Vedtak om opprettelse av Petroleumstilsynet.

DatoFOR-2003-12-19-1592
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
EndrerFOR-1985-06-28-3388
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort19.12.2003
KorttittelVedtak om opprettelse av Petroleumstilsynet

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

1.Det etableres et Petroleumstilsyn 1. januar 2004.
2.Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø, samt ivareta oppgaven som koordinerende myndighet for HMS-myndighetene for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.
3.Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø, samt ivareta oppgaven som koordinerende myndighet for HMS-myndighetene for den samlede virksomheten ved petroleumsanleggene på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen.
4.Fastsettelse av instruks om koordingering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på enkelte anlegg på land, i samsvar med vedlagte forslag.1
5.Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med sikkerheten i forbindelse med planlegging og gjennomføring av petroleumsvirksomhet på Svalbard.
6.Kgl.res. av 28. juni 1985 nr. 3388 om ordningen av tilsynet med sikkerheten mv i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel, oppheves.
1Se instruks av 19. desember 2003 nr. 1594.