Instruks til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall og produkter av animalsk opprinnelse innen EØS.

DatoFOR-2001-02-01-1702
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 8
Ikrafttredelse01.02.2001
Sist endretFOR-2003-05-18-688
EndrerFOR-2000-02-11
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-06-08-4, FOR-1998-12-31-1484
Kunngjort13.06.2003
KorttittelInstruks om kontroll av dyr m.v. fra EØS

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen 1. februar 2001 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven), jf. forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall og produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 90/425/EØF, vedtak 94/338/EF, vedtak 94/339/EF og direktiv 89/662/EØF). Endret 18 mai 2003 nr. 688.

Kapittel I. Innledning 

1. Formål

Formålet med denne instruksen er å sikre tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall og produkter av animalsk opprinnelse. 

2. Virkeområde

Instruksen gjelder tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall og produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, slik at dyrehelsemessige og avlsmessige vilkår er oppfylt, jf. forskrift av 31. desember 1998 nr. 14841 og forskrift av 23. desember 1998 nr. 1471.2 

3. Definisjoner

I denne instruks forstås med:

a)produkter av animalsk opprinnelse; produkter som helt eller delvis stammer fra dyr eller bier, som ikke er næringsmidler,3 og som er omfattet av særskilt forskrift.4
b)forsendelse; en mengde levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall eller produkter av animalsk opprinnelse, som sendes med samme transportmiddel, med samme rute og bestemmelsessted, og som dekkes av samme helsesertifikat eller annen pålagt dokumentasjon. 

4. Unntatt fra instruksen

Instruksen gjelder ikke for tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av:

a)kjæledyr i følge med eier eller under ansvar av en privatperson, når innførselen eller utførselen ikke er gjenstand for kommersiell handel.
b)levende skjell og skalldyr beregnet til konsum.
c)produkter til privat bruk i egen husholdning.
d)produkter av animalsk opprinnelse til konsum. 

5. Hygiene

Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren skal under utøvelsen av kontrollen sørge for at det tas nødvendige smittehygieniske hensyn. 

6. Ikrafttredelse

Instruksen trer i kraft straks og opphever instruks av 11. februar 2000 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlmateriale og animalsk avfall innen EØS.5

1Forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS.
2Jf. forskrift av 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland.
3Jf. forskrift av 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland § 3 nr. 1.
4Forskrift av 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse animalske produkter og animalsk avfall, forskrift av 3. mai 1999 nr. 636 om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter, og brukt bimateriell.
5Ikke tidligere kunngjort i Norsk Lovtidend.

Kapittel II. Kontroll ved utførsel 

1. Kontroll på avsenderstedet

Ved utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall og produkter av animalsk opprinnelse til et land i EØS skal Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren kontrollere at:

a)de krav som stilles i særskilte forskrifter om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel, forskrift av 31. desember 1998 nr. 14841 og forskrift av 23. desember 1998 nr. 14712 er oppfylt.
b)de dyrehelsemessige krav som mottakerlandet stiller er oppfylt dersom den aktuelle forsendelsen består av arter/varer som ikke omfattes av EØS-regelverk.
c)forsendelsen kommer fra dyrehold som oppfyller eventuelle tilleggskrav som stilles i mottakerlandet på grunnlag av tilleggsgarantier/fristatus som er innvilget.
d)forsendelsen er merket slik at den kan identifiseres i henhold til gjeldende bestemmelser og at virksomheten/dyreholdet er registrert slik at opprinnelsen kan spores.
e)forsendelsen ikke stammer fra dyrehold eller områder som er pålagt restriksjoner.
f)forsendelsen ikke stammer fra dyrehold som kan bli nedslaktet i forbindelse med program for sjukdomsbekjempelse.
g)forsendelser som ikke kan omsettes i Norge av dyrehelsemessige årsaker ikke uføres til andre land i EØS.
h)forsendelsen følges av gyldig helsesertifikat eller handelsdokument og/eller annen nødvendig dokumentasjon. Dersom forsendelsen skal sendes til flere ulike bestemmelsessteder, skal den deles opp i like mange delforsendelser som det er bestemmelsessteder. Hver enkelt delforsendelse skal følges av nevnte dokumentasjon.
i)forsendelser som ikke oppfyller eller ikke omfattes av EØS-regelverk og som skal utføres til et land utenfor EØS gjennom et annet land i EØS, bare utføres dersom de enkelte land i EØS har gitt sin godkjennelse.
j)transport av forsendelsen skjer i henhold til bestemmelser om hygiene.

Utøvelse av kontrollen på avsenderstedet skal utføres like grundig som om forsendelsen skulle gå til eget marked. 

2. Utvidet kontroll

Når det foreligger mistanke om at vilkår for utførsel ikke er oppfylt, skal Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren foreta nødvendige undersøkelser. Dersom mistanken bekreftes, skal distriktsveterinæren treffe nødvendige tiltak, herunder isolering av aktuelt dyrehold/aktuell virksomhet. 

3. ANIMO-melding

Når helsesertifikat er utstedt og dyr/produkt er klarert for utførsel skal det samme dag sendes ANIMO-melding til offentlig veterinær på mottakerstedet. Meldingen skal sendes via Statens dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren på skjema utarbeidet av Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen.

1Forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS.
2Forskrift av 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland.

Kapittel III. Kontroll ved innførsel 

1. Kontrollens omfang

På dyrenes eller produktenes bestemmelsessted og på midlertidige oppsamlingssteder skal Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren foreta stikkprøvekontroll for å undersøke om vilkårene slik de er nedfelt i kapittel II, er oppfylt.

Stikkprøvekontroll omfatter kontroll med at:

a)forsendelsen følges av gyldig helsesertifikat eller handelsdokument og/eller annen pålagt dokumentasjon.
b)ved tilfelle av avlasting underveis skal det, når det gjelder produkter, i tillegg påses at det er de originale dokumenter som følger forsendelsen videre, jf. de krav som stilles i særskilte forskrifter om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel. Det skal være samsvar mellom dokumentasjonen og forsendelsen.
c)forsendelsen er forskriftsmessig merket.
d)levende dyr ikke viser tegn til smittsom sjukdom.
e)transporten ikke representerer fare for smittespredning og at krav til transport av levende dyr er oppfylt. 

2. Uttak av prøver

Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren kan ved stikkprøvekontroll ta ut de prøver som vurderes som nødvendige. Prøvene skal analyseres ved Veterinærinstituttet. Det skal tas ut dobbelt sett med prøver. Ett sett skal analyseres. Det andre settet skal merkes og oppbevares hos Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren i minimum en måned. Prøvene skal tas ut så raskt som mulig og senest to dager etter innførsel. Dersom forsendelsen skal sendes videre, gjelder ytterligere to dagers frist etter ankomst bestemmelsessted. Denne fristen gjelder ikke ved prøveuttak som blir foretatt ved mistanke om uregelmessigheter. 

3. Utvidet kontroll ved mistanke om uregelmessigheter

Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren skal foreta kontroll av produktene under transport når veterinærmyndigheten i transitt- eller bestemmelseslandet har opplysninger som gir grunnlag for mistanke om uregelmessigheter.

Kapittel IV. Tiltak 

1. Tilbakeholdelse/isolering/avvisning

Dersom forsendelsen ikke tilfredsstiller gjeldende krav til dokumentasjon eller helsestatus, eller det påvises sykdom eller smitte som tilsier at innførsel ikke kan skje, eller forsendelsen ikke oppfyller krav i henhold til særskilte forskrifter, kan Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren etter først å ha informert importøren enten:

a)sette dyrene i isolasjon, eller holde forsendelsen tilbake til nødvendig dokumentasjon er lagt fram innen nærmere bestemte frister, eller
b)med tillatelse fra veterinærmyndighetene i avsenderlandet og forhåndsunderretning til veterinærmyndighetene i eventuelle andre land som forsendelsen må passere, returnere forsendelsen, eller
c)benytte produktene1 til andre formål dersom dyrehelsemessige forhold tilsier det, eller
d)avlive dyr eller destruere produkter. 

2. Avliving og destruksjon

Dersom vilkårene i punkt 1 ikke er oppfylt innen nærmere bestemte frister eller kontrollen avdekker forekomst av smittestoff som kan forårsake alvorlig sjukdom, zoonose eller andre forhold som kan utgjøre en alvorlig fare for dyr eller mennesker, eller at produktene kommer fra et område som er smittet med en epizootisk dyresjukdom, skal dyrene isoleres, avlives og destrueres. Annet avlsmateriale og animalsk avfall skal destrueres. Produkter1 skal destrueres eller benyttes til andre formål dersom dyrehelsemessige forhold tilsier det.

1Jf. forskrift av 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland.

Kapittel V. Bruk av Matilda varslingsmodul (Matilda VAM) og rapportering

0Overskrift endret ved forskrift 18 mai 2003 nr. 688.

1. Bruk av Matilda VAM

Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren skal bruke databasen Matilda VAM til å holde oversikt over alle importører og meldinger om innførsel. Det skal kontrolleres at meldingene om innførsel inneholder tilstrekkelige og riktige opplysninger, jf. forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall og produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS, herunder opplysninger om importør. Hvis importør sender melding om innførsel via faks skal Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren sørge for at meldingene blir registrert i databasen. Alle utførte veterinærkontroller, resultater av gjennomført kontroll, resultat av eventuelle prøveuttak og informasjon i forbindelse med prøveuttaket samt iverksatte tiltak i henhold til gjeldende regelverk skal fortløpende registreres i Matilda VAM. 

2. Rapportering ved uregelmessigheter

Det skal i tillegg til registrering i databasen Matilda VAM straks sendes skriftlig rapport til Statens dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren med kopi til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen når det foreligger uregelmessigheter, positive prøvefunn eller det av andre årsaker anses nødvendig. Det skal opplyses om eventuelle tiltak, vedtak som er truffet, begrunnelse for avgjørelsen og vedlegges kopi av saksdokumenter. Følgende informasjon skal følge rapporten:

a)kopi av handelsattest eller helsesertifikat, samt ANIMO-melding, og om nødvendig en beskrivelse av dyr i forsendelsen,
b)dato for ankomst bestemmelsessted,
c)dato for uttak av prøver, samt dato for laboratorieundersøkelse,
d)dato for når kontrollen ble utført,
e)beskrivelse av resultatet av kontrollen som er utført. Dersom det er tatt ut prøver, skal det følge med en beskrivelse av hvilke tester som er gjennomført, og resultatet av testene. For levende dyr skal det i tillegg følge med en beskrivelse av hvilke dyr det er tatt tester av. 

3. Rapportering vedrørende virksomheter godkjent for eksport til EØS

Dokumentasjon over tilsyn og kontroll med virksomheter som er godkjent for eksport til EØS, herunder inspeksjonsrapporter og godkjenningsdokumenter, skal fortløpende sendes Statens dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren. 

0Endret ved forskrift 18 mai 2003 nr. 688.