Instruks for Statens vegvesen

DatoFOR-2011-03-15-386
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 4
Ikrafttredelse15.03.2011
Sist endret
EndrerFOR-2005-05-27-473
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§9, LOV-1963-06-21-23-§10, FOR-2005-05-27-472
Kunngjort15.04.2011   kl. 14.30
KorttittelInstruks for Statens vegvesen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 15. mars 2011 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 9 første ledd og § 10 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 27. mai 2005 nr. 472.

1 Organisering

Statens vegvesen er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet.

Driftsenhetene Vegdirektoratet og regionvegkontorene utgjør til sammen Statens vegvesen.

Vegdirektoratet er den sentrale enheten i Statens vegvesen. Vegdirektoratet ledes av en vegdirektør som har styringsansvaret og er sjef for Statens vegvesen.

Regionvegkontoret, under ledelse av regionvegsjefen, hører under fylkeskommunen i fylkesvegsaker, ellers under Vegdirektoratet. Regionvegsjefen i Region nord er ansvarlig for etatens oppgaver på Svalbard.

2 Formål og avgrensning

Statens vegvesen skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling. I samsvar med gjeldende rammebetingelser skal Statens vegvesen ivareta ansvar for riksveger, riksvegferjeforbindelser og vegtransport.

Statens vegvesen har ansvar for en kompetent og effektiv felles vegadministrasjon i samsvar med veglov § 10.

Statens vegvesen har et samlet ansvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele vegtransportsystemet (sektoransvar), herunder delansvar på miljøområdet og for fagkompetanse på helhetlig bypolitikk og kollektivtransport. Sektoransvar innebærer også å bidra til at det blir utviklet ny kunnskap og bidra til at utdanningsinstitusjonene gjennomfører programmer som sikrer faglig kvalitet og rekruttering til sektoren.

Gjennom sitt sektoransvar overtar ikke etaten ansvar som andre har, men skal ta initiativ, oppmuntre og støtte de primært ansvarlige slik at sektorens samfunnsbidrag blir best mulig. Kommuner og fylkeskommuner kan bare pålegges plikter og oppgaver i lov eller med hjemmel i lov fastsatt av Stortinget. Sektoransvaret til Statens vegvesen innebærer dermed ikke en instruksjonsrett overfor kommuner og fylkeskommuner.

Statens vegvesen skal i nødvendig utstrekning samarbeide med andre offentlige myndigheter, virksomheter og bransje- og brukerorganisasjoner der dette kan gi en gevinst ut fra effektiv ressursbruk og brukervennlighet.

3 Arbeidsoppgaver 

Vegdirektoratet

I saker som ikke kreves forelagt overordnet myndighet treffer vegdirektøren eller den som vegdirektøren har gitt slik myndighet, avgjørelser.

Under vegdirektørens ledelse skal Vegdirektoratet bidra til etatens samlede oppgaveløsning ved bl.a. å:

-utarbeide retningslinjer for utbygging, drift og vedlikehold av det offentlige vegnettet
-utrede behovet for systemer og tiltak på riksvegnettet
-utvikle kompetanse i etaten, bl.a. knyttet til å analysere og avveie virkemidler og tiltak innenfor transportområdet, inkludert lokal og regional kollektivtransport, opp mot andre virkemidler og tiltak innen drift, trafikkregulering og arealbruk
-sørge for at den sams vegadministrasjonen får nødvendig bistand også i arbeidet for fylkeskommunene
-ha oversikt over risiko-, trussel- og sårbarhetsbildet for vegnettet, samt arbeide tverrsektorielt med beredskapsplanlegging
-sørge for nødvendig beredskap for å sikre best mulig fremkommelighet på det viktigste vegnettet under ulike påkjenninger
-utarbeide nærmere bestemmelser for hvordan etatens arbeid med vegtrafikkoppgaver skal skje
-utrede behovet for systemer og tiltak på trafikant- og kjøretøyområdet
-fremme forslag til flerårige planer og til budsjetter
-sørge for at vedtak blir gjennomført som forutsatt
-bistå og sørge for at etaten følger opp sikkerhetstilrådninger fra Statens havarikommisjon for transport
-forberede for Samferdselsdepartementet saker som skal legges fram for Kongen eller Stortinget eller avgjøres av departementet
-avgi uttalelse i saker som forelegges av Samferdselsdepartementet og i den utstrekning Samferdselsdepartementet ber om det, bistå ved behandling av saker mv. samt ta saker opp på eget initiativ
-følge opp internasjonal virksomhet knyttet til avtaler, bistandsarbeid, regelverksutvikling, forskningssamarbeid og utveksling av erfaringer m.m.
-orientere Samferdselsdepartementet om viktige saker som berører etatens ansvarsområde
-rapportere til Samferdselsdepartementet i løpet av året og i en egen årsrapport om virksomhetens resultater
-bidra til samfunnsdebatten om samferdselsspørsmål gjennom faglige innspill slik at de demokratiske prosesser blir styrket. 

Regionvegkontorene

I saker som ikke kreves forelagt overordnet myndighet treffer regionvegsjefen eller den som regionvegsjefen har gitt fullmakt, avgjørelser.

Under regionvegsjefens ledelse skal regionvegkontoret innenfor rammene av denne instruks og de beslutninger overordnet myndighet til enhver tid måtte treffe, bidra til etatens samlede oppgaveløsning ved bl.a. å:

-sørge for en effektiv sams vegadministrasjon for riksvegsaker og andre statlige oppgaver og for fylkeskommunen i fylkesvegsaker
-etter initiativ fra fylkeskommunen som sams vegadministrasjon bistå fylkeskommunen i dens rolle som regional utviklingsaktør med bl.a. analyser og vurderinger av ulike tiltak innenfor transportområdet
-utrede behov for tiltak på riks- og fylkesvegnettet
-forestå utbygging, drift, vedlikehold og forvaltning av riks- og fylkesvegnettet og følge opp den trafikkmessige bruk av det
-forestå kontroll og godkjenning av ulike virksomheter, samt kontroll og godkjenning av kjøretøyer og motorvognførere
-ha oversikt over risiko-, trussel- og sårbarhetsbildet for vegnettet i regionen, samt arbeide tverrsektorielt med beredskapsplanlegging
-ha nødvendig beredskap for å sikre best mulig framkommelighet på det viktigste vegnettet under ulike former for påkjenning
-fremme forslag til flerårige planer og budsjetter
-sørge for at vedtak blir gjennomført som forutsatt
-orientere fylkesmannen i viktige saker som kan ha betydning for fylkesmannens arbeid og ellers samhandle med fylkesmannen innen Statens vegvesens område
-holde overordnet myndighet orientert om saker av betydning.

4 Daglig ledelse 

Vegdirektøren

Den daglige ledelse av Statens vegvesen utøves av vegdirektøren. Vegdirektøren beskikkes av Kongen etter innstilling fra samferdselsministeren.

Vegdirektøren skal:

-påse at Statens vegvesen drives effektivt og brukerorientert i samsvar med lover, regler og god forvaltningsskikk ellers, og i henhold til de krav som fastsettes i styringsdialogen med Samferdselsdepartementet.
-påse at nasjonale føringer og oppgaver på aktuelle områder følges opp både nasjonalt og regionalt.
-sikre et effektivt styringssystem og tydelige styringslinjer som gir god styring av Statens vegvesen.
-sørge for en kundeorientert forvaltning.
-sørge for god kvalitet på de saker som legges fram for Samferdselsdepartementet.

Vegdirektøren har ansvaret for at det fins dokumenterbare systemer for intern kontroll og risikostyring og at det gjennomføres evalueringer om egen effektivitet, måloppnåelse og resultater.

Videre har vegdirektøren ansvar for at etatens organisasjon, arbeidsmiljø og personalpolitikk er tjenlig og at kapasitet og kompetanse er tilpasset oppgavene og utnyttet effektivt, herunder fordele ressurser og fastsette at oppgaver for en driftsenhet skal utføres av en annen. 

Regionvegsjef

Regionvegsjefen skal:

-sørge for at regionen drives effektivt og i samsvar med gjeldende lover og regler og i henhold til de krav som fastsettes i styringsdialogen med overordnet myndighet
-påse at regionen har en kundeorientert forvaltning
-sørge for god kvalitet på de saker som legges fram for overordnet myndighet.

Regionvegsjefen har ansvar for at regionvegkontoret er hensiktsmessig organisert innenfor etatens retningslinjer for arbeidsmiljø og personalpolitikk, og at oppgavedeling, kapasitet og kompetanse er tilpasset oppgavene og utnyttet effektivt.

Vegdirektøren og regionvegsjefene er ansvarlig for at instruksen blir fulgt.

5 Myndighet til å fastsette instruks

Samferdselsdepartementet har myndighet til å fastsette ny instruks eller foreta endringer i instruksen.

6 Ikrafttredelse

Denne instruks trer i kraft 15. mars 2011.

Fra samme tidspunkt oppheves instruks 27. mai 2005 nr. 473 for Statens vegvesen fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon.