Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om videreføring av fritak ved anskaffelse av redningsfartøy - Redningsselskapet

DatoFOR-2011-03-02-215
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse02.03.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§6-9, LOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2009-09-23-1214
Kunngjort04.03.2011   kl. 14.50
KorttittelVedtak om mva-fritak - Redningsselskapet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 2. mars 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 6-9 og § 19-3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214.

Merverdiavgiftsloven § 6-9, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 - Søknad om avgiftslemping - Redningsselskapet

Vi viser til vedlagte brev av 20. mai 2010 fra Redningsselskapet hvor det søkes om avgiftslempning etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd, jf. merverdiavgiftsloven § 6-9.

Det fremgår av merverdiavgiftsloven § 6-9 første ledd nr. 1 bokstav a at fartøy på minst 15 meter til bruk for redning, er fritatt for merverdiavgift. Frem til 1983 var størrelsesangivelsen 25 bruttoregistertonn, jf. merverdiavgiftsloven (1969) § 17. På grunn av endringer i sjøfartsloven ble fritakets størrelsesangivelse forandret fra 25 bruttoregistertonn til 15 meter største lengde.

Redningsselskapet, tidligere Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, fikk i Finansdepartementets brev av 27. april 1973, under henvisning til merverdiavgiftsloven § 70, samtykke i at det ikke skulle beregnes og betales merverdiavgift av vederlaget for 3 hurtiggående redningsfartøyer under 25 bruttoregistertonn. Det fremgår av vedtaket at departementet i sin vurdering særlig la vekt på at selskapets ordinære redningsfartøyer faller for dyre i drift for den redningstjeneste selskapet tar sikte på å gjennomføre i sommermånedene. Departementet la videre vekt på byggekostnadene i anbudet, og at fartøyene også skal benyttes om vinteren.

I brev av 23. desember 1983 fant Finansdepartementet å frita for merverdiavgift Redningsselskapets innførsel av et redningsfartøy fra England. I søknaden var det opplyst at båten er under 25 br tonn og at den skal brukes i redningstjenesten på norskekysten. Byggeprisen ble opplyst å være £ 112 456. Videre ble det vist at selskapet tidligere er innvilget fritak for å betale avgift ved kjøp av tilsvarende redningsfartøyer til bruk her i landet.

I Finansdepartementets brev av 18. mai 1988 ble det gitt fritak for merverdiavgift ved Redningsselskapets anskaffelse av 15 redningsfartøyer under 15 meter største lengde med hjemmel i merverdiavgiftsloven (1969) § 70. Ved Skattedirektoratets vedtak 22. oktober 2008 fikk Redningsselskapet innvilget fritak for merverdiavgift ved anskaffelse av 20 nye fartøyer under 15 meter.

De siste søknader gjelder ikke anskaffelse av konkrete redningsfartøy, men om fritak for anskaffelse av henholdsvis 15 og 20 fartøyer. I 2008 ble det primært søkt om et generelt fritak, men hvis det mot formodning ikke kunne åpnes for dette, ble søknaden begrenset til å gjelde 20 fartøyer. I brev av 20. mai 2010 søkes det om at vedtaket av 22. oktober 2008 opprettholdes/videreføres. Skattedirektoratet forutsetter at søknaden gjelder samme 20 fartøy. 

Skattedirektoratet vil bemerke:

Merverdiavgiftsloven 1969 § 70 er videreført i merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd, og myndighet til å treffe vedtak er ved Finansdepartementets delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214 delegert til Skattedirektoratet. Delegeringen innebærer ingen endring av tidligere delegeringspraksis under merverdiavgiftsloven 1969 § 70. Skattedirektoratet er blant annet gitt myndighet til å innvilge og avslå alle søknader om videreføring av tidligere enkeltvedtak. Departementet har i forbindelse med den nye merverdiavgiftsloven valgt å avvikle alle tidligere § 70 vedtak som ikke blir videreført i loven eller merverdiavgiftsforskriften eller som fornyes i form av et nytt enkeltvedtak.

Lempningsadgangen i den nye bestemmelsen er imidlertid begrenset til å treffe enkeltvedtak om unntak fra merverdiavgiftsloven, om fritak for merverdiavgift og om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel. Gjeldende merverdiavgiftslov, lov 19. juni 2009 nr. 58, trådte i kraft 1. januar 2010. Loven inneholder, i motsetning til tidligere lov, ingen hjemmel til å gi generelle fritak for merverdiavgift. Generelle fritak må heretter gis i form av formell lov- eller forskriftsendring. Dispensasjon etter tidligere lov § 70 ble i flere tilfeller benyttet for å bøte på forskjellige mangler i regelverket, hvor en nektelse ville medføre at avgiften fikk en urimelig og utilsiktet virkning. I mange av disse tilfellene har dispensasjonen virket som et supplement til mangelfulle fritaksbestemmelser.

Redningsselskapet har fått fritak for merverdiavgift ved anskaffelse av fartøy under 15 meter (tidligere 25 bruttoregistertonn) siden 1973. Søknaden anses som en søknad om videreføring av eksisterende/tilsvarende fritak som tidligere er innvilget av Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Skattedirektoratet har derfor myndighet til å treffe vedtak i saken.

Skattedirektoratet finner i medhold merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd å kunne videreføre fritak for Redningsselskapet fra merverdiavgift ved anskaffelse av nevnte 20 redningsfartøy. Fritaket gjelder kun anskaffelse, og ikke for de senere vedlikeholds- og reparasjonsarbeider av de nevnte fartøyer.