Vedtekter for Norsk kulturminnefond

DatoFOR-2003-03-07-285
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse07.03.2003
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort11.03.2003
KorttittelVedtekter for Norsk kulturminnefond

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. mars 2003 med hjemmel i Stortingets vedtak av 21. juni 2002, jf. St.prp.nr.63 (2001-2002). Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

§ 1.Navn og rettslig stilling

Norsk kulturminnefond er et statlig organ som hører under Klima- og miljødepartementet. Fondet er opprettet ved Stortingets vedtak av 21. juni 2002, jf. St.prp.nr.63 (2001-2002).

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2.Formål

Fondet skal bidra til samspill mellom offentlige og private midler for å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Fondet skal stimulere til samarbeid og økt medvirkning fra eiere og næringsliv, utløse privat kapital og støtte lokale og regionale partnerskap og spleiselag.

Fondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter innenfor tematiske og faglige satsingsområder.

Fondet kan brukes innenfor hele kulturminnefeltet, herunder kulturhistorisk verdifulle kirker.

§ 3.Fondets kapital og plasseringen av den

Fondets kapital skaffes ved bevilgninger over statsbudsjettet. Fondets midler plasseres på konto i statskassen med rente tilsvarende 10-års statsobligasjonslån. Opptjente renter godskrives fondets konto hvert år pr. 31. desember.

Ved behandlingen av de årlige statsbudsjett bevilger Stortinget avkastningen som inntekt og bruken av avkastningen som utgift på statsbudsjettet. Den årlige avkastningen stilles til disposisjon for fondets styre gjennom tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Bruken av fondets midler

Den årlige avkastningen av fondets kapital brukes etter styrets nærmere beslutning til tilskudd til kulturminnetiltak i samsvar med fondets formål, jf. § 2, og til dekning av utgifter til forvaltningen av fondet, herunder utgifter til fondets styre og administrasjon.

Minst 1/3 av fondets avkastning bør over tid nyttes til fredete kulturminner og kulturmiljøer. Prosjekter som gir synergieffekter, som utløser private midler eller betydelig egeninnsats skal som hovedregel prioriteres. Det skal i gjennomsnitt være en privat medfinansieringsandel på rundt 50 prosent i de prosjektene fondet engasjerer seg i. Den private medfinansieringen skal som hovedregel være på minst 30 prosent i det enkelte prosjekt.

Ved behandling av søknader bør prosjekter som kommer allmennheten til gode prioriteres.

§ 5.Fondets ledelse

Fondet ledes av et styre og en daglig leder.

§ 6.Styret

Fondet skal ha et styre med fem medlemmer og tre varamedlemmer. Medlemmenes og varamedlemmenes tjenestetid er fire år. Et styremedlem kan gjenoppnevnes en gang.

Styrets medlemmer med varamedlemmer, herunder styrets leder og nestleder, oppnevnes av Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Styrets oppgaver

Styret forvalter fondet i samsvar med og innenfor de rammer som følger av Stortingets vedtak om opprettelsen av fondet, disse vedtekter, bestemmelser om bruk av midlene i Stortingets årlige bevilgningsvedtak, samt de regler som gjelder for forvaltning av statlige fond, departementets tildelingsbrev og andre vedtak truffet av Stortinget eller departementet.

Innenfor de rammer som følger av første ledd, skal styret fremme fondets formål og i denne forbindelse treffe vedtak om bruk av fondets midler, jf. § 4.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av fondets virksomhet.

Styret skal blant annet:

-forestå kontakten mellom departementet og fondet
-fastsette virksomhetsplan med utgangspunkt i tildelingsbrev fra departementet og påse at virksomhetsplanen blir fulgt opp
-vedta årlige budsjett for fondets virksomhet
-hvert år avgi årsrapport og årsregnskap for det foregående år. Årsrapporten og årsregnskapet skal sendes Klima- og miljødepartementet etter nærmere retningslinjer fra departementet
-sørge for utlysning av tilskuddsmidler og treffe vedtak om tilskudd én, eventuelt to ganger i året.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 8.Styrets arbeidsform

Styret holder møter minst to ganger i året. Et styremedlem og daglig leder kan kreve at det avholdes styremøte for behandling av en bestemt sak.

Styret treffer vedtak i møte. Styret er vedtaksført når minst tre styremedlemmer, herunder styrets leder eller nestleder er til stede.

En beslutning av styret krever at flertallet av de medlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen, eller i dennes fravær, nestlederen har stemt for.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styremøtene og til å uttale seg, med mindre styret for den enkelte sak bestemmer noe annet.

Det skal føres protokoll over styrets møter.

§ 9.Daglig leder

Fondet skal ha en daglig leder som tilsettes av styret på åremål for en periode på seks år. Åremålsperioden kan fornyes en gang. Styret fastsetter daglig leders lønns- og arbeidsvilkår.

Daglig leder står for den daglige ledelsen av fondets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder har ansvaret for den løpende driften av fondets administrasjon og tilsetter i den forbindelse personell. Organisering av sekretariatsfunksjonen utover dette, besluttes av styret.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker av stor betydning eller av uvanlig art for fondet.

§ 10.Faggruppe

Fondet skal nedsette en eller flere faggrupper som skal arbeide med særskilte saker eller saksområder. Faggruppen møtes en til to ganger årlig i forbindelse med søknadsbehandlingen.

§ 11.Klageadgang

Eventuelle begrensninger/unntak i klageadgangen reguleres i egen forskrift.

§ 12.Revisjon

Fondets regnskap skal revideres av Riksrevisjonen.

§ 13.Vedtektsendringer

Departementet kan vedta vedtektsendringer som ikke gjelder fondets formål eller som for øvrig er av vesentlig betydning for gjennomføringen av dette. Dette gjelder også begrensninger/unntak fra klageadgangen, jf. § 11.

§ 14.Ikrafttreden

Vedtektene trer i kraft straks.