Instruks til Mattilsynet, Distriktskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse av dyr.

DatoFOR-2006-02-14-199
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 3
Ikrafttredelse14.02.2006
Sist endretFOR-2016-11-01-1287
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2002-06-27-732-§5, FOR-2002-06-27-732-§8, LOV-2003-12-19-124
Kunngjort21.02.2006
KorttittelInstruks om isolasjon og undersøkelse av dyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 14. februar 2006 med hjemmel i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer § 5 og § 8.
Endringer: Endret ved vedtak 10 mars 2010 nr. 361, 16 mars 2012 nr. 229, 27 nov 2014 nr. 1496, 1 nov 2016 nr. 1287. 

Mattilsynet, Distriktskontoret (Distriktskontoret), skal påse at isolasjon og undersøkelse av dyr blir gjennomført etter de standarder som er bestemt i denne instruksen.

Instruksen trer i kraft straks.

Kapittel I. Godkjenning av isolasjonssted

Skriftlig vedtak om godkjenning av isolasjonssted (ev. avslag) fattes av Distriktskontoret. Distriktskontoret skal legge følgende kriterier til grunn for godkjenning av isolasjonssteder:

1.Stedet skal ligge i betryggende avstand fra dyrehold hvis helsestatus vil kunne stå i fare dersom det skulle oppstå smittsom sjukdom hos de isolerte dyrene.
a)Fjørfe og svin skal isoleres innendørs. Bygningen skal ligge minimum 3 km unna dyrehold med arter som er mottakelige for aktuelle sjukdommer/infeksjoner.
b)Isolasjon av storfe, småfe, lama og hjort trenger ikke nødvendigvis bare å foregå innendørs. Isolasjonsstedet skal ikke ha felles grense til annet dyrehold med arter som er mottakelige for aktuelle infeksjoner/sjukdommer. Utearealene (beite/luftegård) må være tilfredsstillende inngjerdet med tanke på å hindre kontakt med hjortevilt.
2.Som hovedregel skal det ikke finnes andre dyr på isolasjonsstedet. Forutsatt at de øvrige kriteriene i dette kapittelet er oppfylt, kan likevel steder hvor det befinner seg overvåkede besetninger/flokker også godkjennes. I så fall skal det settes som vilkår for godkjenningen at disse besetningene/flokkene også skal isoleres som angitt i denne instruksen.
3.Isolasjonsstedet skal være tilfredsstillende sikret mot at dyr kan rømme.
4.Dyrerommene skal kunne holdes avlåst og være tilfredsstillende sikret mot at ville dyr og fugler kan slippe inn.
5.I tilknytning til dyrerommene skal det være lukket gjødselkjeller for oppbevaring av all gjødsel i isolasjonstiden.
6.Isolasjonsstedet skal være delt i en uren (dyrerom og andre arealer som gjennom driftsrutiner og lignende må anses å være i kontakt med dyrerom) og en ren sone. All persontrafikk mellom ren og uren sone skal skje via en smittehygienisk innretning. I denne innretningen skal det være mulighet for vask med varmt og kaldt vann og oppbevaringssted for arbeidstøy, fottøy og annet utstyr.
7.På isolasjonsstedet skal det være mulighet for vask og desinfeksjon av transportmiddel.
8.På isolasjonsstedet skal det være tilstrekkelige muligheter til å kunne fiksere dyr for prøvetaking. Storfe, hjort og lama bør kunne stenges inn i en boks (tvangs-/fikseringsboks) med 4 vegger.
9.De fysiske forholdene på stedet (dyrerom, tekniske innretninger, mosjonsmuligheter/inngjerdet beite mv.) må være slik at kravene i dyrevernloven og eventuelle forskrifter hjemlet i dyrevernloven om hold av vedkommende dyreart kan etterleves i isolasjonstiden. Det må også tas hensyn til at oppholdstiden på isolasjonsstedet kan bli forlenget dersom det skulle oppstå mistanke om eller tilfelle av sjukdom som betinger restriksjoner.

Kapittel II. Gjennomføring av isolasjonen

I vedtak om godkjenning av isolasjonssted skal Distriktskontoret fastsette vilkår om at:

1.transportmidlet blir vasket og desinfisert i samsvar med Distriktskontorets anvisninger umiddelbart etter at dyrene har ankommet isolasjonsstedet. Eventuelle transportkasser eller emballasje som ikke blir desinfisert skal brennes. Dersom strø og gjødsel ikke blir brent, skal dette samles opp og oppbevares i gjødselkjelleren på isolasjonsstedet.
2.uvedkommende ikke gis adgang til isolasjonsstedet, samt at det på et lett synlig sted varsles med oppsatt plakat: «Dyr i isolat. Adgang forbudt for uvedkommende» (skjema MV-0002/1 B).
3.dyrene blir røktet av personer som ikke har kontakt med annet dyrehold og at det blir benyttet eget arbeidstøy, fottøy og arbeidsutstyr i isolatet.
4.det før, og om nødvendig i løpet av isolasjonstiden, blir gjennomført effektiv bekjempelse av smågnagere og eventuelle andre smittevektorer.
5.det blir ført notater over daglige observasjoner av dyrenes helsetilstand, samt person- og annen trafikk, i en egen isolatprotokoll.
6.utstyr eller inventar som i løpet av isolasjonstida skal føres bort fra isolasjonsstedet først blir vasket og desinfisert i samsvar med Distriktskontorets anvisninger.
7.gjødsel ikke blir ført bort fra isolasjonsstedet før isolasjonstiden er over.
8.Distriktskontoret blir varslet dersom dyrene viser tegn til sjukdom.

Kapittel III. Dyr til slakteri

Dersom Distriktskontoret gir tillatelse til at dyr kan føres til slakteri, skal tillatelsen gis med vilkår om at:

1)dyrene skal føres direkte til slakteriet på eget transportmiddel, og
2)transportmidlet skal vaskes og desinfiseres umiddelbart etter bruk.

Distriktskontoret skal sørge for at tilsynsveterinæren på slakteriet i aktuelt distrikt er informert om at dyrene kommer fra en isolert besetning/flokk.

Kapittel IV. Generelt om tilsyn og prøvetaking 

A. Tilsyn

1.Når dyrene ankommer isolasjonsstedet skal Distriktskontoret inspisere dem og kontrollere at de er forskriftsmessig merket og at de følges av nødvendig dokumentasjon. Videre skal Distriktskontoret føre tilsyn med at transportmiddelet blir tilfredsstillende vasket og desinfisert før det forlater stedet, samt at eventuelle transportkasser eller emballasje som ikke blir desinfisert blir brent.
2.Distriktskontoret skal inspisere isolatet minst én gang ukentlig de 4 første ukene av isolasjonstiden. Senere skal inspeksjoner foretas så ofte Distriktskontoret finner det nødvendig. Distriktskontoret skal notere alle utførte oppdrag. Mistanke om, eller påvisning av sjukdom skal noteres.
3.Distriktskontoret skal undersøke dyr som dør i isolatet med tanke på å fastslå dødsårsaken. Hele kadavre eller prøver skal sendes til Veterinærinstituttet for nærmere undersøkelse. Innsendelsen skal foregå i samråd med Veterinærinstituttet.

Aborter/dødfødsler m/fosterhinner i isolat skal sendes inn til Veterinærinstituttet for undersøkelser sammen med blodprøve av mordyr. Det samme gjelder misdannede levende fødte dyr i isolat. 

B. Prøvetaking

1.Distriktskontoret skal ta ut prøver mv. slik det framgår av kapittel V i denne instruksen. Veterinærinstituttets retningslinjer for uttak av prøver skal følges.
2.Dersom Distriktskontoret har godkjent at isolasjonen gjennomføres på et sted hvor det befinner seg overvåkede besetninger/flokker, skal disse dyrene isoleres, men ikke prøvetas/testes som angitt i kapittel V.
3.Distriktskontoret skal kontakte laboratoriet i god tid før prøvetaking for å avtale tidspunkt for innsendelse av prøvene, og for å få tilsendt emballasje, anamneseskjema og klistrelapper merket «isolatprøver». Ved innsendelse av prøvemateriale fra isolerte dyr, skal emballasje og anamneseskjemaer merkes med klistrelappene. På anamneseskjemaet skal Distriktskontoret informere om hvilke undersøkelser som rekvireres. Dyrenes identifikasjon skal påføres alle prøveglass og anamneseskjemaet. Prøver fra storfe, småfe, svin, hjort og lama, samt blodprøver av fjørfe skal sendes Veterinærinstituttet, Oslo. Andre prøver fra fjørfe, inkl. kadaver, skal sendes Veterinærinstituttet, Sandnes.
4.Alle prøver som sendes til laboratorium, skal være pakket slik at emballasjen ikke er forurenset på utsiden og slik at søl ikke oppstår under forsendelsen. Anamneseskjemaet skal ikke ligge i direkte kontakt med prøvematerialet.
5.Distriktskontoret skal informere laboratoriet om eventuelle avvik fra prøvetakingsregimet som er fastsatt i denne instruksen (fritak for enkelte undersøkelser ev. tilleggsundersøkelser). 

Kostnader ved tilsyn og prøvetaking

Tilsyn, prøvetaking og analysekostnader etter denne instruksen er offentlige oppdrag som skal gjennomføres uten ekstra kostnad for dyreeier.

Alle utgifter til behandling av dyr i isolatet skal betales av den enkelte importør/dyreeier.

0Kapittel IV endret ved vedtak 27 nov 2014 nr. 1496.

Kapittel V. Spesielt om prøvetaking/testing av de enkelte artene 

A1. Storfe 

Isolasjonstid: i utgangspunktet i 6 måneder (26 uker), men skal likevel vare til de importerte dyrene er minst 2 1/2 år gamle. Dyr født i isolatet følger mordyrets isolasjonstid. 

Behandling:

-Dyrene skal fotbades 2 ganger med en ukes mellomrom i 15 % zinksulfatløsning. Første fotbad ved ankomst.
-Dyrene skal behandles mot innvollsparasitter i første og siste uka av isolatperioden. 

Aborter/dødfødsler i isolasjonsperioden: Aborter/dødfødsler m/fosterhinner i isolat skal sendes inn til Veterinærinstituttet for undersøkelser sammen med blodprøve av mordyr. Det samme gjelder misdannede levende fødte dyr født isolatet. 

SjukdomSmittestoffPrøvetidspunktPrøvetypeMerknad
BlåtungeBTV, reovirus, 24 serovarianterFørste isolatukeEDTA-blod/PCRIkke prøver av dyr fra BTV-frie EU-land
BrucelloseB. melitensis, B. abortusFørste isolatukeFullblod/serologiIkke prøver av dyr fra land eller regioner med fristatus/tilleggsgarantier
Enzootisk bovin leukoseBovint leukemivirus, retrovirusFørste uka i isolatFullblod/serologiIkke prøver av dyr fra land eller regioner med fristatus/tilleggsgarantier
TuberkuloseM. bovis6 uker før isolatopphørHudtestHudtest med både aviært og bovint tuberkulin (Intradermal sammenlignende tuberkulintest). Ikke prøver av dyr fra land eller regioner med fristatus/tilleggsgarantier
SalmonelloseSalmonella spp.Første uka i isolat og 6 uker før isolatopphørAvføring/dyrkingAlle importerte dyr
Infeksiøs bovin rhinotrakeitt/Infeksiøs pustulær vulvovaginittBovint herpesvirus-1 (BHV-1)Første uka i isolatFullblod/serologiIkke prøver av dyr fra land eller regioner med fristatus/tilleggsgarantier
Paratuberkulose1, 2M. avium subsp. paratuberculosisFørste uka i isolat og 6 uker før isolatopphørAvføring/PCR og fullblod/serologiAlle importerte dyr
Bovin virus diaréBVDV, pestivirusFørste uka i isolatEDTA-blod/PCR eller antigen ELISAAlle importerte dyr
Q-feberCoxiella burnetiiFørste uka i isolat og 6 uker før isolatopphørFullblod/serologi og avføring/PCRAlle importerte dyr
LeptospiroseLeptospira interrogans, ca. 200 serovarianterFullblod/serologiVed klinisk sykdom i isolat (feber, anorexi, nedsatt allmenntilstand, blodig urin, diare), ved abort/dødfødsel/svakfødte avkom, eller ved eventuell annen indikasjon.
Bovin genital campylobacterioseCampylobacter fetus subsp. venerealisFørste uka i isolatSkylleprøve forhud, skjede/dyrkning - PCRAlle importerte dyr > 6 måneder
Bovin veneral trichomoniasisTritrichomonas foetusFørste uka i isolatSkylleprøve forhud, skjede/dyrkning - PCRAlle importerte dyr > 6 måneder
1Blodprøvene skal ikke tas dersom dyrene er vaksinerte mot paratuberkulose.
2Resultatet av de serologiske testene må vurderes i lys av eventuell testing mhp. tuberkulose foretatt forut for isolasjonen. Tuberkulintest kan påvirke serologisk resultat av paratuberkuloseundersøkelse.
 

A2. Lama og alpakka1 

Isolasjonstid: i utgangspunktet i 6 måneder (26 uker), men skal likevel vare til de importerte dyrene er minst 2 1/2 år gamle. Dyr født i isolatet følger mordyrets isolasjonstid. 

Behandling:

-Dyrene skal fotbades 2 ganger med en ukes mellomrom i 15 % zinksulfatløsning. Første fotbad ved ankomst.
-Dyrene skal behandles mot innvollsparasitter i første og siste uka av isolatperioden. 

Aborter/dødfødsler i isolasjonsperioden: Aborter/dødfødsler m/fosterhinner samt misdannede cria født i isolat skal sendes inn til Veterinærinstituttet for undersøkelser sammen med blodprøve av mordyr. 

SjukdomSmittestoffPrøvetidspunktPrøvetypeMerknad
BlåtungeBTV, reovirus, 24 serovarianterFørste isolatukeEDTA-blod/PCRIkke prøver av dyr fra BTV-frie EU-land
Tuberkulose2M. bovis6 uker før isolatopphør. Ved avvik fra anbefalt prosedyre, jf. fotnoteHudtest 3 Fullblod/serologiHudtest (med både aviært og bovint tuberkulin, dvs. intradermal sammenlignende tuberkulintest). Alle importerte dyr, men dersom dyr importert fra EØS-land er testet i samsvar med Mattilsynets regler (dvs. hele avsenderbesetningen er testet med hudtest og etterfølgende serologi) kan hudtesten i isolatet sløyfes.
BrucelloseB. melitensis, B. abortusFørste isolatukeFullblod/serologiAlle importerte dyr
Infeksiøs bovin rhinotrakeitt/Infeksiøs pustulær vulvovaginittBovint herpesvirus-1 (BHV-1)Første uka i isolatFullblod/serologiAlle importerte dyr
ParatuberkuloseM. avium subsp. paratuberculosisFørste uka i isolat og 6 uker før isolatopphørAvføring/PCRAlle importerte dyr
SalmonelloseSalmonella spp.Første uka i isolat og 6 uker før isolatopphørAvføring/dyrkingAlle importerte dyr
Bovin virus diaréBVDV, pestivirusFørste uka i isolatEDTA-blod/PCR eller antigen ELISAAlle importerte dyr
LeptospiroseLeptospira interrogans, ca. 200 serovarianterFullblod/serologiVed klinisk sykdom i isolat (feber, anorexi, nedsatt allmenntilstand, blodig urin, diare), ved abort/dødfødsel/svakfødte avkom, eller ved eventuell annen indikasjon
Q-feberCoxiella burnetiiFørste uka i isolat og 6 uker før isolatopphørFullblod og avføring/serologi og PCRAlle importerte dyr
SaueskabbmiddPsoroptes ovisFørste uka i isolatFuktet klut i øre, jf. prøvetaking i OK-programAlle importerte dyr
1Ved innførsel av andre kameldyr foretas individuell vurdering i samråd med Veterinærinstituttet.
2Alle kameldyr i eksportbesetningen skal være testet i henhold til regler fastsatt av Mattilsynet før innførsel fra EØS-land (hudtest og blodprøve for serologisk undersøkelse 10–30 dager etter hudtest). Dette er også anbefalt prosedyre ved innførsel fra tredjeland, men fra tredjeland er det bare hudtest som er krav i regelverket.
3Hvis kun importerte dyr er testet i eksportbesetningen (hudtest + serologi), skal det i tillegg tas ut blodprøver for serologisk undersøkelse 6 uker før isolatopphør, samtidig med intrakutantesten.

Hvis det ikke er gjennomført serologisk undersøkelse i eksportbesetningen 10–30 dager etter gjennomført intrakutantest, skal det tas blodprøver for serologisk undersøkelse (til sammen 3 prøver):

- i uke 1 i isolatperioden,
- samtidig med intrakutantest 6 uker før isolatopphør
samt
- 10 til 30 dager etter intrakutantesten.

Samme prosedyre gjelder uansett eksportland.

Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av storfe har detaljert beskrivelse for gjennomføring av intrakutantest. Her fremgår at ny hudtest tidligst kan tas etter 42 dager. Veterinærinstituttets anbefaling er «minst 60 dager».

 
B. Småfe (sau og geit)Isolasjonstid: 2 år (24 måneder). Besetninger, som har mottatt småfe fra land hvor TSE, med unntak av Nor98 hos småfe, har vært påvist i løpet av de siste tre år før eller etter forsendelsen av dyrene, skal pålegges restriksjoner i 7 år fra dyrene tas inn i dyreholdet, jf. forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE), § 5.

Alle småfe skal undersøkes klinisk ved ankomst og fotbades med en 15 % zinksulfatløsning. Dersom det er dyr med symptomer på fotråte, skal det tas svaberprøver (kullsvabre) av klauvene for PCR- og dyrkingsundersøkelse før fotbadingen. 

Tabell 2: Prøvetidspunkt og -type 

Sjukdom/måned123–121314–222324
SkrapesjukeIII
CAE1BBB
Mædi1BBB
Salmonella4FFF
Bluetongue
Q-feber
B/
EDTA
B/
EDTA
Brucellose2, 4
Leptospirose4
Infeksjon med Chlamydia psittaci4
Infeksiøs agalakti4
CCPP3,4
BB
Tuberkulose4T
Fotråte5S
 

Tegnforklaring til tabell 2:

1Blodprøve avmerket i 2. måned tas bare av dyr som er eldre enn 1,5 år.
2B. ovis og B. melitensis.
3Gjelder bare geit.
4Testing for sjukdommen kan unnlates etter individuell vurdering av bl.a. omfang av undersøkelser ved mottak og kunnskap om testing/status før isolasjon. Prøver fra dyr som kommer fra land eller regioner med fristatus eller tilleggsgarantier er ikke nødvendig.
5Dyrene skal PCR-undersøkes tidligst 7 uker etter fotbadingen.
Dersom noen av dyrene er PCR-positive, skal alle PCR positive dyr prøvetas for dyrking av D. nodosus. Dette kan eventuelt gjentas dersom dyrkingen ikke lykkes. Sensitiviteten på dyrkingsundersøkelsen øker etter en risikoperiode. Prøvene bør derfor tas etter lamming, beitesesong eller ved fuktig værtype/inneklima, og prøver skal fortrinnsvis tas av dyr som har kliniske symptomer, dersom det finnes.
Isolatet kan først oppheves når kliniske undersøkelser har vist at ingen dyr har kliniske symptomer på ondartet fotråte, PCR undersøkelsene er negative eller dersom eventuelle oppfølgende bakteriologiske undersøkelser av PCR positive dyr bekrefter at de ikke er smittet med virulente stammer av D.nodosus.
B:Blodprøve, fullblod, min. 10 ml/dyr for serologisk undersøkelse. Alle dyr skal prøvetas.
F:Fecesprøve fra rektum, min. 10 g/dyr for bakteriologisk undersøkelse. Alle dyr skal prøvetas.
I:Inspeksjon med nøye registrering av eventuelle symptomer som kan tyde på skrapesjuke.
T:Intrakutan tuberkulintest, aviær- og pattedyrtuberkulin. Alle dyr skal testes.
S:Svaberprøver av klauver i uke 8.
EDTA:Blod for PCR-testing.
 

Prøver avmerket i måned 1 skal tas ved ankomst.  

C. SvinIsolasjonstid: 2 måneder (8/9 uker)
 

Tabell 3: Prøvetidspunkt og -type 

Sjukdom/uke12345678/9
SalmonellaFF
PRRS
Svineinfluensa
PED
TGE
PRCV
Brucellose2
Klassisk svinepest2
Afrikansk svinepest2
Leptospirose1,2
AD2
SVD2
B
Tuberkulose2T
 

Tegnforklaring til tabell 3:

1L. icterohaemorrhagiae, canicola, grippotyphosa, tarassovi, pomona og hardjo.
2Testing for sjukdommen kan unnlates etter individuell vurdering av bl.a. omfang av undersøkelser ved mottak og kunnskap om testing/status før isolasjon. Prøver fra dyr som kommer fra land eller regioner med fristatus eller tilleggsgarantier er ikke nødvendig.
B:blodprøve, fullblod, min. 10 ml/dyr for serologisk undersøkelse. Alle dyr skal prøvetas.
F:fecesprøve fra rektum, min. 10 g pr. dyr for bakteriologisk undersøkelse. Alle dyr skal prøvetas. Prøvetaking av smågris/slaktegris i binger skal skje ved uttak av samleprøve bestående av 5-8 delprøver à 10 g fersk feces. Delprøvene tas rektalt eller fra spredte steder på bingegulvet.
T:intrakutan tuberkulintest, aviær- og pattedyrtuberkulin. Alle dyr skal testes.

Prøver avmerket i uke 1 skal tas ved ankomst.  

D. HjortIsolasjonstid: 2 måneder (8/9 uker)
 

Tabell 4: Prøvetidspunkt og -type 

Sjukdom/uke12345678/9
TuberkuloseT
Salmonella1FF
Brucellose1
Leptospirose1
B
 

Tegnforklaring til tabell 4:

1Testing for sjukdommen kan unnlates etter individuell vurdering av bl.a. omfang av undersøkelser ved mottak og kunnskap om testing/status før isolasjon.
B:blodprøve, fullblod, min. 10 ml/dyr for serologisk undersøkelse. Alle dyr skal prøvetas.
F:fecesprøve fra rektum, min. 10 g/dyr for bakteriologisk undersøkelse. Alle dyr skal prøvetas.
T:intrakutan tuberkulintest, aviær- og pattedyrtuberkulin. Alle dyr skal testes.

Prøver avmerket i uke 1 skal tas ved ankomst.  

E. StrutsefuglerIsolasjonstid: 2 måneder (8/9 uker)
 

Tabell 5: Prøvetidspunkt og -type 

Sjukdom/uke12345678/9
SalmonellaD/MFF
Hønsepest1B
 

Tegnforklaring til tabell 5:

1Testing for sjukdommen kan unnlates etter individuell vurdering av bl.a. omfang av undersøkelser ved mottak og kunnskap om testing/status før isolasjon.
B:blodprøve, fullblod, min. 10 ml/dyr for serologisk undersøkelse. Maks. 60 dyr i hver flokk skal prøvetas. Prøvene skal individmerkes.
D:alle døde dyr, bakteriologisk undersøkelse.
M:miljøprøver; papirunderlag/strø, samleprøver à 5 underlag, alle kassene (men maks. 30) eller prøver fra golvet i transportbilen for bakteriologisk undersøkelse.
F:en samle-fecesprøve pr. flokk, bakteriologisk undersøkelse. Samleprøven skal bestå av enkeltprøver à 1-2 g feces. Antall enkeltprøver hver samleprøve skal bestå av framgår av tabell 6.

Prøver avmerket i uke 1 skal tas ved ankomst. 

Tabell 6: Antall enkeltprøver i hver samleprøve 

Antall dyr i flokken< 3030-4950-99100-200> 200
Antall prøverSom antall dyr30405060
  
F. Høns, kalkuner, rapphøns, vaktler, fasaner og perlehønsIsolasjonstid: 14 uker
 

Tabell 7: Prøvetidspunkt og -type 

Sjukdom/uke1234567891011121314
SalmonellaD/MFF
ILT
ART
ND/paramyxovirus-1
infeksjoner
Hønsepest
EDS 76
Mycoplasma
B60
 

Tegnforklaring til tabell 7:

ILT:høns, vaktler og fasaner.
ART:høns, kalkun, fasaner og perlehøns.
ND/paramyxovirus-1:alle arter.
Hønsepest:alle arter.
EDS 76:høns og vaktel.
Mycoplasma:alle arter.
 
B:blodprøve, fullblod, min. 5 ml/dyr, inntil 30 prøver pr. flokk, serologisk undersøkelse.
D:alle døde dyr, bakteriologisk undersøkelse.
F:en samle-fecesprøve pr. flokk, bakteriologisk undersøkelse. Samleprøven skal bestå av enkeltprøver à 1–2 g feces, fortrinnsvis med blindtarmstømming (brun, uten hvite urat-avsetninger). Antall enkeltprøver hver samleprøve skal bestå av framgår av tabell 8.
M:miljøprøver; kassepapirunderlag/strø, samleprøver à 5 underlag, alle kassene (men maks. 30), bakteriologisk undersøkelse.

Prøver avmerket i uke 1 skal tas ved ankomst.

 

0Kapittel V endret ved vedtak 10 mars 2010 nr. 361, 16 mars 2012 nr. 229, 27 nov 2014 nr. 1496, 1 nov 2016 nr. 1287.