Instruks for Politiets sikkerhetstjeneste

DatoFOR-2005-08-19-920
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
Ikrafttredelse19.08.2005
Sist endretFOR-2013-09-27-1139 fra 01.07.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§29
Kunngjort26.08.2005
KorttittelInstruks for Politiets sikkerhetstjeneste

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. august 2005 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 29. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 27 sep 2013 nr. 1139 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Formålet med instruksen

Instruksen utfyller politilovens bestemmelser og fastsetter nærmere regler om Politiets sikkerhetstjenestes oppgaver, virksomhet og organisasjon.

Instruksen gjelder for enhver som er ansatt i Politiets sikkerhetstjeneste, samt øvrige ansatte i politiet når disse utfører oppgaver for tjenesten.

§ 2.Styring og organisasjon

Politiets sikkerhetstjeneste er politifaglig og administrativt direkte underlagt Justisdepartementet.

Etterforskning og påtalemessige forhold for Politiets sikkerhetstjeneste er regulert i straffeprosessloven, påtaleinstruksen og gjennom bestemmelser fra overordnet påtalemyndighet.

Tjenestens organisasjon består av en sentral enhet (Den sentrale enhet) og underordnede enheter. Justisdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om organisatoriske forhold for tjenesten, jf. politiloven § 16.

§ 3.Ledelse og ansvarsfordeling

Politiets sikkerhetstjeneste ledes av sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, som skal samordne tjenestens virksomhet i hele landet.

Ledelsen utøves gjennom Den sentrale enhet, som kan gi generelle og spesielle direktiver for utøvelse av tjenesten og prioritering av oppgaver. Den sentrale enhet skal veilede, informere og bistå underordnede enheter.

Den lokale politimester, med unntak av politimesteren i Oslo, og sysselmannen på Svalbard er ansvarlig for tjenestens virksomhet i sitt distrikt, under overordnet ledelse av sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste.

Den sentrale enhet er ansvarlig for tjenestens virksomhet i Oslo politidistrikt. Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste skal holde politimesteren i Oslo løpende orientert om forhold innenfor tjenestens ansvarsområde som berører Oslo politidistrikt.

Kapittel II. Oppgaver utenom etterforskning

§ 4.Overordnet oppgave

Politiets sikkerhetstjeneste skal bidra til å sikre viktige samfunnsinteresser og gjennom sin virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd.

§ 5.Forebygging

Politiets sikkerhetstjeneste skal utføre sine forebyggende oppgaver etter politiloven § 17b og § 17c ved blant annet å innhente, bearbeide, analysere og utveksle informasjon i samsvar med fastsatte prioriteringer.

Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste gir retningslinjer for bruk av ulovfestede metoder i forebyggende øyemed.

Tjenesten skal også i samarbeid med øvrig politi forebygge trusler mot myndighetspersoner som nevnt i politiloven § 17d første ledd bokstav c.

Begjæring om bruk av metoder som nevnt i politiloven § 17d, kan bare fremsettes av sjef eller assisterende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.

§ 6.Trusselvurdering og sikkerhetsrådgivning

Politiets sikkerhetstjeneste skal av eget tiltak, eller etter anmodning fra Justisdepartementet, utarbeide trusselvurderinger og gi råd om tiltak av betydning for norske interesser, virksomheter og enkeltpersoners sikkerhet. Tjenesten kan yte tilsvarende bistand til departementene, Politidirektoratet, politidistriktene og sjefene for politiets særorganer.

Tjenesten skal bistå ved gjennomføringen av sikkerhetstiltak i statsadministrasjonen, sårbar infrastruktur, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, offentlig og privat næringsvirksomhet og annen virksomhet av betydning for viktige samfunnsinteresser.

§ 7.Personkontroll

Den sentrale enhet skal foreta personkontroll til bruk ved sikkerhetsundersøkelser.

§ 8.Beredskap og sikkerhet

Politiets sikkerhetstjeneste skal utarbeide og ajourføre beredskapsplaner for tjenesten og være i stand til å opprettholde de spesielle krav til sikkerhet og konfidensialitet som er en forutsetning for at tjenesten skal kunne ivareta sine oppgaver.

§ 9.Annen polititjeneste og bistand til øvrig politi

Dersom det er nødvendig av hensyn til ivaretakelsen av tjenestens oppgaver, kan Politiets sikkerhetstjeneste foreta kontroll med tilreisende og fastboende utlendinger. Kontrolloppgaven skal i nødvendig grad utøves i samarbeid med øvrig politi og utlendingsmyndighetene.

Den sentrale enhet har ansvaret for livvakttjenesten i samsvar med departementets bestemmelser.

Politiets sikkerhetstjeneste kan bistå i forbindelse med bekjempelse av organisert kriminalitet, samt forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og grove krigsforbrytelser.

Kapittel III. Samarbeid mv.

§ 10.Nasjonalt samarbeid

Politiets sikkerhetstjeneste skal samarbeide med Politidirektoratet, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Planlegging og samordning av felles politiinnsats på viktige strategiske og/eller operative områder, skal skje i samarbeid med Politidirektoratet.

Tjenesten skal for øvrig søke å bistå og samarbeide med offentlige myndigheter, organisasjoner og institusjoner.

§ 11.Samarbeid med andre lands etterretnings- og sikkerhetstjenester

Politiets sikkerhetstjeneste skal samarbeide med andre lands etterretnings- og sikkerhetsmyndigheter.

Etablering av samarbeid og nye avtaler skal godkjennes av departementet på forhånd.

Informasjon gitt av utenlandske tjenester til Politiets sikkerhetstjeneste kan ikke utleveres til andre uten etter samtykke fra vedkommende tjeneste. Før slik utlevering finner sted, skal Politiets sikkerhetstjeneste vurdere om utleveringen er nødvendig, samt etablere tilstrekkelig kildebeskyttelse.

Kapittel IV. (Opphevet)

0Kapitlet med § 12 - § 16 opphevet 1 juli 2014 ved vedtak 27 sep 2013 nr. 1139 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450. For sist gjeldende versjon av teksten se historisk versjon fra 19 aug 2005.

Kapittel V. Rapportering

§ 17.Rapportering til Justisdepartementet

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste skal rapportere til Justisdepartementet om alle saker av viktighet. Når det gjelder etterforskningssaker skal Justisdepartementet kun orienteres.

Kapittel VI. Administrative bestemmelser

§ 18.Ansettelser - behandling av personalsaker

Nærmere bestemmelser om ansettelser, ansettelsesmyndighet og kunngjøringer mv. ved Den sentrale enhet følger av eget personalreglement, jf. reglement stadfestet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 9. april 2004 og med senere endringer, mens ansettelser mv. ved underliggende enheter i Politiets sikkerhetstjeneste (politidistriktene) ivaretas gjennom felles personalreglement for politidistriktene og øvrige særorganer i politiet, jf. reglement stadfestet av Moderniseringsdepartementet 17. november 2004.

I ansettelsessaker i politidistriktene skal sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste gis anledning til å uttale seg før politimesteren avgir innstiling. Det samme gjelder ved uttak og utskifting av personell (lokale beordringer) samt andre saker vedrørende personell i Politiets sikkerhetstjeneste som behandles av lokalt ansettelsesråd.

Justisdepartementet kan i medhold av politiloven § 19 femte ledd fastsette tilsettingsmåten, herunder bruk av åremål, for ulike stillingskategorier i tjenesten.

Personell som ansettes i Politiets sikkerhetstjeneste må sikkerhetsklareres for minst Hemmelig.

§ 19.Taushetsplikt og behandling av opplysninger

For taushetsplikt og behandling av opplysninger i Politiets sikkerhetstjeneste gjelder politiregisterloven, jf. politiregisterforskriften del 6. For gjøremål som ikke omfattes av politiregisterloven gjelder reglene om taushetsplikt i politiloven § 24.

Behandling av skjermingsverdig informasjon er regulert i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhet (sikkerhetsloven) med forskrifter, og i beskyttelsesinstruksen fastsatt ved kgl.res. 17. mars 1972 nr. 3352.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste kan fastsette utfyllende bestemmelser om behandling av og rutiner for utveksling av informasjon, og skal ta nødvendige forholdsregler for å hindre at uvedkommende får kjennskap til tjenestens saker, arbeidsmetoder, vitners og kilders identitet mv.

0Endret ved vedtak 27 sep 2013 nr. 1139 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450 (i kraft 1 juli 2014).
§ 20.Beordring mv.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste kan for et tidsrom av inntil 12 måneder treffe bestemmelse om beordring av embets- og tjenestemenn uten hensyn til distriktsgrenser, samt til å gjennomgå kurs ved Politihøgskolen eller annen utdanning for tjenesten. Beordring for lengre tidsrom foretas av Justisdepartementet. Beordringsadgangen gjelder ikke personell uten politimyndighet.

Personellet i Politiets sikkerhetstjeneste må ikke uten samtykke av sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste pålegges annen polititjeneste, med mindre ekstraordinære forhold krever det. Uniformert tjeneste skal godkjennes av sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste.

Kapittel VII. Avsluttende bestemmelser

§ 21.Utfyllende bestemmelser og mindre endringer

Justisdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser til instruksen. Departementet delegeres myndighet til å foreta mindre endringer av instruksen.

§ 22.Ikrafttredelse

Denne instruks trer i kraft straks.