Vedtak om endring av navnet på Agder bispedømme.

DatoFOR-2004-09-02-1235
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2004 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§2, FOR-1996-06-07-528
Kunngjort07.09.2004
KorttittelVedtak om endring av navnet på Agder bispedømme

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 2. september 2004 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 7. juni 1996 nr. 528. 

I medhold av lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 2 andre ledd jf. kgl.res. 7. juni 1996 nr. 528, fastsetter departementet at navnet på «Agder bispedømme» endres til «Agder og Telemark bispedømme» med virkning fra 1. januar 2005.