Vedtak om status som vitenskapelig høgskole og nytt navn for Høgskolen i Molde

DatoFOR-2009-11-20-1428
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort04.12.2009   kl. 14.15
KorttittelVedtak om status som vitenskapelig høgskole HiM

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. november 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 1-2 andre ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Høgskolen i Molde med virkning fra 1. januar 2010 status som vitenskapelig høyskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd. Fra samme dato blir institusjonens navn «Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk».