Instruks fra Mattilsynet ved Hovedkontoret til Debio og det regionale Mattilsynet for utøving av delegert myndighet etter økologiforskriften og forskrift om økologisk akvakultur

DatoFOR-2005-11-22-1369
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 14
Ikrafttredelse22.11.2005
Sist endretFOR-2015-07-08-883
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2005-10-04-1103-§17, FOR-2015-07-07-879-§54, FOR-2005-11-22-1368, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§20, LOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§33
Kunngjort08.12.2005
KorttittelInstruks til Debio mv. etter økologiforskrifter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 22. november 2005 med hjemmel i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler § 17, forskrift 7. juli 2015 nr. 879 om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter § 54 og delegeringsvedtak 22. november 2005 nr. 1368 fra Mattilsynet til Debio etter økologiforskriften og forskrift om økologisk akvakultur, punkt 3.
Endringer: Endret ved vedtak 12 april 2013 nr. 368, 8 juli 2015 nr. 883.

I

Nedenfor gis nærmere instrukser for utøvelsen av den delegerte myndigheten, herunder for samhandling og gjensidig informasjonsutveksling mellom Debio og Mattilsynets ulike nivåer.

1. Debio
1.1 Bruk av sanksjoner og virkemidler

Dersom det konstateres overtredelser i bestemmelsene i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (heretter kalt økologiforskriften) eller etter forskrift 7. juli 2015 nr. 879 om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter (heretter kalt forskrift om økologisk akvakultur) kan Debio i enkeltvedtak påby at henvisninger til den økologiske produksjonsmetode må fjernes fra det aktuelle produktet, partiet eller hele produksjonen.

Dersom det konstateres klare eller gjentatte overtredelser av bestemmelsene i økologiforskriften eller forskrift om økologisk akvakultur eller overtredelser av bestemmelsene i forskriften som kan ha langvarig virkning, kan Debio i enkeltvedtak forby virksomheten å markedsføre produkter med henvisning til den økologiske produksjonsmetode for en periode på opp til to år. Produktene kan likevel markedsføres uten henvisning til økologisk produksjonsmetode.

Overtredelse av bestemmelsene i økologiforskriften eller forskrift om økologisk akvakultur eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av forskriftene er straffbart etter matloven § 28. Informasjonsbestemmelser om dette er gitt i økologiforskriften § 21 og forskrift om økologisk akvakultur § 57.

Debio kan også som ledd i sin saksbehandling i enkeltvedtak avslå en søknad om tilknytning til kontrollordningen, nekte fornyelse eller utvidelse av godkjenningen til en allerede tilknyttet virksomhet og kreve ny omleggings- eller karenstid dersom vilkårene for å være tilknyttet kontrollordningen ikke er tilstede. I slike tilfeller kan det eventuelt også settes frister for retting av feilene slik at godkjenning kan gis på et senere tidspunkt.

Kravene i økologiforskriften og i forskrift om økologisk akvakultur gjelder som et frivillig tillegg til andre krav som stilles til virksomhetene i øvrig generelt og spesielt obligatorisk regelverk som håndheves av Mattilsynet, for eksempel om hygiene, helse, dyrevelferd og merking, eller av Fiskeridirektoratet, for eksempel om miljøovervåking eller rømming. Et grunnvilkår som må være oppfylt for at en virksomhet skal kunne drive økologisk produksjon eller markedsføre produkter som økologiske mv. er derfor at virksomheten overholder alle de krav som stilles i øvrig obligatorisk regelverk. Dersom Debio ved inspeksjon i en virksomhet oppdager forhold som kan tenkes å være overtredelser av øvrig regelverk som håndheves av Mattilsynet eller av Fiskeridirektoratet, skal Debio varsle henholdsvis Mattilsynets regionkontor i det aktuelle området eller Fiskeridirektoratet om dette skriftlig. I et slikt tilfelle kan ikke virksomheten godkjennes for økologisk produksjon mv. før det er avklart om virksomheten overholder kravene i det øvrige obligatoriske regelverket.

Dersom Debios påbud og forbud mv. jf. ovenfor ikke etterfølges, og det skulle bli nødvendig med en opptrapping av virkemiddelbruken overfor virksomheten, skal saken oversendes til det regionale Mattilsynet i det aktuelle området for oppfølging etter matinformasjonsforskriften § 1 jf. forordning (EU) nr. 1169/2011 artikkel 7 om forbud mot villedende merking.

Dersom leverandøren ikke oppfyller kravene i art. 8 pkt. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1452/2003, kan Debio treffe enkeltvedtak om å avvise en leverandørs søknad om registrering eller slette en allerede godkjent registrering. I slike tilfeller kan det eventuelt også settes frister for retting av feilene slik at godkjenning kan gis på et senere tidspunkt.

1.2 Debio som kontrollorgan og saksforbereder for Mattilsynet

Når Debio fører tilsyn og fatter vedtak etter økologiforskriften og forskrift om økologisk akvakultur er Debio å anse som et forvaltningsorgan, og pålegges derfor å følge bestemmelsene i forvaltningsloven, offentleglova, og alminnelige forvaltningsmessige prinsipper. Dette omfatter også plikt til å veilede om kontrollordningen.

Debio skal også motta og saksforberede henvendelser der Mattilsynet skal avgjøre saken og oversende en begrunnet innstilling til Mattilsynet sammen med kopier av de relevante dokumenter i saken. Debio skal for øvrig være rådgiver for og bistå Mattilsynet i det løpende arbeidet på økologiområdet nasjonalt og internasjonalt.

Ved usikkerhet om tolkningen av økologiregelverket, delegeringsvedtaket med eventuelle tilhørende instrukser og avtaler skal Debio ta kontakt med Mattilsynet.

Årlig rapportering i henhold til kommisjonens forordning (EF) nr. 1452/2003 art. 12, skal sendes til Mattilsynet innen 15. mars.

2. Det regionale Mattilsynet
2.1 Oppfølging av saker der Debios påbud eller forbud mv. ikke etterkommes av virksomhetene

Som nevnt ovenfor i punkt 1.1 skal det regionale Mattilsynet i de aktuelle områder etter anmodning fra Debio overta oppfølgingen av saker der Debios bruk av sanksjoner og virkemidler ikke etterkommes av virksomheten. Det regionale Mattilsynet skal i så fall følge opp slike saker etter merkeforskriften § 5 og forbudet mot villedende merking. Det regionale Mattilsynet skal også etter anmodning fra Debio ta stilling til om en virksomhet skal anmeldes til politiet for spesielt grove overtredelser av bestemmelsene i økologiforskriften.

2.2 Oppfølging av saker overfor virksomheter som ikke er og kanskje heller ikke skal være tilknyttet kontrollordningen

Det regionale Mattilsynet skal også følge opp saker om uriktig henvisning til økologisk produksjonsmetode etter matinformasjonsforskriften § 1 jf. forordning (EU) nr. 1169/2011 artikkel 7 dersom de ved tilsyn oppdager villedende økologisk merking i virksomheter som ikke er tilknyttet kontrollordningen og derfor ikke blir kontrollert av Debio.

Storkjøkkenvirksomheter er ikke omfattet av virkeområdet for økologiforskriften eller forskrift om økologisk akvakultur. Videre er enkelte detaljister unntatt fra plikten til å være tilknyttet kontrollordningen etter økologiforskriften og fra kravet om godkjenning etter forskrift om økologisk akvakultur. Saker om uriktig henvisning til økologiske produksjonsmetode i slike virksomheter, følges derfor opp av det regionale Mattilsynet og ikke av Debio.

Dersom det regionale Mattilsynet oppdager at andre virksomheter omfattet av økologiforskriften eller forskrift om økologisk akvakultur enn dem nevnt over bruker henvisning til økologisk produksjonsmetode uten å være tilknyttet kontrollordningen, skal det sendes skriftlig varsel til Debio, som kan ta kontakt med virksomhetene med sikte på eventuell tilknytning til kontrollordningen.

2.3 Gi nødvendige opplysninger og bistand dersom Debio trenger dette for å kunne ta stilling til om en virksomhet kan godkjennes for økologisk produksjon mv.

Det regionale Mattilsynet skal etter anmodning fra Debio gi nødvendige opplysninger og yte nødvendig bistand dersom Debio trenger dette for å kunne ta stilling til om en virksomhet kan godkjennes for økologisk produksjon eller markedsføring mv. av økologiske produkter, jf. ovenfor i punkt 1.1.

0Endret ved vedtak 12 april 2013 nr. 368, 8 juli 2015 nr. 883.

II
Ikrafttredelse og oppheving av andre instrukser

Instruksen trer i kraft straks. Samtidig oppheves instruks 3. juni 20041 fra Mattilsynet til Debio for kontroll av primærproduksjon og med pakking, foredling og import av økologiske landbruksvarer.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.