Instruks til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren om tilsyn og kontroll i fjørfebesetninger.

DatoFOR-2003-03-31-503
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 6
Ikrafttredelse31.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1995-03-21-265, FOR-2001-12-21-1595 jf LOV-1997-01-10-9-§4
Kunngjort06.05.2003
KorttittelInstruks om fjørfebesetninger

Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen 31. mars 2003. Jf. EØS-avtalens vedlegg I (direktiv 71/118/EØF og direktiv 92/116/EØF).

§ 1.Formålet med denne instruksen er å sikre tilsyn og kontroll i fjørfebesetninger som leverer dyr til slakteri autorisert eller godkjent etter forskrift av 21. mars 1995 nr. 265 om hygiene og kontroll m.v. ved produksjon og frambud av ferskt fjørfekjøtt.
§ 2.Instruksen gjelder tilsyn og kontroll med helseovervåking i fjørfebesetninger, jf. forskrift av 21. desember 2001 nr. 1595 om helseovervåking i fjørfebesetninger.
§ 3.I fjørfebesetninger som leverer dyr til slakteri med egenmelding, skal distriktsveterinæren føre tilsyn minimum to ganger i året.

I fjørfebesetninger hvor all ante mortem kontroll foregår på slakteri, skal distriktsveterinæren føre tilsyn minimum en gang i året.

§ 4.Ved tilsynsbesøket skal distriktsveterinæren minimum kontrollere at:
1)det foreligger en skriftlig avtale med veterinær om helseovervåking i besetningen i henhold til forskrift av 21. desember 2001 nr. 1595 om helseovervåking i fjørfebesetninger,
2)driftsregisteret føres i henhold til kravene i forskrift 21. mars 1995 nr. 265 om hygiene og kontroll m.v. ved produksjon og frambud av fersk fjørfekjøtt § 57,
3)eier, dersom det benyttes legemidler i dyreholdet, gjennomfører prøvetaking av vann og/eller fôrvare for å kontrollere at tilbakeholdesestiden for stoffer med farmakologisk virkning overholdes.

Driftsregisteret skal gjennomgås spesielt for å avdekke eventuell sykdom som kan overføres til mennesker eller dyr, eller andre forhold som kan gjøre kjøttet uegnet til folkemat.

§ 5.Etter hvert tilsynsbesøk skal distriktsveterinæren utstede en rapport som sendes til produsenten, med kopi til tilsynsveterinæren på det slakteriet hvor produsenten normalt leverer dyr.
§ 6.Ved uregelmessigheter skal distriktsveterinæren umiddelbart rapportere til tilsynsveterinæren ved det slakteriet hvor produsenten normalt leverer dyr.
§ 7.Instruksen trer i kraft straks.