Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om videreføring av fellesregistrering for Sparebank 1 Alliansen

DatoFOR-2010-04-27-629
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 6
Ikrafttredelse27.04.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2009-09-23-1214
Kunngjort07.05.2010   kl. 15.40
KorttittelVedtak om fellesregistrering - Sparebank 1-Alliansen

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 27. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214. 

Vi viser til Deres brev av 29. november 2009 til Finansdepartementet hvor det bes om videreføring av tidligere vedtak om fellesregistrering for Sparebank 1 Alliansen.

Departementet har i brev av 8. desember 2009 videresendt saken til Skattedirektoratet for behandling.

Skattedirektoratet er ved Finansdepartementets vedtak 23. september 2009 nr. 1214 delegert myndighet til å treffe avgjørelse etter merverdiavgiftslovens § 19-3.

Finansdepartementet har i vedtak av 3. juli 2003, med hjemmel i dagjeldende merverdiavgiftsloven § 70, besluttet at selskapene som inngår i Sparebank 1 Alliansen skal anses som fellesregistrerte selskaper. Det følger av departementets vedtak at dette innebærer en dispensasjon fra kravet om selskap, konsernspiss, minst 85 prosent eierandel og kravet om samarbeidende selskap.

Departementets vedtak bortfaller 6 måneder etter merverdiavgiftslovens ikrafttredelse, jf. merverdiavgiftsloven § 22-2 annet ledd.

Innsender anmoder om at vedtaket videreføres i tråd med ordningen i merverdiavgiftsloven § 19-3. Det redegjøres for saken, herunder selskapsstrukturen, og opplyses om at det ikke er foretatt endringer av betydning i saksforholdet.

Vi viser til sakens korrespondanse.

Merverdiavgiftsloven 1969 § 70 er videreført i merverdiavgiftsloven 2009 § 19-3 første ledd, og myndigheten til å treffe vedtak er ved Finansdepartementets brev 23. september 2009 nr. 1214 delegert til Skattedirektoratet. Delegeringen innebærer ingen endring av tidligere delegeringspraksis under merverdiavgiftsloven 1969 § 70. Skattedirektoratet er således gitt myndighet til å innvilge søknader dersom tilsvarende saksforhold ved en tidligere anledning har vært vurdert av departementet og departementet har innvilget fritak.

Det er i søknaden av 14. september 2009 anført de samme grunner for fritak som ble vektlagt da Finansdepartementet traff sitt vedtak av henholdsvis 3. juli 2003. Det foreligger ikke opplysninger om forhold som tilsier at spørsmålet om fritak bør vurderes annerledes i dag. Skattedirektoratet anser søknaden som en søknad om videreføring av eksisterende/tilsvarende fritak som tidligere er innvilget av Finansdepartementet. Skattedirektoratet har derfor myndighet til å treffe vedtak i saken.

Skattedirektoratet finner i medhold av merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd inntil videre å tillate fellesregistrering for Sparebank 1 Alliansen i tråd med departementets vedtak av 3. juli 2003.

Fritaket gis med virkning fra dags dato, og erstatter tidligere vedtak gitt i medhold av merverdiavgiftsloven 1969.