Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om fritak for toll og merverdiavgift for nødproviant - Compact AS

DatoFOR-2010-12-01-1516
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.12.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3
Kunngjort07.12.2010   kl. 14.05
KorttittelVedtak om mva-fritak - Compact AS

Hjemmel: Fastsatt av Toll- og avgiftsdirektoratet 1. desember 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 første ledd. 

Vi viser til Deres søknad av 14. september, mottatt her fra Skattedirektoratet den 29. september. Søknaden gjelder toll- og merverdiavgiftsfritak for nødproviant. 

1. Sakens bakgrunn

I brev av 5. juni 1998, innvilget Finansdepartementet Compact AS toll- og avgiftsfritak for PB-5 nødproviant. Fritaket gjaldt proviant som ble solgt fra Compact AS til Nærings- og handelsdepartementet og som skulle inngå i et beredskapslager for eventuell omdisponering til bruk i kriseområder i andre land.

Fritaket ble gitt med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 12 og merverdiavgiftslovens § 70.

Av saksdokumentene framgår at Nærings- og Handelsdepartementet har inngått en avtale med Utenriksdepartementet om omdisponering gjennom Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors. Dersom det ikke oppstår krig eller annen nødsituasjon i Norge, blir nødprovianten eksportert og benyttet i kriserammede områder rundt om i verden.

I Deres søknad av 14. september d.å. bes om at tidligere fritak videreføres i sin helhet. 

2. Toll- og avgiftsdirektoratets vurdering

Både på toll- og merverdiavgiftsområdet er det iverksatt nytt regelverk. Ny tollov trådte i kraft 1. januar 2009, og ny merverdiavgiftslov trådte i kraft 1. januar 2010. 

Merverdiavgift

Ved iverksettelsen av ny merverdiavgiftslov 1. januar 2010, ble det forutsatt at alle tidligere gitte dispensasjoner skulle oppheves. Dette blant annet for å få et mer oversiktlig regelverk. En rekke av de tidligere gitte vedtak hadde i sin form forskrifts karakter, og er i stor grad innarbeidet i loven.

Enkeltvedtak truffet med hjemmel i tidligere lovs § 70 falt også bort ved ikrafttredelse av lov av 1. januar 2010. Av merverdiavgiftsloven § 22-2, annet ledd framgår: «Enkeltvedtak truffet med hjemmel i § 70 bortfaller seks måneder etter at denne loven trer i kraft. Dersom parten innen disse seks månedene har søkt om en tilsvarende avgiftslempning med hjemmel i § 19-3 første ledd, gjelder enkeltvedtaket fram til avgiftsmyndighetene har truffet vedtak i saken.»

Deres søknad om fortsatt toll- og avgiftsfritak ble innsendt etter 6-måneders fristens utløp, og opprinnelig fritak for merverdiavgift gitt i departementets brev av 5. juni 1998 er dermed bortfalt.

I medhold av merverdiavgiftsloven § 19-3, kan departementet treffe enkeltvedtak om helt eller delvis unntak fra loven, fritak for merverdiavgift eller om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen. I brev av 23. september 2009 er Finansdepartementets fullmakt videredelegert til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Toll- og avgiftsdirektoratet finner med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 19-3 å kunne gi fritak for innførselsmerverdiavgift på nødproviant (BP-5) som Compact AS omsetter til Nærings- og handelsdepartementet. Fritaket gjelder for de varer som inngår som nødproviant på beredskapslagre og eventuelt seneres blir omdisponert til bruk i kriseområder i andre land.

Det forutsettes at nødprovianten selges til Nærings- og handelsdepartementet, og at departementets avtale med Utenriksdepartementet opprettholdes. 

Toll

Ved iverksettelse av ny tollov ble det forutsatt at enkeltvedtak gitt med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 12, fortsatt skal gjelde.

Lovens § 17-2, annet ledd fikk følgende ordlyd: «Enkeltvedtak truffet i medhold av tolltariffens innledende bestemmelser eller lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven), opprettholdes i den perioden som er forutsatt i vedtakene, inntil de blir opphevet eller endret i medhold av denne lov eller ved særskilt bestemmelse».

Finansdepartementets vedtak av 5. juni 1998 om tollfritak i medhold av tolltariffens innledende bestemmelser § 12 er gitt uten tidsbegrensning under de samme forutsetninger som for merverdiavgiftsfritaket.

Dette betyr at Finansdepartementets vedtak av 5. juni 1998 fortsatt er gyldig hva angår tollfritaket.