Vedtekter for Meteorologisk institutt.

DatoFOR-2005-12-09-1431
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort13.12.2005
KorttittelVedtekter for Meteorologisk institutt

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 2005. Fremmet av Utdannings- og forskningsdepartementet.

I

§ 1.Formål

Meteorologisk institutt står for den offentlige meteorologiske tjeneste for sivile og militære formål.

Instituttet skal arbeide for at myndigheter, næringslivet, institusjoner og allmennheten best mulig kan vareta sine interesser for sikring av liv og verdier, for planlegging og for vern av miljøet. Instituttet skal blant annet:

a.utarbeide værvarsler
b.studere Norges klima og gi klimatologiske utredninger
c.innhente meteorologiske data i Norge, nærliggende havområder og på Svalbard
d.drive forsknings- og utviklingsarbeid
e.levere flyværtjenester
f.formidle resultatene av sitt arbeid
g.utføre oppdrag og yte spesialtjenester
h.delta i det internasjonale meteorologiske samarbeid.
§ 2.Instituttets ledelse

Meteorologisk institutt ledes av et styre. Ansvaret for den daglige ledelsen av instituttet legges til en direktør.

§ 3.Styret 

§ 3.1. Sammensetning, oppnevning, funksjonstid og arbeidsform

Styret har sju medlemmer og fem varamedlemmer.

Styrets leder og samtlige styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. To av styremedlemmene, med personlige varamedlemmer, oppnevnes etter forslag fra og blant de tilsatte. Videre oppnevnes tre numeriske varamedlemmer for de øvrige styremedlemmene.

Styrets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for fire år. Ingen kan oppnevnes for mer enn åtte år sammenhengende.

Styret oppnevner selv nestleder. De ansattes representanter kan ikke oppnevnes som nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Instituttets direktør deltar i styremøtene uten stemmerett. For øvrig fastsetter styret selv sin arbeidsform. 

§ 3.2. Styrets ansvar og oppgaver

Styret er Meteorologisk institutts øverste organ og er ansvarlig for instituttets samlede virksomhet.

Styret har følgende hovedoppgaver:

-ansette direktør for instituttet
-trekke opp hovedlinjene for instituttets virksomhet
-fastsette instituttets organisering
-har ansvar for tilsetting av personale
-vedta instituttets årsplaner
-vedta instituttets budsjettforslag til bevilgende myndigheter
-vedta fordelingen av midler innenfor retningslinjer fra bevilgende myndigheter
-har ansvar for instituttets resultater, resultatoppfølging og budsjettkontroll
-avgi årlig rapport og regnskap for virksomheten
-påse at instituttets virksomhet undergis en forsvarlig faglig vurdering
-påse at det foreligger vurderinger som identifiserer de viktigste risikofaktorene knyttet til virksomheten
-behandle andre saker av betydning for instituttets virksomhet.

Styret gir selv nærmere retningslinjer for delegering innenfor rammene av vedtektene.

§ 4.Direktør

Direktøren har den daglige ledelse av instituttet og har ansvar for at de vedtak som er truffet av styret og av overordnet myndighet settes i verk. Direktøren er ansvarlig for at instituttet drives i samsvar med vedtektene og gjeldende regler for statlig virksomhet. Direktøren har avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke avgjøres av styret eller overordnet myndighet. Avgjørelsesmyndigheten kan delegeres til andre tjenestemenn ved instituttet etter retningslinjer gitt av styret.

Nærmere instruks for direktøren fastsettes av styret.

§ 5.Status og fullmakter

Instituttet er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet. Instituttet skal finansieres og organiseres slik at faglig uavhengighet og økonomisk og administrativ fleksibilitet oppnås. Instituttet har følgende fullmakter:

-det oppretter selv de stillinger og tilsetter det personale som anses nødvendig for å løse de oppgaver det er pålagt, og ut fra hensynet til at bemanning og organisasjon må tilpasses de gitte rammebetingelser. Tilsettingsforholdene reguleres av lov om statens tjenestemenn med forskrifter.
-det får unntak fra bevilgningsreglementets § 4 andre ledd. Instituttet omfattes følgelig ikke av bruttoprinsippet for budsjettering i statlig virksomhet. Regnskapet skal revideres av Riksrevisjonen.

Økonomiforvaltningen ved instituttet skal følge «Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved Meteorologisk institutt», fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i instituttets arbeid, og som er av en slik karakter at de krever politisk avklaring, skal styret legge fram for Kunnskapsdepartementet.

§ 6.Vedtekter

Vedtekter for instituttet fastsettes ved kongelig resolusjon. Forslag til endringer skal legges fram for styret til uttalelse.

II

Vedtektene trer i kraft 1. januar 2006.