Vedtak om fritak fra plikt til å beregne merverdiavgift

DatoFOR-2011-03-17-314
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 3
Ikrafttredelse17.03.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, LOV-2009-06-19-58-§22-2, FOR-2009-09-23-1214
Kunngjort25.03.2011   kl. 13.30
KorttittelVedtak om fritak fra plikt til å beregne mva.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 17. mars 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3 første ledd, jf. § 22-2 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214.

Merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd, jf. § 22-2 annet ledd - søknad om videreføring av fritak for merverdiavgift på beredskapslager

Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets brev av 16. september 2010 hvor det med henvisning til merverdiavgiftsloven § 22-2 annet ledd, jf. § 19-3 første ledd bes om at Finansdepartementets fritak for merverdiavgiftsplikt for beredskapslager av 18. september 1999 blir videreført. Det vises også til senere telefonsamtale mellom Nærings- og handelsdepartementet og Skattedirektoratet.

Nærings- og handelsdepartementet har etablert et beredskapslager som skal inneholde forskjellige typer nødproviant, legemidler og lignende. Varene skal benyttes til beredskapssituasjoner i Norge eller utlandet. Lageret skal til enhver til være oppfylt. Det kvantum som tas ut skal fylles opp med tilsvarende mengde nyprodusert vare. Varene kjøpes fra et privat selskap som også har ansvar for rullering av varene slik at varene på lager til enhver tid er innenfor holdbarhetsdato. I ovennevnte telefonsamtale med Nærings- og handelsdepartementet ble det opplyst at varene ved rullering ikke blir solgt fra lageret, men gitt bort til eksempelvis Norges Røde Kors eller Kirkens Nødhjelp.

Ved vedtak av 18. september 1999 fant Finansdepartementet med hjemmel i tidligere merverdiavgiftslov § 70 å kunne innrømme fritak for merverdiavgift på anskaffelse av varer til etablering og senere oppfylling av beredskapslageret, med mindre anskaffelsen gjaldt kjøp av varer som skulle forbrukes i Norge. Av forenklingshensyn fant departementet at avgiftsplikten for varer som forbrukes i Norge skulle betales ved anskaffelse av varer som erstattet disse.

Skattedirektoratet er ved Finansdepartementets delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214 gitt kompetanse til å videreføre tidligere gitte avgiftsfritak, jf. merverdiavgiftsloven § 22-2 annet ledd.

Skattedirektoratet finner med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd, jf. § 22-2 annet ledd å kunne gi merverdiavgiftsfritak for varer anskaffet til beredskapslageret i den utstrekning varene skal benyttes i utlandet. Direktoratet forstår det slik at det ved anskaffelsen av en vare vil være vanskelig å vite hvor den vil bli benyttet. Som i 1999-vedtaket gjennomføres fritaket av forenklingshensyn derfor ved at fritak gis for varer som anskaffes til erstatning for varer som blir brukt i utlandet.