Retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål

DatoFOR-2000-11-18-1691
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2012-04-17-772 fra 01.07.2012
EndrerFOR-1997-11-14-1547
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-33-§6, FOR-1996-06-07-531, FOR-1997-08-13-1546
Kunngjort03.08.2001
Rettet21.08.2012 (overskrift)
KorttittelRetningslinjer for tilskudd fra Opplysningsvesenet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kirkemøtet 18. november 2000 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond § 6, jf. kgl.res. av 7. juni 1996 nr. 531, jf. delegeringsvedtak av 13. august 1997 nr. 1546.
Endringer: Endret ved vedtak 17 april 2012 nr. 772.

1. Retningslinjenes bakgrunn og rekkevidde

Opplysningsvesenets Fond er regulert ved lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond. Etter lovens § 4 forvaltes fondet av Kongen. Etter lovens § 6 skal fondets avkastning i første rekke benyttes til å dekke fondets utgifter, men kan ellers legges til kapitalen og benyttes til kirkelige formål etter nærmere bestemmelser av Kongen.

Nedenstående retningslinjer gjelder for disponeringen av den bevilgning fra Opplysningsvesenets Fond som etter departementets bestemmelse, jf. lovens § 6, stilles til rådighet for Kirkemøtet ved Kirkerådet til kirkelige formål.

2. Kirkerådets kontaktmøter med departementet

Kirkerådet skal ha regelmessige kontaktmøter med departementet til drøfting av spørsmålet vedrørende fondets forvaltning.

I kontaktmøtet drøftes bl.a. hvor stor andel av den årlige avkastningen som skal legges til kapitalen som fondsavsetning, og hvor stor andel av den årlige bevilgningen fra fondet til kirkelige formål som skal stilles til disposisjon for Kirkemøtet.

Kirkerådet skal gi synspunkter på den etiske og forretningsmessige forvaltning av kapitalen og fremme forslag overfor departementet vedrørende denne forvaltning. Kirkerådet kan også ellers gi synspunkter i alle spørsmål som gjelder forvaltningen av fondets kapital, eiendommer mv.

0Endret ved vedtak 17 april 2012 nr. 772 (i kraft 1 juli 2012).

3. Fordelingsprinsipper

3.1 Ved tildeling av tilskudd skal det legges særlig vekt på tiltak i menighetene og felleskirkelige tiltak.
3.2 Kirkerådets interne kostnader knyttet til disponeringen og oppfølgingen av den samlede tildelingen må ikke overstige 10 %.
3.3 Den del av tilskuddet som stilles til disposisjon for utviklingstiltak i samarbeid med søsterkirkene er et felleskirkelig ansvar. Beregningsgrunnlaget for denne andelen skal være det samlede tilskudd etter at eventuelle pålegg fra departementet er trukket fra.
3.4 Beregningsgrunnlaget for Kirkemøtets og bispedømmerådenes andel er den tildelte bevilgning, fratrukket omkostninger nevnt under pkt. 3.2 og 3.3 over.

Kirkemøtet ved Kirkerådet bestemmer den faktiske anvendelse av den ene halvdelen av bevilgningen. Den andre halvdelen tildeles og disponeres av bispedømmerådene.

0Endret ved vedtak 17 april 2012 nr. 772 (i kraft 1 juli 2012).

4. Rapportering

4.1 Kirkerådet og bispedømmerådene skal føre regnskap med midlene og utarbeide en årlig oversikt over hvilke tiltak som er tildelt tilskudd. Foruten regnskapsrapport skal det for hvert tiltak gis en vurdering av resultatoppnåelse.

Mottakere av OVF-midler rapporterer til bispedømmerådene og Kirkerådet om bruken av tilskuddet.

4.2 Dersom det av rapporten fremgår at de tildelte midler ikke er anvendt i henhold til kriteriene vedtatt av Kirkerådet, reduseres neste års tildeling tilsvarende. Når det ikke er aktuelt med ny tildeling neste år skal ubrukte midler tilbakebetales i tildelingsåret. Ubrukte midler tilbakebetales innen 1. desember.
4.3 Kirkerådet rapporterer årlig til Kirkemøtet og departementet om bruken av det totale tilskudd.
4.4 Kirkerådet kan fastsette nærmere retningslinjer for rapportering, herunder om frister.
0Endret ved vedtak 17 april 2012 nr. 772 (i kraft 1 juli 2012).

5. Kriterier for tilskudd

5.1 Kirkemøtet tar hvert fjerde år stilling til hvilke kriterier tilskuddet skal brukes til basert på Kirkemøtets strategiske satsinger. Antallet kriterier må ikke bli for mange. Kriteriene må holdes stabile over noe tid.
0Endret ved vedtak 17 april 2012 nr. 772 (i kraft 1 juli 2012).

6. Hva det kan ytes tilskudd til

6.1 Det ytes tilskudd til prosjekter, primært innenfor Kirkemøtets vedtatte kriterier. Normalt ytes det ikke støtte utover 3 år til samme tiltak/prosjekt.
0Endret ved vedtak 17 april 2012 nr. 772 (i kraft 1 juli 2012).

7. Søknadsprosedyre mv.

7.1 Søknader om tilskudd kan fremmes av:
a)Lokale og regionale råd og grupper innen Den norske kirke.
b)Virksomheter tilknyttet Den norske kirke hvis virkefelt omfatter hele landet eller en større region enn et bispedømme.
7.2 Søknader fra lokale og regionale kirkelige råd og grupper sendes vedkommende bispedømmeråd. Søknadsfrist er 1. desember.
7.3 Når bispedømmerådet har fattet endelig vedtak om tilskudd, oversendes utskrift av bispedømmerådets møtebok til Kirkerådet for utbetaling.
7.4 Virksomheter tilknyttet Den norske kirke som har hele landet eller større regioner av landet som virkefelt, sender søknaden direkte til Kirkerådet med søknadsfrist 1. desember.
7.5 Kirkerådet utarbeider en samlet oversikt over de landsomfattende tiltak som det søkes om tilskudd til. I oversikten inkluderes Kirkerådets egne forslag til prosjekter innenfor de kriterier Kirkemøtet har vedtatt.
7.6 Kunngjøring av ledige tilskuddsmidler skjer på kirken.no og annen egnet måte.
0Endret ved vedtak 17 april 2012 nr. 772 (i kraft 1 juli 2012).

8. Kirkerådets behandling av søknadene

8.1 Kirkerådet har ansvar for å avgjøre fordelingen av tilskuddsmidlene til de enkelte bispedømmeråd.
8.2 Beregningsgrunnlaget for Kirkerådets tildeling av midler til det enkelte bispedømmeråd er en fordelingsnøkkel som tar hensyn til medlemstall, antall sokn og areal i det enkelte bispedømme.
0Endret ved vedtak 17 april 2012 nr. 772 (i kraft 1 juli 2012).

9. Bispedømmerådenes tildeling

9.1 Inntil 10% av bispedømmerådets andel kan nyttes til administrasjonsutgifter.
9.2 Etter søknad til Kirkerådet kan ubenyttede tilskudd overføres fra ett budsjettår til neste med inntil 5% av bispedømmerådets tildelte bevilgning.
9.3 Bispedømmerådenes tildeling forutsettes å skje dels i lys av de kriterier Kirkemøtet har vedtatt og dels ut fra bispedømmets særskilte utfordringer. Hovedtyngden av bispedømmerådets andel bør tildeles eksterne tiltak.
9.4 Tilskuddene bør normalt ikke deles opp i for små beløp.
0Endret ved vedtak 17 april 2012 nr. 772 (i kraft 1 juli 2012).

10. Kirkerådets disponering av Kirkemøtets andel

10.1 Ved tildeling av tilskudd skal det særlig legges vekt på støtte til kirkelige fellestiltak. Normalt bør en vesentlig del av tildeling skje til prosjekter av ekstern karakter.
0Endret ved vedtak 17 april 2012 nr. 772 (i kraft 1 juli 2012).

11. Ikrafttredelse

Retningslinjene trer i kraft 1. januar 2002. Samtidig oppheves retningslinjer av 14. november 1997 nr. 1547 for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til kirkelige formål.