Instruks for Luftfartstilsynet

DatoFOR-1999-12-10-1267
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2896
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101
Kunngjort
KorttittelInstruks for Luftfartstilsynet

Fastsatt ved kgl.res. 10. desember 1999. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

§ 1.Organisering

Luftfartstilsynet er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet.

§ 2.Formål og avgrensning

Luftfartstilsynet er luftfartsmyndighet og utøvende kontroll- og tilsynsmyndighet for sivil luftfartsvirksomhet i Norge.

Innenfor rammebetingelser fastsatt av overordnet myndighet skal Luftfartstilsynet arbeide for at luftfartsvirksomheten i Norge utøves på en sikker og formålseffektiv måte. Luftfartstilsynet skal føre tilsyn med at utøvere av luftfartsvirksomhet oppfyller de krav som er satt til virksomheten.

Luftfartstilsynets virksomhet omfatter ikke politiets, Arbeidstilsynets, Post- og teletilsynets eller andre offentlige kontrollorganers myndighetsområder. Luftfartstilsynet har ansvar for utarbeidelse av forskrifter for det interne arbeidsmiljø om bord i luftfartøy.

§ 3.Arbeidsoppgaver

Luftfartstilsynet skal innenfor rammen av gjeldende lovgivning forberede og utøve forvaltningsmyndighet, herunder:

-gi forskrifter, utarbeide regler og sette standarder for luftfartsvirksomheten
-gi tillatelser i form av konsesjoner, lisenser, sertifikater mv. til lufthavneiere, flyselskaper, verksteder, produsenter, flygere, flygeledere, flyteknikere og andre som vil drive luftfartsvirksomhet
-godkjenne luftfartøy, flymateriell og infrastrukturanlegg før bruk
-føre Norges Luftfartøyregister
-føre nødvendige registre over aktører
-føre tilsyn i form av adgangskontroller, systemtilsyn og inspeksjoner mv. med at aktører som planlegger og bygger ut, samt driver luftfartsvirksomhet etterlever lover, forskrifter, konsesjonsvilkår, lisenser, sertifikater etc.
-drive informasjonsvirksomhet overfor aktørene i luftfartssystemet og samfunnet generelt.

Luftfartstilsynet skal av eget initiativ og på forespørsel gi råd til Samferdselsdepartementet i saker vedrørende luftfartsvirksomhet. Luftfartstilsynet skal, i samråd med Samferdselsdepartementet, delta i internasjonalt samarbeid med sikte på å ivareta Norges interesser.

Luftfartstilsynet skal forberede klagesaker for Samferdselsdepartementet.

§ 4.Plikter

Luftfartstilsynet plikter å sørge for at saker som skal behandles av tilsynet, behandles i tråd med god forvaltningsskikk og i samsvar med de regler som gjelder for saksbehandlingen i offentlig forvaltning.

Hvis Luftfartstilsynet mener det bør treffes avgjørelser og tiltak av betydning for luftfartsvirksomheten, og disse avgjørelser og tiltak ikke kan treffes av tilsynet selv, plikter tilsynet å gjøre vedkommende myndighet oppmerksom på saken.

§ 5.Daglig ledelse

Den daglige ledelse av Luftfartstilsynet utøves av direktør (luftfartsdirektøren). Direktøren beskikkes av Kongen etter innstilling fra Samferdselsdepartementet.

Direktøren skal:

-påse at Luftfartstilsynet har en hensiktsmessig organisering og løser sine arbeidsoppgaver i samsvar med lover og regler som gjelder for virksomheten
-treffe vedtak i alle saker som ikke krever forelegg for overordnet myndighet eller for særskilt tilsettingsråd. Direktøren kan på avgrensede områder delegere sin myndighet til andre tilsatte i Luftfartstilsynet og gi pålegg om utførelsen av tjenesten både generelt og for den enkelte sak.

Direktøren skal påse at saker som legges fram for Samferdselsdepartementet og eventuelt andre myndigheter og institusjoner er forsvarlig forberedt, og at de blir lagt fram uten unødig opphold.

§ 6.Tilsetting og avskjedigelse av arbeidstakere

Direktøren tilsetter og eventuelt avskjediger arbeidstakere i samsvar med tjenestemannslovens og tjenestetvistlovens bestemmelser.

§ 7.Endringer i instruksen

Samferdselsdepartementet kan foreta mindre endringer i foreliggende instruks.

§ 8.Ikrafttreden

Denne instruks trer i kraft 1. januar 2000.