Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om videreføring av fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift for Fellesforbundets målekontorer

DatoFOR-2010-05-27-729
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 7
Ikrafttredelse27.05.2010
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-25
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2009-09-23-1214
Kunngjort28.05.2010   kl. 13.50
KorttittelVedtak om mva-fritak - målekontorer

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 27. mai 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214. 

Vi viser til Deres brev av 28. april 2010 hvor det søkes om fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift av oppmålingstjenester omsatt fra Fellesforbundets målekontorer.

Finansdepartementet vedtok 25. juli 2001 med hjemmel i merverdiavgiftsloven (1969) § 70 å gi fritak for merverdiavgift for oppmålingstjenester som omsettes av Fellesforbundets oppmålingskontorer til arbeidstakerne mot målegebyr. Ved Finansdepartementets brev av 31. oktober og 6. november 2001 ble det presisert at vedtaket innebar at målekontorene ikke skulle beregne utgående avgift ved utføring av måletjenester mot målegebyr, samtidig som det ikke ble oppnådd fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Vedtaket innebar således at målekontorene skulle behandles som om de var utenfor merverdiavgiftssystemet. Når det gjelder den nærmere beskrivelse av målekontorenes virksomhet vises til vedtaket.

Ved Finansdepartementets vedtak ble det lagt til grunn at det ikke forelå noen konkurransesituasjon, idet det i henhold til Fellesoverenskomsten for byggfag kun er målekontorene som kunne utføre de aktuelle måletjenester. Departementet fant videre at målekontorenes virksomhet lå fjernt fra ordinær næringsvirksomhet og at måletjenestene ble utført på bakgrunn av en kontingent som dekket en rekke tjenesteytelser. Ut fra en helhetsvurdering anså departementet at en nektelse av å lempe på loven i det aktuelle tilfellet, kunne anses å gi loven en utilsiktet virkning. Det ble forutsatt at oppmålingskontorene ikke drev med annen virksomhet som ble drevet i konkurranse med andre, og at slik virksomhet eventuelt ville bli merverdiavgiftspliktig.

Det er i søknaden av 28. april 2010 opplyst at målekontorenes virksomhet ikke har endret seg siden Finansdepartementet traff sitt vedtak av 25. juli 2001, verken formelt eller reelt (innholdsmessig).

Søknaden er en søknad om videreføring av eksisterende/tilsvarende fritak som tidligere er innvilget av Finansdepartementet, og Skattedirektoratet har derfor myndighet til å treffe vedtak i saken.

Merverdiavgiftsloven 1969 § 70 er videreført i merverdiavgiftsloven 2009 § 19-3 første ledd, og myndigheten til å treffe vedtak er ved Finansdepartementets delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214 delegert til Skattedirektoratet. Delegeringen innebærer ingen endring av tidligere delegasjonspraksis under merverdiavgiftsloven 1969 § 70. Skattedirektoratet er blant annet gitt myndighet til å innvilge og avslå alle søknader om videreføring av tidligere gitt enkeltvedtak.

Skattedirektoratet finner i medhold av merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd inntil videre å kunne frita Fellesforbundets oppmålingskontorer fra plikten til å beregne merverdiavgift ved utføring av oppmålingstjenester mot målegebyr. Det er en forutsetning for fritaket at det ikke kan gjøres fradrag for inngående avgift på anskaffelser til oppmålingsvirksomheten. Vedtaket innebærer således at målekontorene behandles som om de var utenfor merverdiavgiftssystemet.

Fritaket gis med virkning fra dags dato, og erstatter tidligere vedtak gitt i medhold av merverdiavgiftsloven 1969.