Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

DatoFOR-2010-05-06-647
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 6
Ikrafttredelse06.05.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2009-09-23-1214
Kunngjort07.05.2010   kl. 15.40
KorttittelVedtak om mva-fritak - Norad

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 6. mai 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214. 

Vi viser til Deres brev av 22. mars 2010 hvor det søkes om fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift av omsetning av tjenester som omsettes til Norad av norske næringsdrivende og som gjelder konkrete prosjekter i utviklingsland.

Merverdiavgiftsloven 1969 § 70 er videreført i merverdiavgiftsloven 2009 § 19-3 første ledd, og myndigheten til å treffe vedtak er ved Finansdepartementets brev av 23. september 2009 nr. 1214 delegert til Skattedirektoratet. Delegeringen innebærer ingen endring av tidligere delegeringspraksis under merverdiavgiftsloven 1969 § 70. Skattedirektoratet er blant annet gitt myndighet til å innvilge og avslå alle søknader om videreføring av tidligere gitt enkeltvedtak.

Finansdepartementet vedtok 5. oktober 1972 med hjemmel i merverdiavgiftsloven (1969) § 70 å gi fritak for merverdiavgift for tjenester som omsettes til Norad av norske næringsdrivende og som gjelder konkrete prosjekter i utviklingsland.

En utvidelse av fritaket ble vurdert av Finansdepartementet i brev av 14. februar 2006 til Utenriksdepartementet. Finansdepartementet uttalte da at fritaket for Norad innebærer at det gis fritak for merverdiavgift selv om vilkårene i merverdiavgiftsloven (1969) § 16 første ledd nr. 1 bokstav a, jf. MVA-forskrift nr. 24, ikke er oppfylt. Man anså ikke at det forelå tilstrekkelige grunner til å utvide fritaket til også å omfatte bistandsaktiviteter forvaltet av Utenriksdepartementet eller NORFUND.

Det er i søknaden av 22. mars 2010 anført at det er av stor betydning å få opprettholde gjeldende ordning, idet en endring av fritaket vil utgjøre en betydelig økning av kostnader ved kjøp av tjenester. Det foreligger ikke opplysning om forhold som tilsier at spørsmålet om fritak bør vurderes annerledes i dag enn da Finansdepartementet innvilget fritak den 5. oktober 1972. Skattedirektoratet anser søknaden som en søknad om videreføring av eksisterende/tilsvarende fritak som tidligere er innvilget av Finansdepartementet. Skattedirektoratet har derfor myndighet til å treffe vedtak i saken.

Skattedirektoratet finner i medhold av merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd inntil videre å kunne frita tjenester som faktureres til Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) av norske næringsdrivende og som gjelder konkrete prosjekter i utviklingsland, for merverdiavgift.

Fritaket gis med virkning fra dags dato, og erstatter tidligere vedtak gitt i medhold av merverdiavgiftsloven 1969.