Vedtekter for Samefolkets fond.

DatoFOR-2006-09-22-1086
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2006 hefte 13
Ikrafttredelse22.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelKongens instruksjonsmyndighet
Kunngjort26.09.2006
KorttittelVedtekter for Samefolkets fond

Fastsatt ved kgl.res. 22. september 2006. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

§ 1.Fondets navn og etablering

Fondets navn er Samefolkets fond.

Fondet er opprettet ved Stortingets budsjettvedtak 16. juni 2000 som en kollektiv kompensasjon for språklige og kulturelle tap og forsakelser tidligere tiders fornorskingspolitikk har påført det samiske folk.

§ 2.Fondets formål

Fondets formål er å yte tilskudd eller bidrag til tiltak som styrker og bidrar til revitalisering av samisk språk og kultur.

Fondets midler skal ikke brukes til individuelle erstatninger.

§ 3.Fondets kapital og avkastning

Fondets grunnkapital er 75 millioner kroner.

Grunnkapitalen er plassert som kontolån til staten og med rente tilsvarende renten på langsiktige statsobligasjoner. Renter godskrives 31. desember hvert år og overføres tilvist konto, som disponeres av departementet, første virkedag det påfølgende år.

Avkastningen stilles til Sametingets disposisjon over det årlige statsbudsjett. Sametinget kan beslutte at ubrukte midler ett år, helt eller delvis, overføres til neste års budsjett.

§ 4.Fondets styre

Sametinget oppnevner fondets styre.

Sametingets president er fondets rettslige representant.

§ 5.Fondets administrasjon og forvaltning

Sametinget kan fastsette nærmere retningslinjer og prioriteringer for forvaltningen av fondets avkastning i samsvar med vedtektene.

Fondets styre tildeler tilskudd eller bidrag i samsvar med fondets formål og Sametingets retningslinjer.

Vedtak fattet av fondets styre kan påklages i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser og behandles i samsvar med samelovens § 2-12 femte ledd.

Sametinget skal føre særskilt regnskap over bruken av fondets midler og rapportere om bruken i sin årsmelding.

§ 6.Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft straks.