Vedtak om fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 19-3 - Eksportutvalget for fisk AS

DatoFOR-2010-03-10-362
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 4
Ikrafttredelse10.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2009-09-23-1214
Kunngjort12.03.2010   kl. 14.40
KorttittelVedtak om mva-fritak, Eksportutvalget for fisk

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 10. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214. 

Vi viser til Deres brev av 14. september 2009 hvor det på vegne av Eksportutvalget for fisk AS (EFF) søkes om fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift av omsetning av markedsføringstjenester i Norge, jf. merverdiavgiftsloven av 2009 § 19-3.

Skattedirektoratet er ved Finansdepartementets vedtak 23. september 2009 nr. 1214 delegert myndighet til å treffe avgjørelse etter merverdiavgiftslovens § 19-3.

EFF ble opprettet som forvaltningsorgan av Fiskeridepartementet i 1991 med hjemmel i fiskeeksportloven. EFF finansieres blant annet av en eksportavgift som oppkreves fra fiskeeksportører av tollvesenet på vegne av EFF ved eksport av fisk. EFF ble registrert i avgiftsmanntallet og beregnet merverdiavgift ved omsetning av reklamemateriell og statistikker. EFF søkte om fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift på den del av eksportavgiften som dekker omsetning av markedsføringstjenester som utføres i Norge. Det ble i søknaden anført at det er umulig for EFF å oppfylle de formelle vilkår for salgsdokument. Det ble vist til at eksportavgiften oppkreves av tollvesenet som er underlagt taushetsplikt i forhold til EFF. EFF hadde derfor ikke kjennskap til hvem som var kjøpere, hvorvidt den enkelte fiskeeksportør hadde betalt eksportavgift, eller hvor mye han hadde betalt. Det ble videre vist til at samtlige fiskeeksportører var antatt registrert i merverdiavgiftsmanntallet og at de derfor ville hatt fradragsrett for inngående merverdiavgift for slike markedsføringstjenester i Norge. Finansdepartementet vedtok 31. august 2001 med hjemmel i merverdiavgiftsloven 1969 § 70 å gi EFF fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift på omhandlede markedsføringstjenester. Det ble lagt avgjørende vekt på at det ikke lot seg gjøre for EFF å skaffe de nødvendige opplysninger for å utstede korrekt salgsdokument samt at fiskeeksportørene normalt ville være registrert i merverdiavgiftsmanntallet og dermed hatt fradragsrett for inngående avgift på markedsføringstjenestene dersom de hadde fått utstedt korrekt salgsdokument fra EFF.

EFF ble 1. september 2005 omgjort fra forvaltningsorgan til statseid aksjeselskap, og det ble i den forbindelse søkt om videreføring av fritaket for aksjeselskapet. I brev av 20. september 2006 traff Skattedirektoratet vedtak om videreføring som omsøkt. Det ble lagt vekt på at EFFs virksomhet var upåvirket av omdanningen til aksjeselskap samt at de forhold som begrunnet det opprinnelige fritaket av 31. august 2001 fremdeles forelå.

Merverdiavgiftsloven 1969 § 70 er videreført i merverdiavgiftsloven 2009 § 19-3 første ledd, og myndigheten til å treffe vedtak er ved Finansdepartementets brev 23. september 2009 nr. 1214 delegert til Skattedirektoratet. Delegeringen innebærer ingen endring av tidligere delegeringspraksis under merverdiavgiftsloven 1969 § 70. Skattedirektoratet er således gitt myndighet til å innvilge søknader dersom tilsvarende saksforhold ved en tidligere anledning har vært vurdert av departementet og departementet har innvilget fritak.

Det er i søknaden av 14. september 2009 anført de samme grunner for fritak som ble vektlagt da Finansdepartementet og Skattedirektoratet traff sine vedtak av henholdsvis 31. august 2001 og 20. september 2006. Det foreligger ikke opplysning om forhold som tilsier at spørsmålet om fritak bør vurderes annerledes i dag. Skattedirektoratet anser søknaden som en søknad om videreføring av eksisterende/tilsvarende fritak som tidligere er innvilget av Finansdepartementet. Skattedirektoratet har derfor myndighet til å treffe vedtak i saken.

Skattedirektoratet finner i medhold av merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd inntil videre å kunne gi EFF fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift på den andel av eksportavgiften som dekker omsetning av markedsføringstjenester i Norge. Forutsetningen for fritaket er at fiskeeksportørene er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, slik at staten samlet sett ikke lider noe tap.

Fritaket gis med virkning fra dags dato, og erstatter tidligere vedtak gitt i medhold av merverdiavgiftsloven 1969.