Instruks for Sivilforsvarets distriktssjefer og om inndeling av Sivilforsvarets distrikter.

DatoFOR-2004-06-21-921
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 7
Ikrafttredelse21.06.2004
Sist endret
EndrerFOR-2003-12-19-1788
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§8 jf LOV-2010-06-25-45-§39
Kunngjort22.06.2004
KorttittelInstruks for Sivilforsvarets distriktssjefer

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 21. juni 2004 med hjemmel i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret § 8.

I. Overordnede ansvars- og myndighetsforhold

§ 1.Riket er inndelt i sivilforsvarsdistrikter med en distriktssjef som leder av hvert distrikt. Distriktssjefen er øverste leder for sivilforsvarsstyrkene i distriktet og har ansvaret for planlegging og gjennomføring av alle sivilforsvarstiltak i distriktet. Innen rammen av fastsatte mål, krav, gjeldende bestemmelser og gitte bevilgninger har distriktssjefen ansvaret for at Sivilforsvaret i distriktet kan løse sine oppgaver i fred, ved sikkerhetspolitiske kriser og i krig.
§ 2.Distriktssjefenes nærmeste foresatte er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

II. Operative forhold

§ 3.Distriktssjefen er administrativ og operativ leder av distriktets sivilforsvarsstyrker. Distriktssjefen skal legge forholdene til rette for at nødetatene og andre kan bruke sivilforsvarsstyrkene og Sivilforsvarets materiell ved behov.
§ 4.Ved behov kan distriktssjefen anmode et nabodistrikt om støtte. Når slik støtte gis har distriktssjefen i distriktet som anmoder om støtte den samlede ledelse av sivilforsvarsstyrken. Omdisponering av sivilforsvarsressursene ut over dette, avgjøres av DSB eller den direktoratet bemyndiger.
§ 5.Distriktssjefen plikter å motta oppnevning i lokal redningssentral (LRS) og å tiltre LRS når denne etableres.
§ 6.Blir forbindelsen med DSB brutt i krig, utøver distriktssjefen på eget ansvar og i samarbeid med sivile og militære myndigheter nødvendig myndighet for å ivareta Sivilforsvarets oppgaver.

III. Planlegging, administrasjon og samarbeid

§ 7.Distriktssjefen skal sørge for at sivilforsvarsdistriktet har utarbeidet beredskapsplaner. Beredskapsplanene skal sikre at ivaretakelsen av de oppgaver Sivilforsvaret skal utføre under kriser og krig er planlagt.
§ 8.Distriktssjefen skal ta initiativ til og følge opp samarbeid med nødetatene, kommunene, fylkesmennene, militære myndigheter, frivillige organisasjoner og andre det er naturlig å etablere og utvikle samarbeid med.
§ 9.Distriktssjefen gir pålegg om tjenesteplikt for kvinner og menn i sitt sivilforsvarsdistrikt iht. lov 17. juli 1953 nr. 9 om Sivilforsvaret, og kan gi tjenestepliktige pålegg om tjenestegjøring som befal eller instruktør og å gjennomgå den nødvendige utdannelse for stillingen. Distriktssjefen skal ha oversikt over sivilforsvarsdistriktets personell i tråd med de til enhver tid gjeldende bestemmelser for Sivilforsvarets personellforvaltning.
§ 10.Distriktssjefen skal påse at opplæring og øvelsesaktiviteter gjennomføres i tråd med gjeldende direktiver.
§ 11.Distriktssjefen har budsjett- og økonomiansvar for tjenestestedet iht. gjeldende bestemmelser, instrukser, tildelingsbrev mv.
§ 12.Distriktssjefen er ansvarlig for at forvaltning, drift og vedlikehold av Sivilforsvarets bygg, anlegg og materiell i distriktet gjennomføres i tråd med gjeldende instrukser.
§ 13.Distriktssjefen skal utøve disiplinærmyndighet etter forskrifter 29. juni 1973 nr. 9785 for sivilforsvaret (Disiplinærreglement).

IV. Tilsyn og inspeksjonsrett

§ 14.Distriktssjefen skal føre tilsyn med at bygging, drift, vedlikehold og bruk av offentlige og private tilfluktsrom i sivilforsvarsdistriktet skjer i samsvar med gjeldende forskrifter.
§ 15.Distriktssjefen har inspeksjonsrett overfor industrivernet. Mangler ved industrivernet rapporteres til DSB.

V. Delegering av distriktssjefens myndighet

§ 16.Distriktssjefen kan delegere fullmakt til å utføre de oppgaver som fremgår av denne instruksen, med unntak av:
a)Avgjørelser om omfordeling av sivilforsvarsressurser, jf. § 4.
b)Myndighetsutøvelse i samsvar med § 6.
c)Pålegg om tjenesteplikt etter sivilforsvarslovens § 23 og § 24, jf. denne instruks § 9.
d)Utøvelse av disiplinærmyndighet, jf. § 13.

VI. Sivilforsvarets distrikter

§ 17.Sivilforsvarets distrikter er inndelt fylkesvis. I Nord-Norge følger distriktene grensene for politidistriktene i Midtre-Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark.

VII. Ikrafttredelse

§ 18.Denne instruksen trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves midlertidig instruks 19. desember 2003 nr. 1788 for Sivilforsvarets krets- og distriktssjefer, fastsatt av Justis- og politidepartementet.