Vedtekter for Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO).

DatoFOR-2001-03-02-245
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 3
Ikrafttredelse02.03.2001
Sist endret
EndrerFOR-1993-08-20
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort20.03.2001
KorttittelVedtekter for Statens Veiledningskontor

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 2. mars 2001 med hjemmel i Stortingsvedtak av 26. mars 1968. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.

I

§ 1.Opprettelse

Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) ble opprettet i henhold til Stortingets vedtak av 26. mars 1968. Kontoret hører administrativt under Nærings- og handelsdepartementet.

§ 2.Formål

SVO har som formål å stimulere og medvirke til teknologisk nyskaping i Norge. Dette skjer gjennom opplysningsarbeid og støtte til utvikling av tekniske ideer og oppfinnelser.

§ 3.Målgrupper

SVOs målgruppe er personer og mindre bedrifter med en kommersialiserbar teknisk idé og med behov for veiledning og støtte.

§ 4.Virksomhetsområder
-SVO skal gi råd og veiledning i spørsmål om utvikling av tekniske ideer og oppfinnelser.
-SVO kan gi økonomisk støtte i forbindelse med utvalgte prosjekter.
-SVO skal veilede kundene med kommersialisering av utvalgte prosjekter.
-SVO skal stimulere til nyskaping gjennom informasjonsarbeid.
-Tilskudd til oppfinnere ytes etter nærmere retningslinjer fra styret, innenfor det til enhver tid gjeldende tilskuddsregelverk fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet.
§ 5.Finansiering

Finansiering av kontoret skjer ved bevilgninger over statsbudsjettet.

§ 6.Styrets sammensetning

SVO skal ledes av et styre på 6 medlemmer og deres varamedlemmer. Departementet oppnevner medlemmer og varamedlemmer, inkludert styrets leder.

Styret oppnevnes for inntil 4 år om gangen.

Direktøren forbereder og deltar i styremøtene, men har ikke stemmerett.

§ 7.Styrets oppgaver

Styret skal lede SVOs virksomhet i samsvar med fastsatte vedtekter og instrukser og innenfor rammen av de midler som stilles til rådighet.

Styret skal behandle strategi og de generelle retningslinjer for SVOs virksomhet og skal behandle årsberetning, regnskap og budsjettforslag som sendes til departementet.

Styret ansetter direktør som leder av SVOs daglige virksomhet.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

§ 8.Sekretariat

SVOs daglige virksomhet forestås av et sekretariat. Sekretariatet ansettes av, eller etter fullmakt fra styret.

§ 9.Saksbehandling

Modeller, prototyper, beskrivelser, tegninger og andre dokumenter eller opplysninger som SVO mottar som ledd i sin virksomhet, er underlagt konfidensiell behandling.

For avgjørelser i saker som nevnt i § 4, gjelder ikke forvaltningslovens regler om plikt til begrunnelse. Avgjørelsen kan heller ikke påklages.

Styret kan gi nærmere regler om anvendelse av forvaltningslovens forskjellige bestemmelser, herunder spesielt hvordan taushetsplikten skal ivaretas av de som utfører arbeid for SVO.

§ 10.Oppbevaring av modeller og prototyper

Modeller og prototyper som SVO mottar i henhold til § 9, oppbevares av SVO i inntil seks måneder etter at den aktuelle sak er avsluttet. Har eieren ved utgangen av seksmånedersperioden ikke anmodet om å få tilbakelevert modellen/prototypen, kan SVO tilintetgjøre den. Eieren gjøres oppmerksom på dette forholdet i et brev når modellen/prototypen er mottatt i SVO.

§ 11.Diverse bestemmelser

Nærings- og handelsdepartementet kan gi nærmere regler om SVOs virksomhet og administrasjon.

SVOs regnskap mv. revideres av Riksrevisjonen.

Fastsettelse av og endringer i vedtektene foretas av Nærings- og handelsdepartementet.

II

Vedtektene trer i kraft straks. Samtidig oppheves vedtekter av 20. august 19931 for Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO).

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.