Instruks om Kystvakten (kystvaktinstruksen).

DatoFOR-1999-11-05-1145
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2560
Ikrafttredelse05.11.1999
Sist endretFOR-2003-02-28-220
EndrerFOR-1980-01-11-3574, FOR-1990-06-22-3963
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-42
Kunngjort
KorttittelKystvaktinstruksen

Fastsatt ved Regjeringens res. 5. november 1999 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven). Fremmet av Forsvarsdepartementet. Endret 28 feb 2003 nr. 220.

§ 1.Kystvaktens oppgaver

Kystvakten skal hevde norsk suverenitet og norske suverene rettigheter. Kystvakten skal delta i og gjennomføre søk og redningsaksjoner ved faresituasjoner og ulykker til sjøs, og skal så langt det er mulig yte bistand til person som er alvorlig syk eller skadet eller av andre årsaker er i åpenbar nød.

For øvrig skal Kystvakten, i tråd med gjeldende lovgivning og med de begrensinger som følger av denne instruks:

a)føre kontroll med overholdelsen av de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av de lover som er nevnt i kystvaktloven §§ 9, 10, 11 og 12,
b)utføre kontroll i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser,
c)rapportere om og eventuelt uskadeliggjøre drivende gjenstander,
d)bistå politiet og andre statsetater, og
e)utføre anløpskontroll.
§ 2.Kystvaktens materiell

Kystvakten består av sjøgående fartøyer og luftfartøyer bestemt til kystvaktoppgaver.

Fartøyene kan være:

a)Forsvarets egne fartøyer, bestemt for kystvaktformål,
b)innleide sivile fartøy, eller
c)sivilt statlig fartøy som benyttes for bestemte oppdrag av Kystvakten.
§ 3.Merking

Kystvaktens sjøgående fartøyer skal være gråmalte og tydelig merket med bokstaver «KYSTVAKT» på hver skuteside. Kystvaktens sjøgående fartøyer skal føre orlogsflagg og kystvaktflagg.

Kystvaktens helikoptere skal være merket med kystvaktflagget og bokstavene «KYSTVAKT».

Andre fartøyer som utfører kystvaktoppgaver skal være tydelig identifiserbare som kystvaktfartøy.

Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger fastsetter nærmere bestemmelser om Kystvaktens merking.

§ 4.Kystvaktens personell

Kystvaktens personell består av tjenestemenn, sivile ombord på kontraherte fartøyer og vernepliktige.

Med Kystvaktens tjenestemenn forstås befal og andre som fast eller midlertidig er tilsatt i Kystvaktens organisasjon som tjenestemenn eller militære embedsmenn.

§ 5.Legitimasjon for Kystvaktens personell

Ved myndighetsutøvelse skal Kystvaktens personell ha med seg kystvaktlegitimasjon.

Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger fastsetter nærmere bestemmelser om kystvaktlegitimasjon.

§ 6.Bruk av øvrig militært personell og materiell

Forsvarsdepartementet eller den det bemyndiger kan beslutte at deler av det militære forsvars øvrige materiell- eller personellressurser skal kunne anvendes til å utføre bestemte kystvaktoppgaver i henhold til denne instruksen.

§ 7.Gjennomføring av oppgaver

Kystvakten utfører oppdrag på vegne av andre offentlige myndigheter under deres faglige ansvar og ledelse. Fartøyene forblir under militær operativ kommando av vedkommende forsvarskommando.

Generelle faglige instrukser og retningslinjer for Kystvaktens oppgaveløsning rettes til Kystvaktinspektøren.

Faglige instrukser og retningslinjer i konkrete saker rettes til forsvarskommandoen eller til skipssjefen når den offentlige myndighet er ombord på fartøyet. Ved øyeblikkelig bistand eller som følge av oppdragets art, kan faglige instrukser og retningslinjer gis direkte til den enkelte kystvaktskvadron eller enhet.

Skipssjefens sikkerhetsansvar for personell og materiell går foran annen offentlig myndighets eventuelle ønsker om gitte handlinger.

Den nærmere gjennomføring av oppgaver for andre statlige myndigheter fastsettes i avtale mellom vedkommende myndighet og Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger.

§ 8.Rapportering om og uskadeliggjøring av drivende gjenstander

Forsvarsdepartementet fastsetter i egen instruks Kystvaktens oppgaver med hensyn til rapportering om og uskadeliggjøring av drivende gjenstander.

§ 9.(Opphevet ved forskrift 28 feb 2003 nr. 220.)
§ 10.Kystvaktens adgang til å utføre oppgaver på land

Kystvakten har ikke som oppgave å utføre oppgaver på land. Det er imidlertid adgang til å utføre oppgaver på land når oppgaven ikke kan overlates til ansvarlig myndighet på grunn av tidsmomentet, eller at oppgaven må løses fra sjøen eller det ut fra andre grunner er åpenbart nødvendig å løse oppgaven.

§ 11.Utøvelse av politimyndighet

Kystvakten skal utøve sin lovbestemte begrensede politimyndighet i henhold til generelle politifaglige instrukser og retningslinjer, så langt disse passer. Utover dette fastsetter Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger nærmere bestemmelser om Kystvaktens utøvelse av politimyndighet.

Innenfor territorialgrensen og i saker tilknyttet kontinentalsokkelvirksomheten, skal Kystvakten være underlagt vedkommende politimester eller særskilt utpekt politimester ved utøvelse av sin lovbestemte begrensede politimyndighet. Utenfor territorialgrensen skal Kystvakten for saker som ikke er tilknyttet kontinentalsokkelvirksomheten utøve sin lovbestemte begrensede politimyndighet i samråd med utpekt politimester.

Kystvakten er underlagt vedkommende politimester ved bistand til politiet som faller utenfor Kystvaktens lovbestemte begrensede politimyndighet.

Innenfor Svalbards territorialgrense, skal Kystvakten utøve sin lovbestemte begrensede politimyndighet i samsvar med direktiver fra Sysselmannen på Svalbard.

§ 12.Forholdet til påtalemyndigheten

Ved etterforskning og anvendelse av straffeprosessuelle tvangsmidler innenfor territorialgrensen er Kystvakten underlagt stedlig påtalemyndighet. Utenfor territorialgrensen er Kystvakten for saker som ikke omfattes av påtaleinstruksens kapittel 33 underlagt påtalemyndighet utpekt av Riksadvokaten eller vedkommende statsadvokat.

Påtalemyndigheten kan gi nærmere bestemmelser om Kystvaktens etterforskning og anvendelse av straffeprosessuelle tvangsmidler.

§ 13.Utøvelse av kontroll- og tvangstiltak

Nærmere bestemmelser om Kystvaktens bruk av kontroll- og tvangstiltak fastsettes av Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger.

§ 14.Årsprogram

Kystvaktens oppgaver for andre offentlige myndigheter skal skje etter innmeldt behov. På bakgrunn av innmeldt behov utarbeider Kystvaktinspektøren et årsprogram som avspeiler Kystvaktens helhetlige oppgaver og prioriteringer. Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger godkjenner årsprogrammet, og fastsetter nærmere bestemmelser om årsprogrammet.

§ 15.Anmodning om øyeblikkelig bistand

Behov for øyeblikkelig bistand fremsettes på den etter forholdene hurtigste måte til Kystvaktens operative ledelse, henholdsvis Forsvarskommando Sør-Norge eller Forsvarskommando Nord-Norge, eller direkte til den enkelte kystvaktskvadron eller enhet. Fremsettes anmodningen overfor den enkelte kystvaktskvadron eller enhet skal Forsvarskommando Nord-Norge eller Forsvarskommando Sør-Norge snarest mulig underrettes av vedkommende skvadron/enhet.

§ 16.Rapportering

Det skal sendes en årsrapport fra Kystvakten til vedkommende offentlige myndiget om utførte oppgaver.

Krav til rapportering utover årsrapporten fastsettes i avtale mellom vedkommende statlige myndighet og Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger.

§ 17.Ikrafttredelse. Opphevelse av andre bestemmelser

Denne instruks trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt trer alminnelig tjenesteinstruks av 22. juni 1990 nr. 3963 for politiet § 1-1 tredje ledd nr. 1 i kraft.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 11. januar 1980 nr. 3574 for samarbeid mellom Kystvakten og andre statlige myndigheter.