Vedtak om Høgskolen i Bodø - godkjenning av status som universitet

DatoFOR-2010-11-19-1470
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§1-2
Kunngjort26.11.2010   kl. 14.00
KorttittelVedtak om HiBo som UiN, Universitetet i Nordland

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. november 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 1-2 annet ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. 

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Høgskolen i Bodø med virkning fra 1. januar 2011 status som universitet med fullmakter etter loven § 3-3 første ledd. Fra samme dato blir institusjonens navn «Universitetet i Nordland».