Instruks om Kystvaktrådets sammensetning, oppgaver og virksomhet.

DatoFOR-1999-11-05-1146
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2564
Ikrafttredelse05.11.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-42-§6
Kunngjort
KorttittelInstruks om Kystvaktrådet

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regjeringens res. 5. november 1999 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven) § 6. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

Del I. Formål

§ 1.Formålet til Kystvaktrådet

Kystvaktrådet er et samarbeids- og kontaktorgan som skal behandle og gi råd om spørsmål vedrørende Kystvaktens virksomhet i medhold av lov om Kystvakten.

Rådet skal også fungere som et forum for gjensidig kontakt og informasjon.

Del II. Oppgaver

§ 2.Rådgivende funksjon

Kystvaktrådet skal være et rådgivende organ for Forsvarsdepartementet.

Kystvaktrådet skal avgi råd til Forsvarsdepartementet om saker som berører Kystvaktens virksomhet, herunder forslag til langtidsplaner og årlige budsjetter med det formål å bidra til en bedret ressursbruk innenfor gjeldende rammer. Videre bør Kystvaktrådet blant annet gi råd vedrørende:

a)prioritering av eksisterende ressurser og arbeidsoppgaver;
b)Kystvaktens engasjement i nye arbeidsoppgaver;
c)prioritering ved materiellanskaffelser, herunder fremtidige statlige fartøysprosjekter.
§ 3.Uttalelser

Kystvaktrådet kan avgi uttalelse om ethvert spørsmål vedrørende kystvaktens tjeneste enten etter anmodning fra vedkommende myndighet, eller når rådet selv finner det formålstjenlig.

Uttalelser fra Kystvaktrådet utgjør innspill til den formelle saksbehandling i linjeorganisasjonen og endrer ikke de formelle ansvarsforhold.

Del III. Sammensetning

§ 4.Representasjon

Forsvarsdepartementet ivaretar leder- og sekretariatsfunksjon for Kystvaktrådet.

Videre skal rådet bestå av en representant (og vararepresentant) fra følgende departementer/etater:

a)Utenriksdepartementet;
b)Justis- og politidepartementet;
c)Nærings- og handelsdepartementet;
d)Fiskeridepartementet;
e)Fiskeridirektoratet;
f)Finansdepartementet;
g)Miljøverndepartementet;
h)Kommunal- og regionaldepartementet;
i)Olje- og energidepartementet;
j)Påtalemyndigheten;
k)Forsvarets overkommando/ Kystvaktinspektøren.

Forsvarsdepartementet kan foreta endringer i rådets sammensetning etter forutgående diskusjon i rådet.

§ 5.Oppnevning

Departementene/etatene oppnevner egne representanter. Departementene kan være representert ved underliggende etater.

§ 6.Øvrig deltakelse

Når Kystvaktrådet behandler en sak som hører under et departement som ikke er representert i utvalget, kan representanter for vedkommende departement eller underliggende etat i allminnelighet inviteres av rådets leder.

Også representanter for norske næringer og organisasjoner hvis interesser er berørt kan inviteres til Kystvaktrådet av rådets leder.

Del IV. Virksomhet

§ 7.Forretningsorden og forberedende arbeid

Kystvaktrådet fastsetter selv sin forretningsorden.

Den instans som ønsker at en sak skal behandles i Kystvaktrådet må utarbeide det nødvendige beslutningsgrunnlag og utkast til eventuell uttalelse fra rådet.

Sekretariatet og Kystvaktinspektoratet lager bakgrunnsmateriale og utarbeider forslag til uttalelse i saker av en mer generell karakter, og til enkeltsaker hvor Forsvarsdepartementet/Forsvaret er tillagt fagansvar.

§ 8.Møtehyppighet

Kystvaktrådet møtes normalt to ganger årlig.

§ 9.Godtgjørelse

Representantene i Kystvaktrådet gis godtgjørelse etter komitéregulativet.

Del V. Ikrafttredelse

§ 10.Ikrafttredelse

Denne instruks trer i kraft straks.