Forskrift om vedtekter for Norsk Romsenter.

DatoFOR-2003-12-12-1571
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak, LOV-1967-02-10-§24, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort19.12.2003
KorttittelForskrift om vedtekter for Norsk Romsenter

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 12. desember 2003 med hjemmel i Stortingets plenumsvedtak av 18. juni 2003 og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd og § 28 fjerde ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.

§ 1.Formål

Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn.

Norsk Romsenters formål er, i samsvar med Regjeringens retningslinjer og til gagn for og i samarbeid med næringsliv, forskning og offentlige etater og norske interesser for øvrig, å:

a)medvirke til å utvikle og samordne norsk romvirksomhet,
b)samordne departementenes interesser og behov innen romvirksomhet,
c)utarbeide forslag til samordnet langtidsprogram for romvirksomhet i Norge og å framlegge dette for Nærings- og handelsdepartementet,
d)forvalte Norsk Romsenters ressurser og fordele de bevilgede midler fra staten og andre på en effektiv måte,
e)ivareta Norges interesser i samarbeid med andre lands romrelaterte organisasjoner og internasjonale organisasjoner og medvirke til å samordne norsk romvirksomhet med slik internasjonal virksomhet,
f)forvalte statens eierinteresser i aksjeselskaper innenfor romsektoren,
g)arbeide for å imøtekomme brukerbehov innenfor romsektoren.
§ 2.Styrende organer

Norsk Romsenter ledes av et styre og en administrerende direktør. Styret kan ha et rådgivende organ (rådet). Begge kjønn skal være representert med minst 40% i styrende organer.

§ 3.Styrets oppnevning, sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse

Norsk Romsenters styre skal bestå av 5 medlemmer og 2 (numeriske) varamedlemmer. Varamedlemmer skal innkalles og har stemmerett når de ordinære styremedlemmer har forfall.

Styret oppnevnes av Nærings- og handelsdepartementet. Styremedlemmer oppnevnes for en periode på 4 år. Styrets leder og nestleder utpekes av departementet. Medlemmene kan gjenoppnevnes, men ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn to perioder.

I interne administrative saker suppleres styret med en representant for de ansatte.

Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes av Nærings- og handelsdepartementet.

§ 4.Styrets møter

Styrets leder eller den hun/han bemyndiger blant styremedlemmene, innkaller til styremøte. Det skal innkalles til styremøte hvis det forlanges av minst 2 av medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene, deriblant lederen eller nestlederen, er tilstede. Administrerende direktør deltar i styremøtene uten stemmerett.

Styrets leder, eventuelt nestleder, leder styremøtene.

Styrets beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll over møtene.

Nærings- og handelsdepartementet skal etter styrets møter få tilsendt styrets saksdokumenter og protokoll over møtene.

§ 5.Styrets oppgaver

Styret har ansvaret for Norsk Romsenter, leder dets virksomhet på statens vegne, og er ansvarlig overfor departementet.

Følgende oppgaver tilligger styret:

a)Utarbeide samlet langtidsprogram for norsk romvirksomhet.
b)Utarbeide arbeidsprogram og budsjett for kommende år og framlegge dette for Nærings- og handelsdepartementet. Deltakelse i nye internasjonale programmer med økonomiske forpliktelser utover inneværende budsjettår skal forelegges departementet.
c)Ansette og avsette administrerende direktør.
d)Styret har ansvaret for Norsk Romsenters strategi, og for at denne blir lagt til grunn for Romsenterets arbeid.
e)Vedtaksfullmakt i bevilgningssaker.
§ 6.Administrerende direktør

Administrerende direktør tilsettes av styret for en periode på 6 år, med adgang til fornyet ansettelse en gang etter ekstern kunngjøring. Styret fastsetter etter samråd med departementet administrerende direktørs lønn og øvrige vilkår, basert blant annet på åremålskontrakt som regulerer arbeidsforholdet. Administrerende direktør leder Romsenterets administrasjon og har ansvar for at administrasjonen iverksetter styrets vedtak. Styret fastsetter nærmere instruks for administrerende direktør.

§ 7.Status, organisering og fullmakter

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Norsk Romsenter organiserer selv sin virksomhet.

Prinsipielle spørsmål og spørsmål av politisk karakter skal legges fram for Nærings- og handelsdepartementet.

I tillegg til det som ellers går fram av disse vedtektene, innebærer Norsk Romsenters forvaltningsstatus følgende:

a)Tilsettingsforholdene i Norsk Romsenter reguleres av tjenestemannslovens og tjenestetvistlovens bestemmelser.
b)Virksomheten ved Romsenteret nettobudsjetteres. De årlige bevilgningene dekker bidrag til internasjonal romvirksomhet, nasjonale følgeprogrammer og administrasjon av forvaltningsorganet.
c)Romsenterets budsjett og regnskap skal følge budsjettåret for statsregnskapet. Riksrevisjonen skal revidere Romsenterets regnskap.
d)Romsenterets regnskap og årsmelding sendes Nærings- og handelsdepartementet.
e)For vedtak i Romsenteret gjelder ikke forvaltningslovens bestemmelser om begrunnelsesplikt og klageadgang. For tjenestemannssaker gjelder likevel forvaltningsloven og regler gitt i medhold av denne.
f)For Romsenteret gjelder de fullmakter og retningslinjer som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende hovedinstruks om økonomiforvaltning.
§ 8.Vedtekter

Nærings- og handelsdepartementet gis fullmakt til å endre Norsk Romsenters vedtekter. Styret skal bli forelagt forslag til endringer for uttalelse. Styret kan fremme forslag til endringer i vedtektene overfor Nærings- og handelsdepartementet.

§ 9.Ikrafttredelse

Forvaltningsorganet Norsk Romsenter etableres og disse vedtekter trer i kraft 1. januar 2004.