Instruks for transport av varepartier til veterinær grensekontrollstasjon som er ulovlig innført.

DatoFOR-2003-01-10-28
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse10.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-10-18-1163-§22
Kunngjort17.01.2003
KorttittelInstruks for veterinær grensekontroll

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Statens næringsmiddeltilsyn, Fiskeridirektoratet og Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen 10. januar 2003 med hjemmel i forskrift av 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland § 22.

I

1.Instruksen gjelder utøvelse av delegert myndighet til lokal tilsynsmyndighet i forbindelse med beslaglegging av vareparti som ikke har gjennomgått foreskreven veterinær grensekontroll etter forskrift av 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland § 22 fjerde ledd.
2.Formålet med denne instruksen er å beskytte mennesker og dyr mot mulig helsefare ved ulovlig innførte varepartier.
3.Lokal tilsynsmyndighet skal påse at varepartiet så langt det er mulig transporteres direkte til nærmeste veterinære grensekontrollstasjon som er godkjent for å gjennomføre kontroll med det aktuelle varepartiet.
4.Før transporten finner sted, skal grensekontrollstasjonen som skal motta varepartiet skriftlig bekrefte at den kan ta imot partiet. Lokal tilsynsmyndighet skal gi nøyaktig informasjon om varepartiets art, og fastsette en rimelig frist for når det skal være kommet frem til grensekontrollstasjonen. Ved varepartiets ankomst til grensekontrollstasjonen skal grenseveterinæren overfor lokal tilsynsmyndighet på forsendelsesstedet skriftlig bekrefte mottaket og at eventuelle forseglinger er ubrutte. Dersom varepartiet ikke er ankommet grensekontrollstasjonen innen gitt frist, skal lokal tilsynsmyndighet hvor varepartiet ble oppdaget, melde fra til tollvesenet og sentral myndighet.
5.Lokal tilsynsmyndighet skal påse at transporten foregår i samsvar med eventuelle forskrifter for transport av vedkommende vareparti og ellers på en måte som i best mulig grad sikrer at ikke smitte spres. Lokal tilsynsmyndighet skal påse at transportutstyret rengjøres og desinfiseres etter bruk. Under transporten skal varepartiet være plombert i den grad dette er praktisk mulig.

II

Denne instruksen trer i kraft straks.