Instruks til grenseveterinæren ved tilsyn og kontroll av levende dyr fra land utenfor EØS

DatoFOR-2000-02-11-1710
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 8
Ikrafttredelse11.02.2000
Sist endretFOR-2014-03-20-300
EndrerFOR-1999-02-09
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort13.06.2003
KorttittelInstruks om kontroll av dyr utenfor EØS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet (tidligere Statens dyrehelsetilsyn) 11. februar 2000 med hjemmel i lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven), jf. forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS.
Hjemmel er endret til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 14, § 15, § 19 og § 33 første ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 91/496/EØF, vedtak 92/527/EØF og vedtak 97/794/EF) og vedlegg I kap. I nr. 7 (beslutning 2014/92/EU).
Endringer: Endret ved vedtak 18 mai 2003 nr. 689, 20 mars 2014 nr. 300.

Kap. I. Innledning

1. Formål

Formålet med denne instruksen er å sikre tilsyn og kontroll ved innførsel av levende dyr. 

2. Virkeområde

Instruksen gjelder veterinær grensekontroll på godkjent grensekontrollstasjon ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS slik at dyrevernmessige, dyrehelsemessige og avlsmessige vilkår er oppfylt, jf. forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS. 

3. Unntatt fra instruksen

Instruksen gjelder ikke tilsyn og kontroll ved innførsel av kjæledyr i følge med eier eller under ansvar av en privatperson, når innførselen eller utførselen ikke er gjenstand for en kommersiell handel. Instruksen gjelder heller ikke levende skjell og skalldyr beregnet til konsum. 

4. Definisjoner

I denne instruksen menes med:

Grenseveterinær: Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinær eller annen veterinær som er utpekt som ansvarlig for veterinær grensekontroll ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS.

Assistenter: Personell som assisterer grenseveterinæren ved å:

a)undersøke dokumenter som følger med dyrene
b)utføre identitets- og fysiske kontroller, ta prøver og utføre generelle analyser, og
c)delta i administrative gjøremål. 

5. Ansvar

Grenseveterinæren er ansvarlig for det endelige vedtaket.

Grenseveterinæren skal under utøvelse av kontrollen sørge for at det tas nødvendige smittehygieniske hensyn. 

6. Ikrafttredelse

Instruksen trer i kraft straks, og erstatter instruks av 9. februar 1999.1

1Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

Kap. II. Kontrollens omfang

1.Grenseveterinæren skal føre kontroll med levende dyr som innføres fra land utenfor EØS.
2.Grenseveterinæren kan bare tillate at levende dyr innført fra land utenfor EØS forlater grensekontrollstasjonen etter at kontrollen er gjennomført og betingelsene for innførsel er oppfylt. Kontrollen innebærer dokument-, identitets- og fysisk kontroll og prøveuttak.
3.Forsendelsen skal ikke tillates sendt til tollekspedering før grensekontrollen er gjennomført og betingelsene for innførsel er oppfylt.
4.Grenseveterinæren skal kontrollere at alle kostnader i forbindelse med kontrollen er betalt.
5.Dyr kan holdes på grensekontrollstasjon i påvente av resultater fra laboratorieundersøkelser ved mistanke om sjukdom.

Kap. III. Utøvelse av dokument-, identitets- og fysisk kontroll

1. Generelt

Grenseveterinæren skal foreta dokument- og identitetskontroll av enhver forsendelse uavhengig av bestemmelsessted for å kontrollere:

a)forsendelsens opprinnelse
b)forsendelsens bestemmelsessted, spesielt med tanke på videreforsendelse som ikke er omfattet av EØS' regelverk eller når mottakerlandet har spesielle tilleggskrav
c)at opplysningene om forsendelsen og merkingen av denne oppfyller de krav som stilles i Norge eller i det land i EØS som forsendelsen er bestemt for
d)at forsendelsen ikke tidligere har vært avvist ved en annen grensekontrollstasjon i EØS. 

2. Dokumentkontroll

Grenseveterinæren skal foreta kontroll av alle dokumenter til enhver forsendelse fra land utenfor EØS for å fastslå at:

a)det foreligger et originalsertifikat utferdiget på opprinnelseslandets språk, på norsk og på språket i bestemmelseslandet
b)helsesertifikatet refererer til et land utenfor EØS, eller deler av et land utenfor EØS som er godkjent for eksport til EØS
c)sertifikatet i form og innhold er utformet etter de krav som gjelder ved innførsel fra land utenfor EØS for de aktuelle dyr
d)sertifikatet består av ett ark
e)sertifikatet er fullstendig utfylt
f)datoen for utstedelse av sertifikatet samsvarer med den dato da dyrene ble lastet på transportmidlet for transport til EØS
g)sertifikatet kun er utstedt til en enkelt mottager
h)sertifikatet er underskrevet av offentlig veterinær eller en representant for den offentlige myndighet, at navn og stilling er angitt med blokkbokstaver og at det offisielle stempelet til landet utenfor EØS og underskriften ikke har samme farge som papirtrykket
i)sertifikatet ikke er endret på annen måte enn ved overstrykninger, og at eventuelle overstrykninger er stemplet og underskrevet av den samme offentlige veterinæren som utstedte sertifikatet.

Grenseveterinæren skal kontrollere den skriftlige erklæringen fra transportøren om den videre reiserute fra grensekontrollstasjonen og til det endelige bestemmelsessted, herunder at erklæringen og reiseplanen som et minimum er på norsk og på språket i bestemmelseslandet. 

3. Identitetskontroll

Grenseveterinæren skal ved identitetskontroll stadfeste at det er overensstemmelse mellom forsendelsen og sertifikat eller annen pålagt dokumentasjon, inkludert pålagt merking.

Grenseveterinæren skal utføre identitetskontroll på samtlige dyr i en forsendelse.

Ved store forsendelser kan grenseveterinæren unntaksvis utføre identitetskontroll på 10% av dyrene. Kontrollen skal omfatte minimum 10 dyr som skal utgjøre et representativt utvalg av hver forsendelse. Antall levende dyr som kontrolleres kan omfatte samtlige dyr i forsendelsen dersom det anses som nødvendig.

Ved forsendelser med levende dyr der individuell merking ikke er påkrevet skal et representativt utvalg av containere/kasser kontrolleres. Grenseveterinæren skal stadfeste hvilken art forsendelsen omfatter. Kontrollen kan omfatte samtlige containere/kasser i forsendelsen dersom det anses nødvendig. 

4. Fysisk kontroll

Grenseveterinæren skal foreta fysisk kontroll av enhver forsendelse fra land utenfor EØS. Fysisk kontroll skal omfatte klinisk undersøkelse for å kunne bekrefte at dyrene oppfyller helsekrav attestert i de medfølgende sertifikater, og for å påse at dyrene er klinisk friske. 

Fysisk kontroll av klauvdyr og hest

Alle klauvdyr og hester skal lastes av ved grensekontrollstasjon under grenseveterinærens tilstedeværelse.

Det skal foretas en klinisk undersøkelse av dyrene som innebærer:

a)besiktigelse av dyrene, herunder en generell vurdering av helsestatus, kontroll av dyrenes evne til fri bevegelse og kontroll av hud og slimhinner og ethvert tegn på unormal utflod mv.
b)undersøkelse av respirasjons- og fordøyelsessystemer, og
c)undersøkelse av temperatur ved stikkprøver dersom det er funnet noe unormalt.

Omfang av klinisk undersøkelse:

a)10% av avls- og produksjonsdyr skal kontrolleres. Kontrollen skal omfatte minimum 10 dyr og skal bestå av et utvalg som er representativt for hele forsendelsen. Hvis forsendelsen består av færre enn 10 dyr skal alle dyr kontrolleres.
b)5% av slaktedyr skal kontrolleres. Kontrollen skal omfatte minimum 5 dyr og skal utgjøre et representativt utvalg av hele forsendelsen. Hvis forsendelsen består av færre enn 5 dyr skal alle dyr kontrolleres.
c)antall dyr som kontrolleres kan omfatte alle dyr i forsendelsen dersom det anses nødvendig. 

Fysisk kontroll av andre dyr enn klauvdyr og hest

Individuell klinisk undersøkelse kreves ikke for fjørfe, fugler, akvakulturdyr, fisk, gnagere, hare, bier, insekter, reptiler, amfibier, pelsdyr, andre invertebrater, og dyrepark- og sirkusdyr som anses å være farlige. For disse dyrearter skal undersøkelsen bestå i en besiktigelse av flokken. Hele flokken eller et representativt utvalg skal undersøkes. Antall dyr som kontrolleres skal økes og undersøkelsen utdypes dersom det anses nødvendig.

For fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre dyr som innføres til forskningssenter med en bekreftet helsestatus, og som sendes forseglet under kontrollerte miljømessige forhold, skal klinisk undersøkelse kun utføres dersom det antas å foreligge en bestemt risiko på bakgrunn av dyrets art, opprinnelse eller ved uregelmessigheter. 

5. Kontroll av transportbetingelser

Grenseveterinæren skal kontrollere at gjeldende bestemmelser om transport er oppfylt.

Grenseveterinæren skal vurdere hvorvidt samtlige dyr er i stand til å tåle videre transport. Ved vurderingen skal det tas hensyn til varigheten av den allerede foretatte transporten, herunder fôrings-, vannings- og hvileordninger som har vært gjennomført. Det skal videre tas hensyn til varigheten av den gjenstående transporten, herunder planlagte fôrings-, vannings- og hvileordninger. 

6. Unntak fra identitetskontroll og fysisk kontroll ved videreforsendelse

For dyr fra land utenfor EØS som ankommer grensekontrollstasjon i Norge, og som skal videresendes til et annet land i EØS med samme båt eller fly, kan identitetskontroll og fysisk kontroll utføres på bestemmelsesstedet, dersom bestemmelsesstedet har en havn eller en flyplass som er godkjent som grensekontrollstasjon ved innførsel av den aktuelle dyrearten fra land utenfor EØS.

I slike tilfeller skal grenseveterinæren informere den offentlige veterinæren på grensekontrollstasjonen på bestemmelsesstedet via ANIMO-systemet om at de aktuelle dyrene har passert.

Kap. IV. Prøveuttak

1. Laboratorieprøver

Grenseveterinæren skal ta de prøver som vurderes nødvendig for å kontrollere at helsekravene i det medfølgende sertifikatet er oppfylt. Prøver skal analyseres ved Veterinærinstituttet.

For minst 3 % av forsendelsene skal det hver måned tas ut prøver for serologisk undersøkelse. Dette gjelder ikke for registrerte hester som nevnt i definisjonen gitt i artikkel 2(c) i direktiv 2009/156/EF* og som følges av et individuelt helsesertifikat i samsvar med dyrehelsekravene fastsatt i beslutninger som er gitt i medhold av artiklene 15(a) og 19(a) og (b) i nevnte direktiv.

Minst 10 % av dyrene i hver forsendelse som er tatt ut for kontroll, som nevnt i første avsnitt, skal prøvetas med et minste antall på 4 dyr. Dersom uregelmessigheter avdekkes må andelen dyr som prøvetas økes.

På bakgrunn av en risikovurdering foretatt av grenseveterinæren kan det også tas ut andre nødvendige prøver fra dyr i en forsendelse som presenteres ved grensekontrollstasjonen. 

2. Registrering av informasjon

For hvert dyr det tas prøver av skal følgende informasjon registreres ved grensekontrollstasjonen:

a)referansenummer til helsesertifikatet og serienummer som er gitt forsendelsene ved grensekontrollstasjonen
b)dyrets identifikasjonsnummer
c)spesifisering av laboratorietest som skal utføres
d)resultatet av testen og eventuell oppfølging
e)fullstendig adresse til bestemmelsesstedet.
*Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av slike dyr fra tredjestater (OJ L 192, 23.7.2010, s. 1).
0Endret ved forskrift 20 mars 2014 nr. 300.

Kap. V. Kontroll av dyr som ikke er omfattet av EØS-regelverk

1. Innførsel til Norge

Dyr som skal innføres til Norge og som ikke er omfattet av EØS-regelverk, skal gjennomgå kontroll ved grensekontrollstasjonen.

Dette gjelder likevel ikke når dyr som skal innføres til Norge sendes gjennom et annet land i EØS og det foreligger en avtale mellom Norge og det aktuelle landet. I så fall kan hele eller deler av kontrollen gjennomføres i det aktuelle landet i henhold til avtalen. 

2. Videreforsendelse

Dyr som skal sendes gjennom Norge til et annet land i EØS og som ikke er omfattet av EØS-regelverk skal gjennomgå kontroll ved grensekontrollstasjonen.

Dersom det foreligger en avtale mellom Norge og det aktuelle landet i EØS, skal det gjennomføres kontroll på vegne av bestemmelseslandet i henhold til avtalen.

Dyr som kun gjennomgår dokument- og identitetskontroll i henhold til avtale mellom Norge og annet land i EØS, kan bare forlate grensekontrollstasjonen i forseglet kjøretøy når grenseveterinæren har attestert på kopi av originalsertifikat at kontroll er foretatt og at dyrene har passert. Dersom forsendelsen deles opp, skal grenseveterinæren attestere på alle kopier av originalsertifikatet.

Grenseveterinæren skal informere offentlig veterinær på mottakerstedet via ANIMO-systemet. Når det er nødvendig, skal veterinærmyndigheter i eventuelle transittland som dyrene må sendes gjennom informeres om at dyrene har passert grensekontrollstasjonen.

Grenseveterinæren skal sende en skriftlig melding til tollvesenet om dyrene som skal videresendes. 

3. Frigivelse

Dyr skal ikke frigis fra grensekontrollstasjonen før det er godtgjort at dyrene oppfyller vilkår i regelverk eller i særskilt dispensasjon.

Kap. VI. Kontroll av levende dyr som skal sendes i transitt gjennom Norge til et land utenfor EØS

1. Forhåndsgodkjenning

Grenseveterinæren kan gi forhåndsgodkjenning til at dyr fra land utenfor EØS sendes videre til et annet land utenfor EØS dersom importøren eller dennes representant kan godtgjøre at forsendelsen ikke blir avvist i vedkommende land utenfor EØS, og det framlegges en skriftlig godkjennelse fra veterinærmyndigheter i land i EØS som dyrene skal passere. 

2. Kontroll

Dyr som skal videresendes fra et land utenfor EØS til et annet land utenfor EØS skal gjennomgå grensekontroll og betingelsene for innførsel skal være oppfylt. Transport skal skje i henhold til godkjent tollprosedyre. 

3. Melding

Ved videreforsendelse skal grenseveterinæren via ANIMO-systemet melde fra til veterinærmyndigheter i aktuelle transittland om at dyrene har passert grensekontrollstasjonen.

Kap. VII. Tiltak

1. Tilbakeholdelse, isolasjon og avvisning

Innførsel kan ikke skje dersom vilkårene for innførsel ikke er oppfylt eller at dyrene ut i fra dyrevernhensyn ikke kan fortsette reisen. Dersom kontrollen ikke gir tilfredsstillende resultat, skal dyrene holdes tilbake, avvises, isoleres, slaktes eller destrueres.

Dersom de aktuelle dyrene ikke tilfredsstiller gjeldende krav til dokumentasjon og helsestatus eller det påvises smitte som tilsier at innførsel ikke kan skje, kan grenseveterinæren, etter først å ha informert importøren:

a)isolere dyrene eller holde dyrene tilbake på grensekontrollstasjonen inntil nødvendig dokumentasjon er lagt fram, eller
b)med tillatelse fra veterinærmyndighetene i opprinnelseslandet returnere forsendelsen, dersom det anses dyrevernmessig forsvarlig.

Grenseveterinæren skal se til at dyrene får nødvendig stell, tilsyn og eventuell behandling. 

2. Slakting

Dersom returnering av forsendelsen ikke er mulig ut fra dyrevernhensyn, kan grenseveterinæren i samråd med overordnet tilsynsmyndighet og etter å ha foretatt ante-mortem kontroll, gi tillatelse til slakting av dyr med henblikk på konsum.

Alternativt skal dyr slaktes til andre formål enn konsum eller destrueres med nærmere angivelse av vilkår for kontroll av sluttproduktene. 

3. Avliving og destruksjon

Dersom vilkårene ikke er oppfylt innen nærmere angitt frist, skal levende dyr avlives og destrueres. 

4. Informasjon ved uregelmessigheter

I tilfelle av uregelmessigheter skal grenseveterinæren:

a)informere øvrige grensekontrollstasjoner gjennom ANIMO-systemet om tilbakevisning av dyrene med angivelse av de uregelmessigheter som er konstatert
b)annullere helsesertifikat og andre dokumenter som følger dyrene, ved å påføre et rødt stempel med avvist/rejected, som viser at dyrene er avvist.

Kap. VIII. Utstedelse av sertifikat etter utført grensekontroll, journalføring og informasjon

1. Utstedelse av sertifikat og kopier

Grenseveterinæren skal ta kopi av originale helsesertifikater og annen dokumentasjon som følger dyrene. Ved oppdeling av forsendelsen skal det med hver forsendelse følge bekreftet kopi av det originale helsesertifikatet og annen dokumentasjon.

I tillegg skal grenseveterinæren utstede et sertifikat etter vedlagte modell for hver forsendelse med levende dyr som har gjennomgått veterinær grensekontroll og hvor betingelsene for innførsel er oppfylt.

Bekreftede kopier av helsesertifikat og annen dokumentasjon skal gis importøren. Serienummer for kontrollen skal føres på.

Originaler av helsesertifikat og annen dokumentasjon skal beholdes på grensekontrollstasjonen. Kopi av sertifikatet for gjennomgått grensekontroll skal beholdes på grensekontrollstasjonen.

Gyldighetstiden for kopiene skal begrenses til ti dager.

Alle dokumenter skal oppbevares på grensekontrollstasjonen i tre år. 

2. Unntak for hest

For registrerte hester skal identitetsdokumenter (hestepass) ikke beholdes på grensekontrollstasjonen.

Når hester innføres midlertidig skal ikke det originale helsesertifikatet beholdes på grensekontrollstasjonen.

For hest som skal føres til slakt og som skal sendes via marked skal det originale helsesertifikatet følge med til slakteri. 

3. Journalføring

For hver forsendelse skal følgende informasjon registreres på kontrollstasjonen:

a)journalføring - løpenummer til det utstedte sertifikat
b)dato for ankomst
c)størrelse av forsendelsen (antall dyr)
d)dyreart, kategori og alder
e)referansenummer til sertifikat
f)opprinnelsesland
g)mottakerlandet, i Norge mottakerdistrikt
h)resultat av grensekontrollen
i)referanse til utførte prøver. 

4. Sending av ANIMO-melding

Med henblikk på senere kontroll av transporten, og for eventuelt å påse at ytterligere krav fra bestemmelsesbedriftens side er oppfylt, skal grenseveterinæren via ANIMO gi de nødvendige opplysninger til offentlig veterinær på bestemmelsesstedet. Opplysninger om kontroll og prøvetaking mv. skal være inkludert.

Kap. IX. Isolering

Når levende dyr som innføres fra land utenfor EØS skal isoleres, skal melding om at dyrene er passert grensen, sendes via ANIMO-systemet til den lokale veterinærmyndighet på isolasjonsstedet.

Grenseveterinæren kan på grunnlag av de funn som er gjort under kontrollen bestemme at dyr skal isoleres. Isoleringen kan gjennomføres på selve grensekontrollstasjonen, i dets umiddelbare nærhet eller på bestemmelsesstedet.

Kap. X. Bruk av databasen Matilda varslingsmodul (Matilda VAM) og rapportering

0Overskriften endret ved forskrift 18 mai 2003 nr. 689.
 

1. Bruk av databasen Matilda varslingsmodul (Matilda VAM)

Grenseveterinæren skal bruke databasen Matilda VAM til å holde oversikt over alle importører og meldinger om innførsel. Det skal kontrolleres at meldingene om innførsel inneholder tilstrekkelige og riktige opplysninger, jf. forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall og produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS, herunder opplysninger om importør. Hvis importør sender melding om innførsel via faks skal grenseveterinæren sørge for at meldingene blir registrert i databasen. 

2. Rapportering

Grenseveterinæren skal påse at all utført dokument-, identitet- og fysisk kontroll, resultat av gjennomført kontroll, samt iverksatte tiltak i henhold til gjeldende regelverk fortløpende registreres i Matilda VAM, da Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen på bakgrunn av de opplysninger som foreligger i databasen skal avgi skriftlig rapport halvårlig til ESA.

Grenseveterinæren skal avgi skriftlig rapport til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen ved prøveuttak som inkluderer rapport over de registreringer som er foretatt i henhold til kapittel IV punkt 2, resultat av eventuelle prøveuttak og den registrerte informasjonen i forbindelse med prøveuttaket samt iverksatte tiltak. Rapporten skal sendes kvartalsvis innen 15. januar, 15. april, 15. juli, og 15. oktober.

Grenseveterinæren skal i tillegg til registrering i databasen Matilda VAM straks sende skriftlig rapport til Statens dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren med kopi til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen når det foreligger uregelmessigheter, positive prøvefunn eller det av andre årsaker anses nødvendig. Det skal opplyses om eventuelle tiltak, vedtak som er truffet, begrunnelse for avgjørelsen og vedlegges kopi av saksdokumenter. 

0Endret ved forskrift 18 mai 2003 nr. 689.