Vedtak om nedleggelse av Kriminalpolitisentralen og opprettelse av Nye Kripos.

DatoFOR-2004-09-24-1294
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort01.10.2004
KorttittelVedtak om Nye Kripos

Fastsatt ved kgl.res. 24. september 2004 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16 annet ledd nr. 1. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Kriminalpolitisentralen nedlegges fra 1. januar 2005.
2.Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos) opprettes fra samme dato.