Instruks for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps koordinerende roller.

DatoFOR-2005-06-24-688
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse24.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort28.06.2005
KorttittelInstruks for DSBs koordinerende roller

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 24. juni 2005, jf. St.meld.nr.17 (2001-2002) og St.meld.nr.17 (2002-2003). Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I.

Formålet med instruksen er å gi nærmere retningslinjer for hvordan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i praksis skal utøve sin koordinerende rolle i forhold til arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap på sivil side, i forhold til aktiviteter, objekter og virksomhet med potensial for store ulykker, og i forhold til virksomheter som omfattes av storulykkeforskriften.

II.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap understøtter Justis- og politidepartementets koordineringsrolle innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Direktoratets koordinering skal legge grunnlaget for et godt og helhetlig forebyggende arbeid og gode beredskapsforberedelser innenfor offentlig forvaltning og samfunnskritisk virksomhet. Koordineringsrollen ivaretas gjennom dialog og avklaringer med berørte parter, hvor det tas utgangspunkt i det ansvar øvrige departementer og sektorer har. Ved å skaffe seg et oversiktsbilde over det sivile samfunns forebyggende sikkerhets- og beredskapsarbeid på tvers av sektorer, vil direktoratet være premissleverandør for Justis- og politidepartementets koordineringsrolle.

Direktoratet skal herunder:

-Ha oversikt over sårbarhets- og beredskapsutviklingen i samfunnet og ta initiativ for å forebygge hendelser med sikte på å hindre tap av liv, helse, miljø, viktige samfunnsfunksjoner og store materielle verdier.
-Ha et sektorovergripende perspektiv med vekt på store ulykker og ekstraordinære situasjoner.
-Ta opp til diskusjon og avklaring eventuell ugunstig utvikling innenfor samfunnsviktige sektorer overfor den myndighet som har ansvar.
-Bistå Justis- og politidepartementet i dets systemrettede tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene.
-Bistå Justis- og politidepartementet og øvrige departementer ved koordinering av håndtering av større kriser og katastrofer i fredstid på sivil side, herunder sikkerhetspolitiske kriser og i krig.
-Ta initiativ og bidra til en økt koordinering av utrednings- og forskningsarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.
-Koordinere mellom nasjonal planlegging og planlegging i de enkelte etater på sivil side, herunder revisjon av Nasjonalt beredskapssystem.
-Initiere, planlegge og gjennomføre nasjonale beredskapsøvelser på sivil side i tråd med fastsatte øvelsesplaner, samt koordinere departementenes deltakelse i internasjonale øvelser knyttet til EU- og NATO-samarbeidet.
-Ta initiativ, koordinere og bidra til sivil deltakelse i sivil-militære øvelser.
-Kunne bistå departementene og deres sektorer med øvelses- og kompetansetiltak.
-Bistå Justis- og politidepartementet i dialogen med Forsvarsdepartementet om sivil-militært samarbeid.
-Utarbeide en nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport som grunnlag for videre oppfølging av sikkerhets- og beredskapsarbeidet på tvers av sektorer og etatsgrenser.
-Bistå Justis- og politidepartementet og øvrige departementer i samordningen av arbeidet med sivil beredskap i NATO og EU.
-Bidra til å koordinere nasjonal sivil assistanse til EU, NATO, FN og ved bilaterale henvendelser ved krisesituasjoner.

III.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er i henhold til kgl.res. 8. oktober 1999 nr. 1082 og St.meld.nr.17 (2002-2003) om statlige tilsyn tillagt et hovedansvar som koordinerende organ for myndighetenes oppfølging av sikkerhetsrapporter og tilsyn med virksomheter som omfattes av forskrift 8. oktober 1999 nr. 1082 (storulykkeforskriften).

Formålet med koordineringen er at landbaserte virksomheter som omfattes av storulykkeforskriften skal behandles på en helhetlig måte, og at de opplever et koordinert og mest mulig samordnet tilsyn fra myndighetenes side.

I forhold til tilsyn med og oppfølging av sikkerhetsrapporter fra virksomheter som faller inn under storulykkeforskriften skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, i samsvar med etablerte rutiner, ha en sterk koordinerende rolle gjennom ledelsen av en egen koordineringsgruppe. Gruppen består for øvrig av Arbeidstilsynet, Statens forurensningstilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, og Petroleumstilsynet.

Direktoratet skal sørge for at myndighetene på storulykkesområdet har mest mulig like rutiner og praksis når det gjelder gjennomføring, rapportering og oppfølging av tilsyn, og at de samlet etablerer en god kommunikasjon med virksomhetene.

Direktoratets koordinering i forhold til storulykkeforskriften innebærer:

-Videreføring og styrking av DSBs ledelse av koordineringsgruppen for storulykkeforskriften.
-Kvalitetssikring av tilsynet, herunder opplæring av tilsynspersonell og vedlikehold av styrende dokumenter for storulykketilsyn.
-Sikre enhetlig og koordinert behandling av landbaserte virksomheter og deres innsendte sikkerhetsrapporter.
-Fastsettelse av felles tema for tilsyn og videreutvikling av samlet tilsynsplan på storulykkeområdet.
-Sørge for at kampanjer rettet mot samme målgruppe eller tilgrensende spørsmål blir koordinert.
-Krav om rapportering til DSB fra de andre etatene om tilsynsresultatene.
-Sikre enhetlig rapportering og reaksjonsoppfølging etter tilsyn.
-Oppfølgning av Norges internasjonale forpliktelser i forholdet til EU i henhold til storulykkedirektivet (Seveso II).

IV.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er i St.meld.nr.17 (2002-2003) om statlige tilsyn tillagt ansvaret som koordinerende organ for tilsynet med andre aktiviteter, objekter og virksomheter med potensial for store ulykker.

Hovedformålet med koordineringen av tilsynet med aktiviteter, objekter og virksomheter med potensial for store ulykker er å legge til rette for sammenhengende beredskapsarbeid innenfor ulike deler av offentlig sektor og samfunnskritisk virksomhet, samt å bidra til en kontinuerlig læringsprosess mellom de forskjellige sikkerhetstilsynene innen ulike sektorer. Et annet formål er å gi Justis- og politidepartementet en overordnet oversikt som vil være grunnlag for departementet i dets arbeid med samfunnssikkerhet.

Koordineringen innebærer at:

-Direktoratet mottar årsrapporter fra de øvrige sikkerhetstilsynene.
-Direktoratet utarbeider en samlet oversikt over sikkerhets- og beredskapsarbeidet på tvers av sektorer og etatsgrenser.
-Direktoratet skal legge til rette for at det etableres fora eller rutiner for jevnlig og metodisk informasjons- og erfaringsutveksling om etatenes systematiske forebyggende og beredskapsrettede arbeid.
-Direktoratet skal i samarbeid med berørte myndigheter identifisere uheldig utvikling og eventuelle mangler i det forebyggende beredskapsarbeidet, og i samarbeid med disse vurdere nødvendige korrigerende tiltak.

Direktoratet skal informere Justis- og politidepartementet dersom avtalte korrigerende tiltak ikke følges opp på en tilfredsstillende måte av ansvarlig etat eller sektormyndighet.

Den samlede oversikten vil inngå som en del av grunnlaget for departementets vurdering av tilstanden for sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

V.

Instruksen trer i kraft straks.