Instruks for hvalkjøttkontroll.

DatoFOR-2003-05-08-594
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 7
Ikrafttredelse08.05.2003
Sist endret
EndrerFOR-1997-05-02-424
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2003-03-06-288-§35, LOV-1997-01-10-9-§20
Kunngjort16.05.2003
KorttittelInstruks for hvalkjøttkontroll

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Statens næringsmiddeltilsyn 8. mai 2003 med hjemmel i forskrift av 6. mars 2003 nr. 288 om hygiene og kontroll ved produksjon og frambud av kjøtt fra sjøpattedyr (sjøpattedyrforskriften) § 35.

Kapittel I. Tilsyn og kontroll 

1 Tilsyn med godkjenninger
1.2 Tilsynsveterinæren skal i tillegg til det ordinære tilsynet med at forskriftens krav er overholdt, spesielt kontrollere at virksomheter innehar nødvendige godkjenninger, jf. sjøpattedyrforskriften § 4, § 5, § 6 og/eller § 7. 
2 Undersøkelse av hvalkjøtt
2.1 Undersøkelse iht. sjøpattedyrforskriften § 35 skal omfatte:
2.1.1 visuell undersøkelse av hvalkjøttet, eventuelt etterfulgt av laboratorieundersøkelse dersom den visuelle undersøkelsen ikke anses tilstrekkelig.
2.1.2 undersøkelse av avvik i konsistens, farge, lukt og smak.
2.1.3 andre undersøkelser når tilsynsveterinæren anser dette nødvendig.
2.1.4 analyse av miljøgifter dersom det anses nødvendig.
2.1.5 alle nødvendige undersøkelser, herunder innsnitting for å avklare om hvalkjøttet kan være helsefarlig. Dette gjelder særlig ved:
2.1.5.1 forekomst av sår, svulster eller abcesser.
2.1.5.2 skader som ikke er forårsaket av fangsten.
2.1.5.3 avmagring eller ødem.
2.1.5.4 andre tydelige og omfattende endringer, herunder bedervelse.

Kapittel II. Rapporter mv. 

3 Rapportering
3.1 Tilsynsveterinæren skal etter endt fangstsesong, senest 1. oktober, rapportere resultatet av hvalkjøttkontrollens undersøkelser til Statens næringsmiddeltilsyn på fastsatt skjema. 
4 Ikrafttredelse
4.1 Instruksen trer i kraft straks.

Samtidig oppheves instruks av 2. mai 1997 nr. 424 for hvalkjøttkontroll.