Instruks om tildeling av begrenset politimyndighet til militære grensevakter ved den norsk-russiske grensen.

DatoFOR-2005-08-05-851
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
Ikrafttredelse05.08.2005
Sist endretFOR-2015-06-19-673 fra 01.10.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§20
Kunngjort09.08.2005
KorttittelInstruks om politimyndighet, russisk grense

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. august 2005 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 20 fjerde ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673.

I

§ 1.Politimesteren i Østfinnmark kan tildele begrenset politimyndighet til militært personell som utøver grenseoppsyn på landegrensen mellom Norge og Russland.
§ 2.Politiinstruksen av 22. juni 1990 nr. 3963 gjelder så langt den passer under utøvelse av begrenset politimyndighet, jf. politiinstruksen § 1-1.
§ 3.Den som tildeles begrenset politimyndighet må ha plettfri vandel.
§ 4.Før tildeling av begrenset politimyndighet skal vedkommende normalt ha gjennomgått nødvendig opplæring. Politidirektoratet fastsetter opplæringens omfang og innhold. Garnisonssjefen i Sør-Varanger er ansvarlig for gjennomføring av opplæringen, mens ansvaret for det faglige innholdet tilligger politimesteren i Østfinnmark.
§ 5.Under utøvelse av politimyndighet, skal vedkommende bære militær uniform som tilkjennegir at han utfører grenseoppsynstjeneste.

Personell som utøver begrenset politimyndighet skal utstyres med legitimasjon som angir at de er tildelt slik myndighet.

§ 6.Militært personell med begrenset politimyndighet har taushetsplikt om forhold som har tilknytning til utøvelsen av politimyndigheten. Taushetserklæring skal undertegnes og brudd på taushetsplikten kan straffes etter straffeloven § 209.
0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015).
§ 7.Den begrensede politimyndigheten kan tilbakekalles, dersom myndigheten ikke utøves på en tilfredsstillende måte eller vedkommende blir ilagt straff.

Den begrensede politimyndigheten bortfaller når vedkommende ikke utfører grenseoppsynstjeneste.

II

Instruksen trer i kraft straks.