Instruks om samarbeid om grenseoppsynet på landegrensen mellom Norge og Russland.

DatoFOR-2005-08-05-852
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
Ikrafttredelse05.08.2005
Sist endretFOR-2012-12-14-1270 fra 01.01.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelKongens instruksjonsmyndighet
Kunngjort09.08.2005
KorttittelInstruks om grenseoppsynet, Norge og Russland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. august 2005 med hjemmel i Kongens instruksjonsmyndighet. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 14 des 2012 nr. 1270.

I

§ 1.Virkeområde

Denne instruks fastsetter retningslinjer for samarbeidet mellom Grensekommissæren for den norsk-russiske grensen, politimesteren i Østfinnmark og sjefen for Garnisonen i Sør-Varanger i tilknytning til arbeidsoppgaver ved den norsk-russiske grensen.

Innenfor rammen av denne instruks kan partene avtale forhåndsprosedyrer for gjennomføring av operative tiltak.

Instruksen gjelder ikke militær bistand til politiet som gis i medhold av Instruks om Forsvarets bistand til politiet gitt ved kgl. res. 28. februar 2003 nr. 220 eller bistand som gis under redningsaksjoner.

§ 2.Grensekommissæren

Grensekommissariatet ledes av Grensekommissæren og dets organisasjon og oppgaver er regulert i lov 14. juli 1950 nr. 2 om forskjellige tiltak til gjennomføring av oppmerking og overvåking av riksgrensen (riksgrenseloven), grenseavtalen av 29. desember 1949 nr. 1 og av andre avtaler og protokoller mellom Norge og Russland. Grensekommissæren er også ansvarlig for vedlikeholdet av grensemerket Treriksrøysa i samarbeid med den finske og russiske grensekommissær.

Grensekommissæren fører forhandlinger med russiske grensemyndigheter for å løse konflikter og praktiske spørsmål vedrørende grensen. Grensekommissæren skal treffe nødvendige tiltak for å hindre konflikter på grensen og for å forebygge hendinger som er i strid med grenselovgivningen eller grenseavtalen.

§ 3.Politiet

Politimesteren i Østfinnmark har ansvaret for grensekontroll i henhold til utlendingslovgivningen, samt å avdekke, stanse og forfølge straffbare forhold og verne om den offentlige orden og sikkerhet.

§ 4.Garnisonen i Sør-Varanger

Garnisonen i Sør-Varanger skal hevde norsk territoriell suverenitet. Den skal utføre grenseovervåking og bistå grensekommissariatet og politiet i henhold til denne instruksen. Garnisonen i Sør-Varanger skal ha kontinuerlig overvåking av grensestrekningen mellom Treriksrøysa og grensemerke nr. 396. Grensevakten må videre ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne forebygge, stanse eller forfølge brudd på grenselovgivningen. Personell som skal utføre denne tjenesten skal være tildelt begrenset politimyndighet og opptre uniformert. Garnisonssjefen har ansvaret for at begrenset politimyndighet kun benyttes innenfor de rammer som følger av lovgivningen og politiets instrukser og direktiver.

Når grensevakten oppdager eller får mistanke om ulovlige grensepasseringer eller andre brudd på grenselovgivningen, skal grensevaktens personell utøve den myndighet som fremstår som nødvendig. Politiet overtar oppdraget så snart som mulig.

Grensetjenesten utføres etter militær beslutning bevæpnet. Bruk eller trussel om bruk av skytevåpen for å gjennomføre politimessige oppdrag kan kun skje etter bemyndigelse fra politimesteren i det enkelte tilfellet.

Politiets våpeninstruks av 1. august 1989 gjelder så langt den passer.

0Endret ved forskrift 14 des 2012 nr. 1270 (i kraft 1 jan 2013).
§ 5.Garnisonens støtte til Grensekommissæren

Garnisonen i Sør-Varanger kan støtte Grensekommissæren i hans oppgaver med å overholde grenseavtalen. Slik støtte inkluderer også avgivelse av vernepliktige mannskaper fra grensevakten på grensepasseringsstedet Storskog.

§ 6.Garnisonens støtte til politiet

Garnisonen i Sør-Varanger kan yte politiet støtte til å avverge eller forfølge brudd på grenselovgivningen, herunder utlendingsloven. Støtte kan også gis til gjennomføring av spesielle grensekontrolltiltak. I slike konkrete oppdrag kan politiet gis operativ ledelse (taktisk kontroll), over enheter fra grensevakten. Det forutsettes at dette skjer etter avgjørelse fra garnisonssjefen og at ledelsen utøves gjennom militær befalingsmann.

I slik støtte kan det ved behov inngå materiell og personell fra andre militære enheter.

§ 7.Instruksjons- og direktivrett

Grensekommissæren har direktivrett i saker som angår overenskomster og protokoller med den russiske part. Direktiver skal rettes gjennom garnisonssjefen.

Politimesteren og den han bemyndiger har instruksjonsmyndighet under utøvelsen av begrenset politimyndighet. Instruksjon skal rettes gjennom garnisonssjefen eller en militær befalingsmann utpekt av garnisonssjefen.

§ 8.Varsling og rapportering

Underretning om hendelser og annen konkret informasjon som kan ha betydning for partenes arbeidsoppgaver skal snarest mulig meddeles de øvrige etatene. Politiet skal ha melding om alle straffbare forhold som avdekkes eller som det finnes konkret mistanke om.

All bruk av begrenset politimyndighet skal rapporteres til politiet. Pågripelser skal rapporteres umiddelbart. Det samme gjelder bruk av, eller trussel om bruk av, skytevåpen. I andre tilfeller skal forholdet rapporteres snarest mulig.

§ 9.Informasjonsutveksling

Grensekommissæren, politimesteren og garnisonssjefen skal holde hverandre gjensidig underrettet om saker som har betydning for partene. Informasjonsutvekslingen skjer gjennom møter og annet samarbeid.

Det skal også orienteres om endringer i regelverk eller praksis som kan ha betydning for de øvrige etaters arbeidsoppgaver.

Grensekommissæren og politimesteren og de som disse bemyndiger skal i tjenestesaker som angår forholdene ved den norsk-russiske grense, mot fremvisning av militært adgangskort, ha adgang til stasjoner og observasjonsposter, og kan søke de opplysninger som har forbindelse med deres ansvar og kompetanseområde.

§ 10.Opplæring og øvelser

Garnisonssjefen er ansvarlig for utdannelse av de mannskaper som skal tjenestegjøre ved den norsk-russiske grense, herunder utdannelse i bruk av begrenset politimyndighet. Ansvaret for opplæringens faglige innhold tilligger dog politimesteren. Utdannelsen skal skje i samsvar med fastsatt plan.

Politiet og Garnisonen i Sør-Varanger skal gjennomføre øvelser i ettersøking og pågripelse av personell langs grenselinjen og andre former for operativt samvirke. Gjennomføring og omfang av slike øvelser avtales lokalt.

§ 11.Samband

Etatene skal ha stasjonært og mobilt samband. Det er tillatt å låne ut eller på annet vis gi tilgang til hverandres sambandssystem.

§ 12.Forholdet til massemedia

Grensekommissæren eller den han bemyndiger uttaler seg til media om konflikter, hendinger eller andre liknende forhold på grensen. Garnisonssjefen uttaler seg om utøvelsen av grensevakttjenesten. Politimesteren uttaler seg til media når det gjelder oppgaver av politimessig og strafferettslig art.

II

Instruksen trer i kraft straks.