Instruks for selkjøttkontroll.

DatoFOR-2003-03-13-292
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse13.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-01-10-9-§20, FOR-2003-03-06-288-§35
Kunngjort14.03.2003
KorttittelInstruks for selkjøttkontroll

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Statens næringsmiddeltilsyn 13. mars 2003 med hjemmel i lov av 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon § 20 og forskrift av 6. mars 2003 nr. 288 om hygiene og kontroll ved produksjon og frambud av kjøtt fra sjøpattedyr (sjøpattedyrforskriften) § 35.

Kapittel I. Godkjenning, tilsyn og kontroll 

1 Generelt om godkjenning og tilsyn med virksomheter:
1.1 Tilsynsveterinæren skal føre tilsyn og kontroll med alle virksomheter som er omfattet av sjøpattedyrforskriften.
1.2 Tilsynsveterinæren skal godkjenne kontrollstedet der selkjøttkontrollen skal utføres, jf. sjøpattedyrforskriftens § 7. Bestemmelser som fremgår av forskrift av 12. november 1997 nr. 1239 (hygieneforskriften) kapittel II og III skal særlig vektlegges.
1.3 Tilsynsveterinæren skal innhente opplysninger om selkjøttet iht. sjøpattedyrforskriften vedlegg II dersom kjøttkontrollen gjennomføres på kontrollsted ved kai, jf. § 8.
1.4 Tilsynsveterinæren skal godkjenne opplæringsprogram som nevnt i sjøpattedyrforskriftens § 12.
1.5 Tilsynsveterinæren skal sammen med virksomhetens leder fastlegge kritiske punkter i virksomheten og fastlegge metoder til overvåking og kontroll av disse. Han skal regelmessig vurdere resultatene fra virksomhetens egenkontroll. Dersom tilsynsveterinæren utfører kjøttkontrollen på fangstfelt, skal hun/han på grunnlag av vurderingene iverksette supplerende mikrobiologiske undersøkelser i alle produksjonsledd, og i produktene når dette anses nødvendig. Resultatene av analyser og vurderinger skal gis i egen rapport sammen med konklusjoner og anbefalinger som meddeles virksomhetens ansvarlige ledelse.
1.6 Tilsynsveterinæren skal undersøke forhold som omfattes av sjøpattedyrforskriftens kapittel II, III og V.
1.7 Tilsynsveterinæren skal undersøke andre forhold som anses nødvendig for å sikre overholdelsen av denne instruks.
1.8 Tilsynsveterinæren skal påse at virksomheten lagrer selkjøtt som enda ikke er godkjent i kjøttkontrollen, herunder at prøveresultater ikke foreligger, atskilt fra godkjent kjøtt. 
2 Tilsyn med kontrollsted for kystfanget sel:
2.1 Tilsynet skal omfatte:
2.1.1 Tilsyn med mottak av selkjøtt.
2.1.2 Tilsyn med selkjøtt som befinner seg på kontrollstedet.
2.1.3 Tilsyn med driftshygiene mht. lokaler, utstyr og verktøy samt med personalets hygiene, herunder påkledning.
2.1.4 Tilsyn med andre forhold som anses nødvendig for å sikre overholdelse av sjøpattedyrforskriften. 
3 Undersøkelse av selkjøtt om bord på felt og ved kontrollsted av kystfanget sel på land:
3.1 Tilsynsveterinæren skal inspisere alle deler av dyret straks etter slakting for å avgjøre om selkjøttet er egnet til folkemat.
3.2 Tilsynsveterinærens undersøkelse iht. sjøpattedyrforskriftens § 35 skal omfatte:
3.2.1 Sensorisk undersøkelse mht. avvik i konsistens, farge, lukt og smak.
3.2.2 Alle nødvendige undersøkelser når dette anses nødvendig, herunder innsnitting for å avklare om selkjøttet kan være helsefarlig, samt uttak av prøver til analyse. 
4 Undersøkelse av selkjøtt ved kontrollsted ved kai:
4.1 Kjøttkontrollen skal være stikkprøvebasert.
4.2 Prøver skal tas av kjøttets/fryseblokkens overflate.
4.3 Tilsynsveterinæren skal ta ut 10 prøver/100 kolli (fryseblokker) selkjøtt som fremstilles for kjøttkontroll.
4.4 Hver prøve skal bestå av 50-100 gram selkjøtt. Prøven skal underlegges en sensorisk og en mikrobiologisk kontroll. Resultater av kjøttkontrollen skal føres i eget skjema.
4.5 Selkjøttet skal undersøkes sensorisk mht. avvik i konsistens, farge, lukt og smak.
4.6 Andre undersøkelser når tilsynsveterinæren anser at dette er nødvendig, herunder innsnitting i større mengder tint selkjøtt for å avklare om selkjøttet kan medføre fare for helseskade.
4.7 Mikrobiologisk selkjøttkontroll skal tas fra overflaten uten forutgående avbrenning og undersøkes mikrobiologisk mht.:
4.7.1 Koliforme bakterier.
4.7.2 Sulfittreduserende klostridier.
4.7.3 Aeromonas hydrophila.
4.7.4 Staph. aureus. 
5 Vurdering av resultater fra kjøttkontrollen:

De mikrobiologiske resultatene skal vurderes opp mot SNTs mikrobiologiske retningslinjer.

Vurderingen skal være helhetlig, hvilket innebærer at de mikrobiologiske resultatene må vurderes opp mot de sensoriske. 

6 Kassasjon:
6.1 Tilsynsveterinæren skal kassere selkjøtt:
6.1.1 Der det er gjort funn som etter tilsynsveterinærens vurdering, gjør selkjøttet uegnet til folkemat.
6.1.2 Der det påvises innhold av kroppsfremmede stoffer over fastsatte grenseverdier.
6.2 Påvises det forhold som betinger kassasjon i samsvar med sjøpattedyrforskriften § 36, skal tilsynsveterinæren enten kassere hele eller deler av partiet.

Kapittel II. Stempelmerking 

7 Ansvar for stempelmerking mv.:
7.1 Selkjøtt som av tilsynsveterinæren er undersøkt og funnet egnet til folkemat, skal stempelmerkes i samsvar med sjøpattedyrforskriftens § 38.
7.2 Stempelmerkingen skal utføres under tilsynsveterinærens ansvar og tilsyn. 
8 Påføring av stempelmerket mv.:
8.1 Uemballert selkjøtt skal stempelmerkes; enten direkte på kjøttet eller med etikett festet til kjøttet eller på beholderen. Stempelfargen skal være godkjent av Statens næringsmiddeltilsyn.
8.2 Emballert selkjøtt som er pakket om bord i fangstfartøyet, skal ha stempelmerket påført emballasjen.
8.3 Stempelmerket skal være påført slik at det er lett leselig og ødelegges når emballasjen åpnes.

Kapittel III. Rapporter mv. 

9 Rapportering:
9.1 Tilsynsveterinæren skal etter endt fangstsesong, senest 1. juli, rapportere resultatet av selkjøttkontrollens undersøkelser til Statens næringsmiddeltilsyn på fastsatt skjema. 
10 Ikrafttredelse:
10.1 Instruksen trer i kraft straks.