.
2.5 Særskilte importvilkår mv.

Dersom varepartier skal overvåkes av tilsynsmyndigheten fra grensekontrollstasjonen til virksomheten på bestemmelsesstedet, skal tilsynsmyndigheten ved grensekontrollstasjonen via ANIMO informere tilsynsmyndigheten på bestemmelsesstedet. Det skal informeres om varepartiets opprinnelsessted og bestemmelsessted.

2.6 Transitt via EØS

Dersom ansvarlig ved grensekontrollstasjonen i henhold til importforskriften § 11 har gitt godkjenning for transitt av vareparti fra et tredjeland til et annet tredjeland via EØS, skal tilsynsmyndigheten ved den grensekontrollstasjon hvor varepartiet skal føres ut av EØS varsles via ANIMO.

2.7 Gjeninnførsel av produkter som er avvist av tredjeland

Dersom ansvarlig ved grensekontrollstasjonen i henhold til importforskriften § 16 har tillatt gjeninnføring av vareparti med opprinnelse i EØS som har blitt avvist av tredjeland, skal tilsynsmyndigheten på bestemmelsesstedet informeres om dette ved bruk av ANIMO.

2.8 Kontroll ved mistanke

Uansett bestemmelsene i dette kapittel skal tilsynsmyndigheten når det er mistanke om at gjeldende regelverk ikke er oppfylt, eller når det er tvil om identiteten til et produkt, foreta den kontroll som anses nødvendig.

0Endret ved vedtak 17 sep 2001 nr. 1086, 3 april 2006 nr. 406.

Kapittel III. Tiltak og utstedelse av Vedlegg B

3.1 Utstedelse av Vedlegg B

Etter gjennomført kontroll med tilfredsstillende resultat skal det tilsendte varslingsdokument, Vedlegg B, utfylles under ansvarlig ved grensekontrollstasjonens ansvar, og undertegnes av denne. Originalen skal sendes til grensekontrollstasjonens distriktstollsted. En kopi skal gis til importør eller dennes representant, og en kopi beholdes på grensekontrollstasjonen.

3.1.2 Tilsynsmyndigheten skal beholde originalsertifikater eller dokumenter som ledsager varepartiet sammen med kopien av Vedlegg B.
3.2 Vareparti som ikke er i overensstemmelse med krav

Dersom vilkårene for import ikke er oppfylt, skal ansvarlig ved grensekontrollstasjonen uten ugrunnet opphold treffe tiltak i henhold til importforskriften § 17. Dersom det i henhold til importforskriften § 17 tredje ledd er gitt godkjenning til bruk av produktene i samsvar med forskrift av 5. november 1999 nr. 1148 om transport og behandling av animalsk avfall, og anlegg som behandler animalsk avfall, skal tilsynsmyndigheten på stedet hvor den registrerte mottakervirksomheten befinner seg varsles via ANIMO. Dersom produktet i henhold til importforskriften § 17 første ledd nr. 1 skal sendes til bestemmelsessted utenfor EØS, skal tilsynsmyndigheten meddele dette via SHIFT, eller i påvente av at dette gjennomføres, til sentrale tilsynsmyndigheter ved hjelp av telekommunikasjon eller et hvilket som helst annet dataoverføringssystem.

3.2.1 Tiltak i forbindelse med påvisning av forbudte eller ikke tillatte stoffer

Dersom resultater av laboratorietester tatt ut i forbindelse med fysisk kontroll viser verdier lik eller over MRPL-verdier fastsatt i vedtak 2002/657/EF, jf. forskrift 27. januar 2000 nr. 65 § 13a skal det aktuelle vareparti ikke anses å være i overensstemmelse med importkravene.

Tilsynsmyndigheten skal da beslaglegge varepartiet og etter å ha opplyst den ansvarlige for varepartiet og gitt vedkommende anledning til å uttale seg, treffe følgende tiltak:

a)varepartiet skal destrueres eller sendes ut av EØS-området, jf. 3. ledd.
b)dersom varepartiet allerede er omsatt skal det tilbakekalles før tiltak nevnt i a) gjennomføres.

Tilsynsmyndigheten skal kun gi tillatelse til utsending av varepartiet dersom det er enighet med den ansvarlige for lasten om bestemmelsessted og denne har underrettet kompetent myndighet i opprinnelseslandet eller bestemmelseslandet om avvisningsårsak. Dersom bestemmelsesland ikke er det samme som opprinnelsesland skal kompetent myndighet i bestemmelseslandet underrette Mattilsynet om at varepartiet tillates innført. Utsending skal ikke iverksettes før Mattilsynet har mottatt denne tillatelse.

Det avviste varepartiet skal sendes ut av EØS-området innen 60 dager, jf. forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland § 17. Dersom fristen overskrides skal varepartiet destrueres med mindre grensekontrollen vurderer at en forsinkelse kan aksepteres.

Kostnader forbundet med kontroll og tiltak skal dekkes av ansvarlig person for varepartiet eller dennes representant, jf. forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland § 21.

0Endret ved vedtak 17 sep 2001 nr. 1086, 3 april 2006 nr. 406.

Kapittel IV. Administrative bestemmelser

4.1 Bruk av databasen Matilda varslingsmodul (Matilda VAM)

Ansvarlig ved grensekontrollstasjon som er tilknyttet Matilda VAM skal påse at databasen Matilda VAM brukes til å holde oversikt over alle importører og forhåndsmeldinger ved utfylt vedlegg B side 1. Det skal kontrolleres at forhåndsmeldingene inneholder tilstrekkelige og riktige opplysninger, jf. forskrift av 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland, herunder opplysninger om importør. Hvis importør sender forhåndsmelding via faks skal ansvarlig ved grensekontrollstasjonen påse at forhåndsmeldingene blir registrert i databasen.

Ansvarlig ved grensekontrollstasjon som ikke er tilknyttet Matilda VAM skal påse at det føres lister over de varepartier som er blitt fremstilt for kontroll, i samsvar med vedlegg VI.

4.2 - - -
4.3 Ikrafttredelse

Denne instruks trer i kraft samtidig med ikrafttredelse av forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland. Samtidig oppheves instruks 30. desember 1998 for grensekontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse og andre animalske produkter fra tredjeland mv.

0Endret ved vedtak 19 mai 2003 nr. 618, 15 jan 2004 nr. 209, 6 jan 2009 nr. 1.

Vedlegg I. Detaljerte regler for dokument- og identitetskontroll av produkter fra tredjeland.

1. For hvert vareparti skal tilsynsmyndigheten fastslå partiets tollprosedyre.
2. Hvert sertifikat eller dokument for dyre- eller folkehelse som følger et vareparti med opprinnelse i et tredjeland skal undersøkes for å fastslå:
2.1 at det er et originalsertifikat eller -dokument,
2.2 at det refererer til et tredjeland eller del av tredjeland godkjent for eksport til EØS, eller dersom produktene ikke er omfattet av harmonisert EØS-regelverk, til det EØS-land som er aktuelt for import,
2.3 at presentasjonen og innholdet i sertifikatet eller dokumentet er i samsvar med de krav som er oppstilt for det aktuelle produkt og tredjeland,
2.4 at det består av ett ark,
2.5 at det er fullstendig utfylt,
2.6 at datoen for utstedelse av sertifikatet eller dokumentet for dyre- eller folkehelse samsvarer med datoen for lasting av produktene for forsendelse til EØS,
2.7 at det er skrevet ut til én mottager,
2.8 at det refererer til en virksomhet godkjent for eksport til EØS, eller for produkter som ikke er omfattet av harmoniserte EØS-regler, til det EØS-land som er aktuelt for import,
2.9 at det er skrevet på i det minste ett av de offisielle språk i det land hvor grensekontrollen finner sted,
2.10 at det er undertegnet av offentlig veterinær, eller hvor dette er aktuelt, av representant fra offentlig myndighet, og viser med leselige, store bokstaver dennes navn og stilling samt det offisielle stempelet til tredjelandet, alt i en annen farge enn de andre opplysningene i sertifikatet,
2.11 at opplysningene gitt i sertifikatet er i samsvar med de i varslingsdokumentet iht. Vedlegg B.
3. Det er nødvendig at visuell kontroll utøves for å sikre at produktene samsvarer med opplysninger gitt i sertifikat eller dokument som følger produktene; dette skal medføre blant annet:
3.1 kontroll av plomber på transporten hvor dette er påkrevet,
3.2 for alle typer varer, en undersøkelse av tilstedeværelse og overensstemmelse av det offisielle stempel eller stempelmerker som identifiserer opprinnelsesland og -virksomhet, og at disse er i overensstemmelse med de på sertifikatet eller dokumentet,
3.3 for emballerte produkter, undersøkelse av merking i henhold til kravene i gjeldende regelverk.
0Endret ved vedtak 17 sep 2001 nr. 1086.

Vedlegg II. Fysisk kontroll

1. Den fysiske kontroll av hver forsendelse skal gjennomføres under forhold som tillater at de nødvendige undersøkelser kan utføres tilfredsstillende.

Innenfor hver del av forsendelse (lot) underkastet fysisk kontroll, skal det etter åpning av emballasje kontrolleres at det aktuelle produkt oppfyller vilkårene i gjeldende regelverk.

Den fysiske kontrollen av de animalske produktene skal sikre at produktene alltid oppfyller formålene som er angitt i veterinærsertifikatet eller -dokumentet. Derfor må opprinnelsesgarantiene som gitt av tredjelandet kontrolleres, samtidig som det også kontrolleres at den etterfølgende transport av produktet ikke har endret vilkårene som ble garantert ved avsendelsen, ved hjelp av:

a)sensorisk undersøkelse: lukt, farge, konsistens, smak,
b)enkle fysiske eller kjemiske prøver: oppskjæring, tining, koking,
c)laboratorieundersøkelser for å påvise: restmengder, sykdomsframkallende stoffer, forurensende stoffer, tegn på forringelse.
2. Uansett produkttype skal følgende utføres:
a)kontroll av transportforholdene og -midlene, særlig for å kontrollere om det er mangler eller brudd i kjølekjeden, at forholdene under transporten har opprettholdt produktene i påkrevet stand, og at det ikke er grunnlag for å mistenke uregelmessigheter under transporten,
b)kontroll av at antall produkter eller pakninger oppgitt i det medfølgende veterinærsertifikatet eller -dokumentet samsvarer med vekten til forsendelsen ved veiing av ett produkt eller en pakning,
c)kontroll av at merking (stempler, etiketter) og emballasje er i samsvar med gjeldende regelverk, sistnevnte hva angår bruk av materiale og dets tilstand,
d)kontroll av at gjeldende regelverks krav til temperatur har vært overholdt under transporten,
e)undersøkelse av helt sett pakninger eller av prøver når det gjelder produkter i løs vekt. Dette skal utføres før sensorisk undersøkelse, fysisk og kjemisk prøvetaking og laboratorieundersøkelser blir utført.

Undersøkelsene skal omfatte et representativt antall prøver tatt fra hele forsendelsen, som om nødvendig delvis skal losses for å sikre tilgang til alle deler av den.

Undersøkelsene skal omfatte minst 1% av kolliene eller pakningene i en forsendelse, men minst to og høyst ti kollier/pakninger.

Når tilsynsmyndigheten vurderer det som nødvendig, kan tilsynsmyndigheten kreve å foreta ytterligere undersøkelser for å fastslå hvorvidt gjeldende regelverk for innførsel eller handel med det aktuelle produkt er overholdt.

Når det gjelder produkter i løs vekt, skal det tas minst fem prøver fra forskjellige deler av forsendelsen,

f)dersom resultatene av laboratorieundersøkelser foretatt ved stikkprøver ikke foreligger umiddelbart, og det ikke er noen umiddelbar fare for folkehelsen eller dyrehelsen, kan forsendelsen frigis.

Dersom laboratorieundersøkelsene er foretatt på grunnlag av informasjon fra andre myndigheter, fordi det er mistanke om uregelmessigheter, eller tidligere undersøkelser har bekreftet en slik mistanke, skal imidlertid forsendelsene ikke frigis før undersøkelsesresultatene avkrefter mistanken, og i mellomtiden skal forsendelsen stå under kontroll av tilsynsmyndigheten som foretok veterinærkontrollen.

g)lossing av hele forsendelsen fra transportmidlet skal bare foretas dersom
1)lastemetoden som har vært brukt, gjør det umulig å få tilgang til hele forsendelsen med delvis lossing,
2)stikkprøvekontrollen har avslørt uregelmessigheter,
3)den forrige forsendelsen har vist uregelmessigheter,
4)tilsynsmyndigheten mistenker uregelmessigheter.
h)når den fysiske kontrollen er avsluttet, skal ansvarlig ved grensekontrollstasjonen attestere kontrollen, jf. importforskriften § 7.
3. Kontroll av produkter til humant konsum skal i tillegg til ovennevnte omfatte:
a)måling av produktets temperatur dersom gjeldende regelverk krever dette,
b)kontroll av uregelmessigheter i utseende, konsistens, farge, lukt, og hvis aktuelt, smak. Frosne eller dypfrosne produkter skal tines før kontroll.
4. Ytterligere kontroll

Ved tvil skal produktene underkastes ytterligere fysisk kontroll og laboratorieundersøkelser etter at forsendelsen er fullstendig losset, og om nødvendig skal artsbestemmelse foretas.

0Endret ved vedtak 17 sep 2001 nr. 1086.

Vedlegg III. Detaljerte regler for laboratorieundersøkelser av varer

1. Laboratorieundersøkelser skal utføres i henhold til fastsatte overvåkingsprogrammer for varpartier for å sikre at harmonisert EØS-regelverk etterleves, eller ved mangel av slikt, aktuelt nasjonalt regelverk, spesielt for å påvise reststoffer, patogene organismer eller andre substanser som er farlig for folke- eller dyrehelsen eller miljøet.

Ved undersøkelse av restkonsentrasjoner av forbudte eller ikke tillatte stoffer skal MRPL (minstekrav til yteevne) i vedtak 2002/657/EF Vedlegg II brukes som referanse. Jf. forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler, § 13a.

Tilsynsmyndigheten som utfører prøvetakingen etter overvåkingsprogrammet skal informere den ansvarlige myndighet på endelig bestemmelsessted og nevne de prøver som er tatt i grensekontrollsertifikatet - Vedlegg B.

Dersom prøvetakingen vedrører substanser eller smittestoffer som representerer direkte eller umiddelbar fare for menneskers eller dyrs helse, skal tilsynsmyndigheten som utførte prøvetakingen, (eller den informerte ansvarlige myndighet på bestemmelsesstedet, holde tilbake forsendelsen inntil laboratorieresultatene foreligger.

Ved positive funn gjennom overvåkingsprogrammene skal ansvarlig for grensekontrollstasjonen informere tjenestevei. Dersom undersøkelser viser rester av forbudte eller ikke tillatte stoffer hvor grenseverdiene ikke overskrides skal også dette rapporteres tjenestevei. Mattilsynet skal føre fortegnelse over resultatene i tilfelle gjentakelse. Dersom fortegnelsen viser potensielle problemer i henhold til visse forbudte eller ikke tillatte stoffer med flere enn tre påvisninger fra samme opprinnelsessted i løpet av en seks-måneders periode skal kommisjonen og andre medlemsland underrettes. Mattilsynet vil informere andre ansvarlige myndigheter innen EØS og ESA.

0Endret ved vedtak 17 sep 2001 nr. 1086, 15 jan 2004 nr. 209, 3 april 2006 nr. 406.

Vedlegg IV. Grupper av varer og frekvens av redusert fysisk kontroll, jf. pkt. 2.4.1

VaregruppeFrekvens av fysisk kontroll
Kategori I20 %
1.Ferskt kjøtt inkludert slakteavfall, og varer av storfe, sau, geit, gris og hest definert i Rdir. 1992/5/EØF
2.Fersk og frossen fisk og tørket og/eller saltede fiskeprodukter, og fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere ment til å bevare deres holdbarhet i ulike temperaturer
3.Konsumegg
4.Spekk og avsmeltet fett
5.Naturtarmer
6.Rugeegg
Kategori II50 %
1.Fjørfekjøtt og fjørfekjøttprodukter
2.Kanin og viltkjøtt (vilt og oppdrett) og produkter av disse
3.Melk og melkeprodukter bestemt til folkemat
4.Eggprodukter
5.Animalsk protein bestemt til folkemat
6.Andre fiskeprodukter enn de nevnt i kategori I pkt. 2 og toskallede bløtdyr
7.Honning
Kategori IIIminimum 1 %
maximum 10 %
1.Sæd
2.Embryo
3.Gjødsel
4.Melk og melkeprodukt, ikke bestemt til folkemat
5.Gelatin
6.Froskelår og snegler
7.Ben og benprodukter
8.Huder og skinn
9.Bust, ull, hår og fjær
10.Horn, hornprodukter, hover og hovprodukter
11.Biavlsprodukter
12.Jakttrofeer
13.Bearbeidet dyrefôr
14.Råmateriale for produksjon av kjæledyrfôr
15.Råmateriale, blod, blodprodukter, kjertler og organer bestemt til farmasøytisk bruk
16.Blodprodukter bestemt til teknisk bruk
17.Patogener
18.Høy og halm

Vedlegg V. Liste over tredjeland og frekvens for fysisk kontroll, jf. pkt. 2.4.2

Ved import fra New Zealand, skal frekvensen for grensekontroll av levende dyr og animalske produkter være som følger:

Type kontrollFrekvens av kontroll (%)
1. Dokumentkontroll- og identitetskontroll
Det skal gjennomføres full dokument- og identitetskontroll på alle forsendelser100 %
2. Fysisk kontroll
Levende dyr, unntatt bier og humler100 %
Dronningbier og små kolonier av humler100 %
Forpakninger med bier og humler50 %1
Sæd, embryo og egg10 %
Levende dyr2 og animalske produkter ment for konsum som opplistet i vedlegg V til beslutning 97/132/EF31 %
Animalske produkter ikke ment for konsum som opplistet i vedlegg V til beslutning 97/132/EF31 %
Foredlet animalsk protein ikke ment for konsum (i bulk)100 % for de første seks varepartier og deretter 1–10 %
1For forsendelser med pakkede bier som inneholder færre enn 130 pakker skal 50 % av forsendelsen være gjenstand for kontroll. For forsendelser som inneholder 130 pakker eller fler, skal 65 pakker av forsendelsen kontrolleres ved stikkprøve for å påvise forekomst av sykdom på 5 % med 95 % sannsynlighet.
2Som dekket av kapittel 10 av vedlegg V til 97/132/EF.
3Lenke til oppdatert vedlegg V: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1084&qid=1449230021159&from=EN

Ved import fra Canada, skal frekvensen for veterinær grensekontroll av levende dyr og animalske produkter være som følger:

Type kontrollFrekvens av kontroll (%)
1. Dokument- og identitetskontroll
Det skal gjennomføres full dokument- og identitetskontroll på alle forsendelser.
2. Fysisk kontroll
Levende dyr100 %
Sæd, embryo og egg10 %
Animalske produkter ment for konsum:

Ferskt kjøtt inklusive slakteavfall, og produkter av storfe, får, geit, svin og hest definerte i direktiv 92/5/EØF.

Hele egg
Spekk og avsmeltet fett
Dyretarmer
Gelatin
Fjørfekjøtt og fjørfekjøttprodukter
Kanin og viltkjøtt (vilt og oppdrett) og produkter av disse
Melk og melkeprodukter
Eggprodukter
Honning
Ben og benprodukter
Behandlet kjøtt og finhakket kjøtt (kjøttdeig)
Froskelår og snegler
10 %
Animalske produkter ikke ment for konsum:

Spekk og avsmeltet fett
Dyretarmer
Melk og melkeprodukter
Gelatin
Ben og benprodukter
Hovdyr, huder og skinn
Jakttrofeer
Bearbeidet kjæledyrsfôr
Råmateriale for produksjon av kjæledyrsfôr
Råmateriale, blod, blodprodukter, kjertler og organer bestemt til farmasøytisk/teknisk bruk
Foredlet animalsk protein (pakket)
Bust, ull, hår og fjær
Horn, hornprodukter, hover og hovprodukter
Biavlsprodukter
Rugeegg
Gjødsel Høy og halm
10 %
Foredlet animalsk protein ikke ment for konsum (i bulk)100 % for de første seks varepartier (som det følger av direktiv 92/118/EØF deretter 20 %)
Levende toskjellet bløt-/skalldyr15 %
Fisk og fiskeprodukter for konsum:

Fiskeprodukter i hermetisk lukkede beholdere som er ment til å bevare deres holdbarhet i romtemperatur. Fersk og frossen fisk, og tørket og/eller saltede fiskeprodukter. Andre fiskeprodukter.
15 %

Ved import fra Chile, skal frekvensen for grensekontroll av levende dyr og animalske produkter være som følger:

Type grensekontrollFrekvens av kontroll (%)
1. Dokumentkontroll100 %
2. Identitetskontroll100 %
3. Fysisk kontroll
Levende dyr100 %
Produktkategori I

Ferskt kjøtt inklusive slakteavfall, og produkter av storfe, får, geit, svin og hest definerte i direktiv 92/5/EØF.

Fiskeprodukter i hermetisk lukkede beholdere som er ment til å bevare deres holdbarhet i romtemperatur, fersk og frossen fisk, og tørket og/eller saltede fiskeprodukter.
Hele egg
Spekk og avsmeltet fett
Dyretarmer
Rugeegg
20 %
Produktkategori II

Fjørfekjøtt og fjørfekjøttprodukter
Kanin og viltkjøtt (vilt og oppdrett) og produkter av disse
Melk og melkeprodukter ment for konsum
Eggprodukter
Foredlet animalsk protein ment for konsum
Andre fiskeprodukter enn de nevnt under 20 %
Toskjellet skalldyr
Honning
50 %
Produktkategori III

Sæd
Embryo
Gjødsel
Melk og melkeprodukter (ikke ment for konsum)
Gelatin
Froskelår og snegler
Ben og benprodukter
Huder og skinn
Bust, ull, hår og fjær
Horn, hornprodukter, hover og hovprodukter
Biavlsprodukter
Jakttrofeer
Foredlet kjæledyrsfôr
Råmateriale for produksjon av kjæledyrsfôr
Råmateriale, blod, blodprodukter, kjertler og organer bestemt til farmasøytisk/teknisk bruk
Høy og halm
Patogenere
Foredlet animalsk protein (pakket)
Minimum 1 %/
Maksimum 10 %
Foredlet animalsk protein ikke ment for konsum (i bulk)100 % for de første seks varepartier (som det følger av direktiv 92/118/EØF deretter 20 %)
0Endret ved vedtak 6 jan 2009 nr. 1, 15 aug 2012 nr. 811, 18 des 2015 nr. 1784.

Vedlegg VI. (Opphevet)

0Opphevet ved vedtak 6 jan 2009 nr. 1.