Instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land.

DatoFOR-2003-12-19-1594
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort19.12.2003
KorttittelInstruks om Petroleumstilsynet

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 19. desember 2003. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

I

1. Koordineringsordning

1.1 Oppgaver

Petroleumstilsynet skal ved eget tilsyn, og i samarbeid med andre myndigheter, koordinere HMS-myndighetenes oppfølging av virksomheten på norsk kontinentalsokkel og på de nedenfor nevnte anleggene på land. Dette skal sikre at petroleumsvirksomheten og virksomhet i tilknytning til denne, følges opp på en helhetlig måte.

Petroleumstilsynet skal med utgangspunkt i det integrerte regelverket for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og gjeldende landregelverk, koordinere utarbeidelse og vedlikehold av et helhetlig regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og for den samlede virksomheten på de nevnte landanleggene Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen, samt eventuelle fremtidige integrerte anlegg eller andre anlegg av slik type som departementet senere bestemmer.

Koordineringsordningen omfatter saksområder som krever samhandling på myndighetssiden, som

-Koordinering av behandling av tillatelser, samtykker, godkjenninger og andre vedtak slik som pålegg, unntak med mer, samt klager på vedtak.
-Samordning av innsending og innhenting av dokumentasjon.
-Samordning av oppfølging som måtte oppstå i særlige situasjoner, herunder fare- og ulykkessituasjoner.
-Samordning av oppfølging overfor virksomhetene, herunder planlegging, gjennomføring og rapportering, samt informasjons- og møteaktivitet.
-Samordning av regelverksutvikling, herunder implementering av EU-regler.

En viktig del av sikkerheten i petroleumsvirksomheten er de forebyggende sikkerhetstiltakene og den beredskapen som etableres for å forebygge fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre tap av liv eller personskade, forurensning eller stor materiell skade, herunder økonomiske verdier og driftstilgjengelighet, samt begrense omfanget av inntrådte ulykker. Koordineringsordningen omfatter derfor tilsynet på beredskapsområdet.

Petroleumstilsynet skal delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid knyttet til utvikling av normerende dokumenter, herunder myndighets- og industrinormer. For å sikre en rasjonell utnyttelse av offentlige ressurser, skal deltakelse i standardiseringsarbeid og annet normerende arbeid skje i et koordinert samarbeid mellom berørte myndigheter. 

Storulykkesforskriften

Petroleumsanlegg på land har et storulykkespotensial og omfattes derfor av kgl.res. av 8. oktober 1999 nr. 1082 om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkesforskriften).

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal koordinerende myndighet etter denne forskriften. Dette innebærer at den ansvarlige for virksomheten ved anleggene på land skal sende rapporter og opplysninger fra virksomhetene knyttet til storulykkesforskriften til DSB. Dersom DSB i denne sammenheng finner det nødvendig å be om endringer som berører sikkerheten ved anleggene, vil DSB ta dette opp med Petroleumstilsynet som ansvarlig sikkerhetsmyndighet. 

Tilstøtende virksomhet

For å bedre sikkerheten i petroleumsvirksomheten på sokkelen, og i virksomhet i tilknytning til denne, skal Petroleumstilsynet i samarbeid med andre ansvarlige myndigheter se mer helhetlig på den samlede virksomheten i tilsynssammenheng. Eksempler på slike områder er kran- og løfteoperasjoner, ankerhåndtering og rørleggingsoperasjoner. På samme måte er det nødvendig å sette et sterkere fokus på sikkerheten i forbindelse med helikoptertransporten til og fra innretningene.

1.2 Omfang av ordningen - myndigheter

Koordineringsordningen for virksomheten på kontinentalsokkelen omfatter fire myndigheter med selvstendig myndighet. Disse er Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn, helsemyndighetene og Statens strålevern. I tillegg er det inngått avtale med Fiskeridepartementet når det gjelder vedtak etter havne- og farvannsloven.

For virksomheten på land vil ordningen i tillegg til Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn, helsemyndighetene og Statens strålevern, også omfatte

-Post- og teletilsynet
-Kystdirektoratet
-Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Petroleumstilsynet skal videre etablere hensiktsmessige samarbeidsrelasjoner med kommunale og fylkeskommunale myndigheter

I tilsynet kan Petroleumstilsynet trekke på sakkyndig bistand fra andre offentlige etater, institusjoner og selskaper som har særskilt kompetanse, i samsvar med inngåtte samarbeids- og bistandsavtaler. Det er inngått avtaler mellom Oljedirektoratet og følgende myndigheter:

-Sjøfartsdirektoratet
-Luftfartstilsynet
-Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
-Kystdirektoratet
-Det norske meteorologiske institutt
-Arbeidstilsynet
-Telenor nett AS.

Avtalene blir videreført av Petroleumstilsynet.

I forbindelse med tilsynet med virksomheten på de berørte landanleggene i anleggsfasen, skal Petroleumstilsynet i tillegg kunne trekke på kompetanse i Arbeidstilsynet etter nærmere avtale.

2. Prinsipper for utforming av regelverk og oppfølging 

Generelt

En forutsetning for regulering og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og for virksomheten ved de berørte anleggene på land, er at enhver som driver eller deltar i virksomheten plikter å drive forsvarlig, og å sikre at lov, forskrifter og enkeltvedtak som regulerer forhold knyttet til denne virksomheten, etterleves. Rettighetshaver/den som eier, eller operatør/den som driver og/eller eier, petroleumsanlegg eller rørledningssystemer har i tillegg et særlig ansvar for å følge opp (påse) at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenører, overholder bestemmelsene. 

Samordnet og helhetlig HMS-regelverk

Petroleumstilsynet er tillagt en koordinerende rolle i forbindelse med utarbeidelse, videreutvikling og vedlikehold av et helhetlig regelverk for helse, miljø og sikkerhet for virksomheten på kontinentalsokkelen og for de berørte landanleggene.

Prinsippene for reguleringen skal ta utgangspunkt i den gjeldende reguleringen på sokkelen og erfaringen med utarbeidelsen og håndhevelsen av dette. Regelverket skal samtidig ivareta de særskilte behov knyttet til regulering av den landbaserte delen av virksomheten, for å sikre en helhetlig og hensiktsmessig regulering for land og sokkel. Reguleringen skal sikre en effektiv utnyttelse av offentlige ressurser og samlet fremstå som forenklende for næringen. For å nå disse målsettingene er det helt nødvendig med et tett samarbeid med de myndigheter som er involvert i utviklingen av regelverk på sikkerhets- og arbeidsmiljøområdet for landbasert næringsvirksomhet for øvrig. For å sikre utviklingen av like normer på samme områder vil det være nødvendig å utvikle felles regelverksstrategier og felles normerende dokumenter på faglig detaljnivå.

Regelverket skal så langt dette er mulig og hensiktsmessig utformes slik at myndighetene gir rammene for forsvarlig helse, miljø og sikkerhet. For å gi nødvendig forutberegnelighet skal funksjonskrav utdypes med referanse til detaljert normering som framgår av anerkjente normer, herunder industristandarder eller veiledninger utarbeidet av myndighetene. Regelverket skal blant annet stille krav om en helhetlig styring av virksomheten, plassere ansvar for forsvarlig virksomhet hos deltakerne i virksomheten, og stille krav til oppfølging av underleverandører/kontraktører. Regelverket skal utformes med sikte på at det er ulike deltakergrupperinger som gis rettigheter og plikter. Plikter og rettigheter skal klart fremgå av forskriftsbestemmelsene.

Mer detaljerte planer for regelverksarbeidet skal utarbeides av Petroleumstilsynet i nært samarbeid med de øvrig berørte HMS-myndighetene. 

Samordnet og helhetlig oppfølging

Koordineringsordningen skal søke å oppnå en samlet og koordinert myndighetsutøvelse slik at vedtak ikke er i motstrid med hverandre eller på annen måte griper inn i virksomheten på en uheldig måte ut fra en helhetlig vurdering av helse, miljø og sikkerhet. Ved uenighet mellom myndighetene skal problemstillingene forelegges foresatte departementer for avklaring.

Koordineringsordningen skal sikre at når vedtak treffes samtidig av flere myndigheter, og vedtakene berører hverandre, skal vedtakene koordineres av Petroleumstilsynet. For andre vedtak som ikke har betydning for totale vurderinger av helse, miljø og sikkerhet, og som gis på ulike tidspunkter, skal myndighetene holdes gjensidig orientert ved informasjon formidlet via Petroleumstilsynet.

Koordineringsordningen skal bidra til å sikre en effektiv saksbehandling og effektiv og rasjonell kommunikasjon og saksbehandling mellom myndigheter og næringsliv. Dobbeltrapportering og unødig innsending av dokumentasjon fra virksomheter til flere myndigheter skal unngås. Videre skal det være en rasjonell og effektiv utnyttelse av offentlige ressurser og en styrt og målrettet erfaringsoverføring mellom etater på tilstøtende saksområder.

Vedtak som griper inn i styringssystemene skal fattes av Petroleumstilsynet.

Ordningen innebærer for øvrig ingen endring av den formelle vedtakskompetanse som framgår av gjeldende lovgivning og gitte delegeringer.

Det skal etableres administrative rutiner for å sikre gjennomføringen.

II

Instruksen trer i kraft 1. januar 2004.