Instruks om utstedelse av sertifikater for levende dyr og animalske næringsmidler mv.

DatoFOR-2001-03-29-423
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 6
Ikrafttredelse29.03.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1996-06-14-667-§24-1, FOR-1996-06-14-667-§1-12, FOR-1998-12-23-1471-§4, FOR-2000-02-17-251, LOV-1932-06-17-6, LOV-1933-05-19-3-§1, LOV-1933-05-19-3-§4, LOV-1938-06-03-3-§6, LOV-1938-06-03-3-§8, LOV-1962-06-08-4-§3, LOV-1962-06-08-4-§8, LOV-1959-05-28-12-§2, LOV-1959-05-28-12-§4, LOV-1959-05-28-12-§5, LOV-1997-01-10-9-§12, LOV-1997-01-10-9-§13, LOV-1997-01-10-9-§15, LOV-1997-06-13-54-§1, LOV-1997-06-13-54-§11, LOV-1974-12-20-73-§30, LOV-1997-06-13-54-§11, LOV-1992-12-04-130-§3
Kunngjort04.05.2001
KorttittelInstruks om sertifikater for levende dyr mv

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fiskeridirektøren, Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen og Statens næringsmiddeltilsyn 29. mars 2001 med hjemmel i kvalitetsforskrift av 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer § 24-1, jf. § 1-12, særskilte forskrifter om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel, forskrift av 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredje land § 4, og vedtak av 17. februar 2000 nr. 251 om delegering av myndighet på næringsmiddelområdet til det kommunale og interkommunale næringsmiddeltilsyn, jf. EØS-avtalens vedlegg I kap. I nr. 1.1.9 (Rdir. 1996/93/EF).

Kapittel I. Innledende bestemmelser

1.1 Virkeområde

Denne instruks retter seg til tilsynsmyndighet som utsteder eksportsertifikat i henhold til forskrift av 23. desember 1998 nr. 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland § 4, forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS § 5, samt underliggende regelverk.

Instruksen gjelder for utstedelse av sertifikater som kreves ved eksport av levende dyr og animalske næringsmidler mv. til land innen EØS i henhold til særskilte forskriftskrav.

1.2 Definisjoner

1)Sertifikat; hygienesertifikater eller helsesertifikater og tilsvarende dokumenter, herunder sunnhets- og helseattester, med opplysninger om vedkommende dyrs opprinnelsesbesetning eller opprinnelsesvirksomheten til de animalske næringsmidlene mv., og som skal følge med vedkommende forsendelse fram til mottaker.
2)Sertifikatutsteder; offentlig tjenestemann med myndighet til å utstede sertifikat og føre det tilsyn som er nødvendig i forbindelse med sertifikatutstedelsen.

Kapittel II. Utstedelse av sertifikat

2.1 Krav til sertifikatutsteder

Sertifikatutsteder skal ikke utstede sertifikat, såfremt vedkommende ikke har nødvendig kunnskap om bestemmelsene som gjelder de levende dyr og næringsmidler mv. av animalsk opprinnelse som skal sertifiseres, eller hvis sertifikatutsteder ikke klart forstår betydningen av innholdet i hvert enkelte sertifikat.

Sertifikatutsteder skal iaktta gjeldende bestemmelser om habilitet, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. II. Spesielt skal det påses at sertifikatutsteder ikke har forretningsmessige interesser knyttet til de dyr eller næringsmidler som sertifikatet skal gjelde, eller de besetninger eller virksomheter hvor disse har sin opprinnelse.

2.2 Krav til sertifikatet

1)Dersom det i den enkelte forskrift eller fra sentrale myndigheter er fastsatt et bestemt sertifikatformular, skal dette brukes.
2)Sertifikatet skal være utstedt på mottakerlandets offisielle språk eller på et språk som mottakerlandets myndigheter godtar. Sertifikatet skal også utstedes på norsk, dersom sertifikatutsteder ikke fullt ut behersker det aktuelle fremmede språket.
3)Sertifikat skal ikke utstedes på bakgrunn av opplysninger som sertifikatutsteder ikke har personlig kjennskap til, eller som vedkommende ikke kan bekrefte eller kontrollere på annen måte.
4)Sertifikatutsteder skal ikke signere «in blanco» eller på ufullstendig utfylte sertifikater. Det skal heller ikke gis sertifikat for levende dyr eller produkter av animalsk opprinnelse som ikke har vært kontrollert, eller som sertifikatutsteder ikke lenger har mulighet til å kontrollere.
5)Hvis et sertifikat blir utstedt på grunnlag av et annet sertifikat eller et annet dokument, skal sertifikatutsteder være i besittelse av dette dokumentet når det nye sertifikatet signeres.

Bestemmelsen i pkt. 2-4 er ikke til hinder for at det kan utstedes sertifikat på grunnlag av data:

a)som er fastslått av en annen offentlig tjenestemann som handler under sertifikatutstederens tilsyn, og som på den måten kan etterprøve riktigheten av fremlagte data.
b)som bygger på resultater fra offentlig godkjente overvåkingsprogrammer, offentlig anerkjente kvalitetssikringsordninger eller epidemiovervåkningssystemer.
6)Sertifikatutsteders underskrift skal ikke kunne endres eller slettes, og skal være påført i en annen farge enn sort. En kopi av sertifikatet skal oppbevares hos sertifikatutsteder i minimum 3 år.

Kapittel III. Administrative bestemmelser

3.1 Ikrafttredelse

Denne instruks trer i kraft straks.