Instruks for Statskontrollen ved Norsk Tipping AS.

DatoFOR-2000-03-21-285
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 2000 625
Ikrafttredelse21.03.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103-§14
Kunngjort
KorttittelInstruks for Statskontrollen ved Norsk Tipping

Fastsatt av Kulturdepartementet 21. mars 2000 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 14. 

1. Statskontrollens oppnevning
1.1 Kulturdepartementet oppnevner en kontrollkomité ved Norsk Tipping AS, jf. § 14 i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.
1.2 Komitéen benevnes Statskontrollen ved Norsk Tipping AS.
1.3 Statskontrollen skal bestå av det antall medlemmer som departementet til enhver tid bestemmer. Oppnevning skjer normalt for en periode på 4 år. Departementet oppnevner ett av medlemmene som Statskontrollens leder. 
2. Statskontrollens oppgaver
2.1 Statskontrollen skal ivareta spillernes interesser og føre tilsyn med at spillevirksomheten ved Norsk Tipping AS foregår i samsvar med lovgivningen og spillereglene. 
3. Statskontrollens forhold til departementet
3.1 Statskontrollen er ansvarlig overfor departementet.
3.2 Statskontrollen skal gi melding til departementet dersom den under sin virksomhet oppdager forhold som det er grunn til å innberette. Ved utgangen av hvert år utarbeides en årsberetning som sendes departementet.
3.3 Statskontrollen foretar de økonomiske disposisjoner som er nødvendig for at kontrollarbeidet skal kunne utføres i henhold til instruksen. 
4. Statskontrollens forhold til Riksrevisjonen
4.1 Riksrevisjonen har på anmodning adgang til protokoller og til å søke nødvendige opplysninger om forhold knyttet til Riksrevisjonens kontroll med Norsk Tipping AS.
4.2 En representant for Riksrevisjonen har sammen med en representant fra departementet adgang til, ved gjennomsyn av Statskontrollens protokoller, å forvisse seg om at kontrollarbeidet blir utført i overensstemmelse med instruksen. 
5. Statskontrollens forhold til Norsk Tipping AS
5.1 Statskontrollen skal virke som et kontrollorgan uavhengig av Norsk Tipping AS.
5.2 Statskontrollen kan be Norsk Tipping AS om å få utlevert tilstrekkelig informasjon til at Statskontrollen kan gjennomføre en vurdering av Norsk Tipping AS' sikkerhetssystem i forhold til bestemmelsen i pkt. 2.1. Statskontrollen skal påse at dette systemet ikke svekkes. Ved endring i sikkerhetssystemet skal Norsk Tipping AS på forhånd varsle Statskontrollen, som vurderer hvilke konsekvenser endringen eventuelt vil få for sikkerheten.
5.3 Statskontrollen skal ha eget EDB-basert kontrollsystem. Systemet skal være helt uavhengig av selskapets EDB-system ved at:
-systemet utvikles av Statskontrollen selv, eventuelt med bistand fra sikkerhetsklarert personell som er uavhengig av Norsk Tipping AS
-systemet behandles på Statskontrollens egne dedikerte maskiner i Statskontrollens egne lokaler
-systemet kun betjenes av Statskontrollens eget personell
-brukerstøtte og vedlikehold utføres av firmaer som er uavhengig av Norsk Tipping AS.
5.4 Norsk Tipping AS skal ikke ha adgang til noen deler av Statskontrollens EDB-system.
5.5 Statskontrollen kan i kontrolløyemed forlange de opplysninger av Norsk Tipping AS som anses nødvendig.
5.6 Norsk Tipping AS' administrasjon, regnskap mv. er Statskontrollen uvedkommende.
5.7 Statskontrollen tilsetter, instruerer/administrerer og sier opp eget personale etter de regler som gjelder for Norsk Tipping AS' personale.
5.8 Statskontrollens personale må ikke være i et så nært slektsskap som nevnt i forvaltningsloven § 6, pkt. b og c med noen av Norsk Tipping AS' ansatte, kommisjonærer eller Statskontrollens medlemmer, med mindre departementet i det enkelte tilfelle tillater det. Denne bestemmelse gjelder tilsvarende for Statskontrollens medlemmer. Statskontrollens medlemmer og personale kan ikke samtidig ha funksjoner i Norsk Tipping AS.
5.9 Statskontrollen skal tilpasse seg Norsk Tipping AS' effektiviseringsarbeid, men likevel slik at Statskontrollen sikrer seg mot at selskapets kontrollsystem svekkes.
5.10 Statskontrollens protokoller skal være tilgjengelige for Norsk Tipping AS' styre og administrerende direktør i Norsk Tipping AS. 
6. Statskontrollens utgifter
6.1 Godtgjørelsen til Statskontrollens medlemmer fastsettes av departementet.
6.2 Alle utgifter knyttet til Statskontrollens virksomhet dekkes av Norsk Tipping AS.
6.3 Statskontrollens regninger skal attesteres av Statskontrollens leder og anvises av Norsk Tipping AS. 
7. Statskontrollens protokoller
7.1 Statskontrollen skal føre protokoll for hvert spill. Protokollen skal inneholde fortegnelse over når de enkelte arbeider er påbegynt og avsluttet, hvilke av Statskontrollens medlemmer som har vært til stede, eventuelle dissenser og andre nødvendige spesifikasjoner om arbeidet. 
8. Hovedretningslinjer for Statskontrollens arbeid
8.1 Statskontrollen mottar all avtalt og relevant informasjon, herunder datamateriale, om hvert spill for hver spilleomgang fra Norsk Tipping AS, jf. spillereglene for hvert enkelt spill. Informasjon oversendes straks det er mulig og etter avtalt prosedyre, slik at Statskontrollens kontrollaktiviteter kan gjennomføres på en betryggende måte. Datamaterialet oppbevares innelåst i Statskontrollens hvelv til protestfristen er ute.

Statskontrollens kontroll av vinnerutvelgelse og premieberegninger foretas ved hjelp av et eget uavhengig EDB-program og sammenlignes med Norsk Tipping AS' vinnerutvelgelse og premieberegninger før utbetaling finner sted. Eventuelle avvik skal fremlegges for Norsk Tipping AS så snart de foreligger og korrigeres så snart som mulig.

8.2 For spill som krever umiddelbar utbetaling av premie eller hvor vinnerutvelgelsen/spillet er av en slik art at det ikke er mulig å avvente en godkjennelse av resultatet, skal resultatet kontrolleres i ettertid.

Spillesystemer som er beskrevet i foregående avsnitt skal være godkjent av Statskontrollen før Norsk Tipping AS gjør spillet operativt.

8.3 Innføring av nye spill og vesentlige endringer i eksisterende spill
-ved utvikling av nye spill eller ved endringer i eksisterende spill skal Norsk Tipping AS på et tidlig tidspunkt informere om hvilke sikkerhets- og kontrollmekanismer som er lagt inn i spillet, jf. pkt. 8.2, 2. avsnitt
-Statskontrollen skal vurdere de kontroll- og sikkerhetsmessige konsekvensene i henhold til pkt. 2.1. Eventuelle kommentarer til det systemet som velges, skal oversendes Norsk Tipping AS for innarbeidelse før nytt spill eller endringer i eksisterende spill lanseres
-Statskontrollen skal vurdere behovet for endringer i egne kontrollsystemer og se til at nødvendige endringer blir etablert så tidlig at Statskontrollen kan delta i systemtester før nytt spill eller endringer i eksisterende spill innføres.
8.4 Statskontrollen som ankeinstans
-mottatte protester behandles av Norsk Tipping AS
-hvis Norsk Tipping AS' avgjørelse ikke tas til følge av spilleren, skal saken forelegges Statskontrollen for avgjørelse.
8.5 I sitt kontrollarbeid skal Statskontrollen iaktta følgende:
-Statskontrollens arbeidslokaler skal bare disponeres av Statskontrollens personale og medlemmer
-alt sensitivt materiale skal så lenge det er i Statskontrollens besittelse, oppbevares på betryggende måte
-Statskontrollen skal hindre at uvedkommende får adgang til spilledata som Statskontrollen har i sin besittelse. Datamateriale skal oppbevares på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte etter nærmere retningslinjer fra Statskontrollen
-kontrollarbeidet skal innrettes med sikte på å oppnå størst mulig sikkerhet
-minst to av Statskontrollens medlemmer skal foreta de viktigste kontrollene, samt behandle saker hvor det må tas avgjørelser av prinsippiell karakter. Statskontrollen skal kontrollere at alle trekninger foregår på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og at de er korrekte
-data, informasjon, materiell og annen dokumentasjon som er en forutsetning for gjennomføring av trekninger, skal oppbevares på en slik måte at verken Statskontrollens medlemmer eller ansatte ved Norsk Tipping AS på egenhånd behandler dette. 
9. Statskontrollens hvelv
9.1 Statskontrollens hvelv skal være låst såvel med nøkkel som med kombinasjonslås. Statskontrollen fastsetter sikkerhetsmessig forsvarlig prosedyre for åpning og lukking av hvelvene. Nøklene oppbevares i egen nøkkelsafe. Kodene til safe og hvelv skal skiftes når Statskontrollens leder bestemmer det.
9.2 Ansatte ved Norsk Tipping AS har bare adgang til Statskontrollens hvelv sammen med to personer fra Statskontrollen, hvor den ene skal være medlem av Statskontrollen. 
10. Iverksetting av instruksen
10.1 Instruksen trer i kraft straks.