Instruks om Etterretningstjenesten

DatoFOR-2001-08-31-1012
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 10
Ikrafttredelse31.08.2001
Sist endretFOR-2003-12-05-1721
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-03-20-11-§2, LOV-1998-03-20-11-§3
Kunngjort06.09.2001
Rettet25.05.2016 (utfyllende best. § 4)
KorttittelInstruks om Etterretningstjenesten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 20. mars 1998 nr. 11 om Etterretningstjenesten § 2 tredje ledd og § 3 fjerde ledd. Fremmet av Forsvarsdepartementet.
Endringer: Endret ved vedtak 5 des 2003 nr. 1721.
Rettelser: 25.05.2016 (utfyllende best. § 4).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål og virkeområde

Instruksens formål og virkeområde er identisk med lovens formål og virkeområde. Instruksen utfyller lovens bestemmelser og fastsetter nærmere regler om tjenestens organisasjon, oppgaver og virksomhet.

§ 2.Definisjon

Med «loven» menes i denne instruks lov av 20. mars 1998 nr. 11 om Etterretningstjenesten.

§ 3.Styring og organisasjon

Forsvarsdepartementet, gjennom Forsvarssjefen, formulerer oppdrag for, ivaretar løpende kontakt og samarbeid med, og utøver politisk styring og kontroll med Etterretningstjenesten.

Forsvarsdepartementet eller den Forsvarsdepartementet bemyndiger gir nærmere bestemmelser om organiseringen av tjenesten.

Kapittel 2. Generelle bestemmelser

§ 4.Nasjonal kontroll

Etterretningstjenesten skal være under norsk kontroll. Herunder skal det sikres nasjonal kontroll med hvilken informasjon som gjøres kjent for utenlandske samarbeidspartnere.

Etterretningstjenestens personell skal som hovedregel være sikkerhetsklarert for STRENGT HEMMELIG. Sjefen for Etterretningstjenesten kan for særskilte stillinger med lavere klareringsbehov bestemme at personellet skal være sikkerhetsklarert for HEMMELIG.

0Endret ved forskrift 5 des 2003 nr. 1721.
§ 5.Forholdet til norske fysiske og juridiske personer

Dersom Etterretningstjenesten som ledd i løsningen av sine oppgaver mottar overskuddsinformasjon av overvåkingsmessig eller annen interesse og som ikke kan oppbevares av tjenesten, jf. lovens § 4 annet ledd, kan slik informasjon overbringes rette norske offentlige myndighet i overensstemmelse med reglene om rapportering i kapittel 4.

Tjenesten kan gjennomføre tiltak for å verifisere sine kilders troverdighet.

Lovens § 4 er ikke til hinder for at tjenesten kan innhente opplysninger om fremmed etterretningsvirksomhet i Norge, herunder om norske fysiske og juridiske personer som driver slik virksomhet, i den utstrekning tjenesten har behov for slik informasjon. Innhenting av slik informasjon skal skje gjennom eller etter samtykke fra Politiets sikkerhetstjeneste.

Samarbeidet med Politiets sikkerhetstjeneste reguleres i egen instruks fastsatt ved kongelig resolusjon.

§ 6.Beredskap og sikkerhet

Etterretningstjenesten skal utarbeide og vedlikeholde beredskapsplaner basert på Forsvarets beredskapsplanverk.

Tjenesten skal være i stand til å opprettholde de spesielle krav til sikkerhet og konfidensialitet som er en forutsetning for at den skal kunne ivareta sine oppgaver.

Kapittel 3. Oppgaver og prioriteringer

§ 7.Generelt

Etterretningstjenesten skal innhente, bearbeide og analysere informasjon på de saksfelt som til enhver tid prioriteres av overordnet politisk og militær myndighet innenfor rammen av lovens § 3.

Oppgavelisten i lovens § 3 er ikke uttømmende. Hva som er andre viktige nasjonale interesser vil avhenge av hvilke sikkerhetsutfordringer Norge til enhver tid stilles overfor.

Innenfor etterretningssamarbeidet med andre land og internasjonale organisasjoner har Etterretningstjenesten et særlig ansvar for samarbeid med forsvarsallianser Norge deltar i.

§ 8.Etterretningstjenestens hovedoppgave

Etterretningstjenestens hovedoppgave er å innhente, bearbeide og analysere informasjon om andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, intensjoner og militære styrker, som kan utgjøre en reell eller potensiell risiko.

Tjenesten skal i fredstid produsere etterretninger som gir nasjonale myndigheter grunnlag for å treffe avgjørelser vedrørende, samt forebygge og håndtere, episoder, kriser og krig.

Tjenesten skal i krig produsere etterretninger som gir overordnede militære og politiske myndigheter grunnlag for å håndtere en væpnet konflikt i henhold til nasjonale målsettinger, understøtte militære etterretningsbehov, samt bidra til NATOs fellesforsvar.

§ 9.Internasjonale militære operasjoner

Det er en prioritert oppgave for Etterretningstjenesten å gi etterretningsstøtte til norske enheter som deltar i internasjonale militære operasjoner. Tjenesten kan i den forbindelse etablere samarbeid med andre lands tjenester.

§ 10.Utredninger og informasjonsinnhenting

Etterretningstjenesten skal utarbeide de utredninger og innhente de informasjoner Forsvarsdepartementet har behov for.

Innenfor rammen av loven og § 11, § 12 og § 16 i instruksen her skal tjenesten utarbeide utredninger og innhente informasjon som regjeringen og berørte departementer har behov for.

§ 11.Forebyggende varsling og rådgivning

Etter Forsvarsdepartementets nærmere bestemmelser og innenfor rammen av sikkerhetsloven § 12 kan tjenesten i forebyggende øyemed varsle og rådgi norske og utenlandske juridiske og fysiske personer om forhold som faller innenfor tjenestens oppgaver.

§ 12.Prioritering mellom ikke-militære etterretningsbehov

Forsvarsdepartementet utarbeider og fastsetter, etter samråd med tjenesten selv og andre relevante myndigheter, et dokument som angir hvilke saksfelt det er ønskelig at tjenesten prioriterer utover de militære etterretningsbehov. Dokumentet skal oppdateres fortløpende.

Kapittel 4. Foreleggelse og rapportering

§ 13.Foreleggelse av saker for Forsvarsdepartementet

Følgende saker skal forelegges Forsvarsdepartementet:

a)Etablering av samarbeid og avtaler med utenlandske tjenester og internasjonale organisasjoner.
b)Organiseringen av okkupasjonsberedskapen. Forsvarsdepartementet skal også holdes generelt orientert om denne virksomheten.
c)Iverksettelse av særskilte etterretningsoperasjoner, herunder etterretningsstøtte som nevnt i § 9, som kan reise politiske problemstillinger.
d)Andre saker av særlig viktighet eller prinsipiell karakter.
§ 14.Rapportering til Forsvarsdepartementet og andre berørte departementer

Etterretningstjenesten skal holde Forsvarsdepartementet, og etter Forsvarsdepartementets anvisning andre berørte departementer, orientert om relevante endringer i den militære og politiske situasjon i norsk interesseområde.

§ 15.Rapportering til militære brukere

Forsvarssjefen bestemmer på hvilken måte Etterretningstjenesten skal rapportere til militære brukere.

§ 16.Oppdrag fra og rapportering til instanser utenom Forsvaret

Oppdragsanmodninger fra, og rapportering til, instanser utenom Forsvaret skal formidles gjennom Forsvarsdepartementet eller etter dets anvisninger. Rapportering kan etter Forsvarsdepartementets bestemmelse skje direkte til oppdragsgiver.

Forsvarsdepartementet kan opprette samarbeidsordninger som sikrer nødvendig dialog og samarbeid med andre departementer og instanser som har behov for informasjon fremskaffet av tjenesten.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 17.Utfyllende bestemmelser og mindre endringer

Forsvarsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser til instruksen.1

Forsvarsdepartementet delegeres myndighet til å foreta mindre endringer av instruksen.

1Se bestemmelser nedenfor.
§ 18.Ikrafttredelse

Instruksen trer i kraft straks. 

**** 

Utfyllende bestemmelser for Etterretningstjenestens innsamling mot norske personer i utlandet samt for utlevering av personopplysninger til utenlandske samarbeidende tjenester

Fastsatt av Forsvarsdepartementet den 24. juni 2013 med hjemmel i instruks om Etterretningstjenesten § 17.

§ 1. Virkeområde

Disse bestemmelsene gjelder når Etterretningstjenesten gjennomfører innsamling mot norske personer i utlandet, samt ved utlevering av personopplysninger om norske personer til utenlandske samarbeidende tjenester.

Utlevering av personopplysninger om norske personer med sikte på innsamling mot vedkommende skal kun vurderes for personer som oppholder seg utenfor norsk territorium.

§ 2. Definisjoner

I disse bestemmelsene forstås med:

1.Norsk person: fysisk eller juridisk person som omfattes av lov om Etterretningstjenesten § 4, første ledd.
2.Personopplysning: opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
3.Sensitiv personopplysning: opplysninger om en persons rasemessige eller etniske bakgrunn, politiske, filosofiske eller religiøse oppfatning, at personen har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for straffbar handling, en persons helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.
4.Innsamling: overvåkning eller annen fordekt innhenting av informasjon.
§ 3. Innsamling mot norske personer i utlandet

Etterretningstjenesten skal ikke iverksette innsamling mot norske personer i utlandet med mindre følgende vilkår er oppfylt:

1.innsamlingen skjer som ledd i ivaretakelsen av Etterretningstjenestens oppgaver etter lov om Etterretningstjenesten § 3; og
2.de innsamlede opplysninger kan oppbevares av Etterretningstjenesten i henhold til lov om Etterretningstjenesten § 4 annet ledd; og
3.innsamlingen anses nødvendig etter en vurdering av forholdsmessigheten mellom hensynet til å sikre viktige nasjonale interesser og konsekvensene for den person som berøres av innsamlingen.

Dersom Etterretningstjenesten gjennom slik innsamling mottar overskuddsinformasjon som definert i § 5 første ledd i instruks om Etterretningstjenesten, kan informasjonen overbringes rette myndighet etter reglene i kapittel 4 i instruks om Etterretningstjenesten. Overskuddsinformasjon som ikke kan oppbevares etter lov om Etterretningstjenesten § 4 annet ledd skal fortløpende slettes fra Etterretningstjenestens arkiver.

I tillegg gjelder bestemmelsene i instruks om samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste av 13. oktober 2006 nr. 1151.

§ 4. Utlevering av personopplysninger om norske personer til utenlandske samarbeidende tjenester

Det skal ikke utleveres personopplysninger om norske personer til utenlandske samarbeidende tjenester med mindre følgende vilkår er oppfylt:

1.utleveringen skjer som et ledd i ivaretakelsen av Etterretningstjenestens lovpålagte oppgaver etter lov om Etterretningstjenesten § 3; og
2.det dreier seg om opplysninger som Etterretningstjenesten kan oppbevare etter lov om Etterretningstjenesten § 4 annet ledd; og
3.utleveringen skjer i norsk interesse; og
4.utleveringen av de enkelte opplysninger anses nødvendig for så vidt gjelder personopplysninger, eller strengt nødvendig hva gjelder sensitive personopplysninger, etter en forholdsmessig helhetsvurdering mellom hensynet til å sikre viktige nasjonale interesser og konsekvensene for personen som det utleveres opplysninger om; og
5.det knyttes et forbehold til utleveringen om at opplysningene ikke kan benyttes som grunnlag for overvåkning eller annen fordekt innsamling rettet mot personer som oppholder seg på norsk territorium; og
6.utleveringen vurderes som forsvarlig i lys av opplysningenes kvalitet, hvem som er omhandlet, hvem som er mottaker og antatt handlemåte fra mottaker.
§ 5. Rutiner for saksbehandlingen

Vurderingen som legges til grunn for innsamling mot norsk person i utlandet eller for deling av personopplysninger til utenlandske samarbeidende tjenester, skal være skriftlig, inneholde en grundig saksbeskrivelse, en juridisk vurdering og en begrunnelse for hvorfor innsamlingen eller delingen vil tjene til oppfyllelse av Etterretningstjenestens lovpålagte oppgaver.

Etterretningstjenesten skal føre oversikt over saker der det iverksettes innsamling mot norsk person i utlandet og der det utleveres personopplysninger til utenlandske samarbeidende tjenester om norske personer.

§ 6. Rapportering til Forsvarsdepartementet

Etterretningstjenesten skal gi Forsvarsdepartementet en oversikt over alle saker hvor Etterretningstjenesten har drevet innsamling mot norske personer i utlandet og hvor Etterretningstjenesten har utlevert personopplysninger om norske borgere til samarbeidende tjenester i utlandet.

Forsvarsdepartementet skal få tilsvarende oversikter som Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenestene får ved sine inspeksjoner av Etterretningstjenesten. Oversikten skal fremmes til Forsvarsdepartementet ved Sikkerhetspolitisk avdeling.

§ 7. Myndighet til å iverksette innsamling mot norske personer i utlandet og til å utlevere personopplysninger til utenlandske samarbeidende tjenester

Godkjenningsmyndighet tillegger Sjef for Etterretningstjenesten eller den han bemyndiger.

Saker av særlig viktighet eller prinsipiell karakter skal forelegges Forsvarsdepartementet i samsvar med instruks om Etterretningstjenesten § 13.

§ 8. Ikrafttredelse

Bestemmelsene her trer i kraft straks.