Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om videreføring av fritak for merverdiavgift - Nammo NAD AS

DatoFOR-2010-08-27-1219
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse27.08.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2009-09-23-1214
Kunngjort31.08.2010   kl. 13.35
KorttittelVedtak om mva-fritak - Nammo

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 27. august 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214.

Vedtak om videreføring av fritak for merverdiavgift - Nammo NAD AS - Org.nr. 959 024 022

Vi viser til Deres brev av 6. mai 2010 vedrørende avgiftsfritak for tjenester som gjelder destruksjon av militær ammunisjonsmateriell til NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) eller andre NATO-land.

Finansdepartementet traff den 21. desember 1999 vedtak om fritak fra å beregne utgående merverdiavgift ved omsetning av tjenester som gjelder destruksjon av militært ammunisjonsmateriell til NAMSA eller andre NATO-land. Fritaket gjaldt ikke destruksjonsoppdrag som NAD utførte for andre enn NATO-land eller NAMSA.

Det er i Deres brev av 18. juli 2010 opplyst at virksomheten ikke har endret seg siden Finansdepartementet traff sitt vedtak av 21. desember 1999, og at selskapet er den eneste virksomhet som driver slik virksomhet i Norge.

Merverdiavgiftsloven 1969 § 70 er videreført i merverdiavgiftsloven 2009 § 19-3 første ledd, og myndigheten til å treffe vedtak er ved Finansdepartementets delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214 delegert til Skattedirektoratet. Delegeringen innebærer ingen endring av tidligere delegeringspraksis under merverdiavgiftsloven 1969 § 70. Skattedirektoratet er blant annet gitt myndighet til å innvilge og avslå alle søknader om videreføring av tidligere gitt enkeltvedtak.

Søknaden anses som en søknad om videreføring av eksisterende/tilsvarende fritak som tidligere er innvilget av Finansdepartementet, og Skattedirektoratet har derfor myndighet til å treffe vedtak i saken.

Skattedirektoratet finner i medhold av merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd inntil videre å kunne frita Nammo NAD AS fra plikten til å beregne utgående merverdiavgift ved omsetning av tjenester som gjelder destruksjon av militært ammunisjonsmateriell til NAMSA eller andre NATO-land. Fritaket gjelder ikke destruksjonsoppdrag som selskapet utfører for andre enn NAMSA eller NATO-land.

Fritaket gis med virkning fra dags dato, og erstatter tidligere vedtak gitt i medhold av merverdiavgiftsloven 1969.