Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om unntak fra merverdiavgiftsloven ved salg av fiske- og jaktkort - Finnmarkseiendommen

DatoFOR-2011-06-08-579
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2011 hefte 5
Ikrafttredelse08.06.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2009-09-23-1214
Kunngjort10.06.2011   kl. 14.15
KorttittelVedtak om mva-unntak - Finnmarkseiendommen

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 8. juni 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 19-3, jf. delegeringsvedtak 23. september 2009 nr. 1214. 

Vi viser til Deres søknad av 2. mars 2011 vedrørende spørsmål om å unnta omsetning av fiske- og jaktkort fra Finnmarkseiendommen fra merverdiavgiftsloven.

Finansdepartementet traff den 8. februar 2007 med hjemmel i merverdiavgiftsloven av 1969 § 70 vedtak om å unnta Finnmarkseiendommens omsetning av fiske- og jaktkort fra merverdiavgiftsloven.

På vegne av Finnmarkseiendommen søker De nå om nytt unntak fra merverdiavgiftsloven med hjemmel i mval § 19-3.

Omsetning og utleie av fast eiendom og rettighet til fast eiendom er unntatt fra loven etter mval. § 3-11 første ledd. Omsetning av rett til jakt og fiske er imidlertid avgiftspliktig etter samme paragrafs andre ledd pkt. h. I henhold til merverdiavgiftsforskriften § 3-11-1 er omsetning av rett til jakt og fiske på statens grunn og i bygdeallmenninger unntatt fra loven.

Statens eiendommer i Finnmark ble overført fra Statskog til grunneierorganet Finnmarkseiendommen den 1. juli 2006, jf. lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke. Finnmarkseiendommen er opprettet som et eget rettsubjekt, og er derfor ikke omfattet av ordlyden i merverdiavgiftsforkriften § 3-11-1 hvor det er omsetning fra statens grunn og bygdeallmenninger som er omfattet av unntaket.

Etter søknad av 26. mars 2006 fra Miljøverndepartementet fant Finansdepartementet i vedtak 8. februar 2007 med hjemmel i merverdiavgiftsloven 1969 § 70 å kunne frita for merverdiavgift Finnmarkseiendommens omsetning av fiskekort og jaktkort for småviltjakt. 

Fra Finansdepartementets vedtak hitsettes:

«Omsetning av fiskekort og jaktkort for småvilt- og villreinjakt fra bygdeallmenninger, statsallmenninger og annen statlig grunn, blir etter forvaltningspraksis med hjemmel i merverdiavgiftslovens § 70 ikke ilagt merverdiavgift. Begrunnelsen for disse unntakene har i hovedsak vært at et vederlag som tas for å få rett til jakt og fiske ikke er ansett som et vederlag for en overføring av jakt- og fiskeretten.

Statens eiendommer i Finnmark ble 1. juli 2006 overført fra Statskog til den nyopprettede virksomheten Finnmarkseiendommen. Dette er nærmere regulert i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven).

Finnmarkseiendommen er opprettet som et eget rettssubjekt. Rettslig sett har virksomheten dermed store likhetstrekk med en privat grunneier, og det forutsettes at virksomheten i de fleste sammenhenger vil ha samme forhold til kommunale og sentrale myndigheter som det andre private grunneiere har.

Finnmarkseiendommen vil av den grunn ikke uten videre være omfattet av de gjeldende unntakene. Utgangspunktet vil derfor være at Finnmarkseiendommen i likhet med private grunneiere må beregne og oppkreve merverdiavgift ved salg av jakt- og fiskekort, dersom dette skjer i næring.

Selv om Finnmarkseiendommen juridisk sett har likhetstrekk med en privat grunneier, er det åpenbart også sider ved dette eierskapet som gjør det lite naturlig å vurdere Finnmarkseiendommens salg av jakt- og fiskekort på lik linje med slikt salg fra andre private grunneiere. Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer, der tre medlemmer er oppnevnt av Sametinget og tre av Finnmarks fylkesting. Det er videre fastsatt i finnmarksloven at det skal være allmen tilgang til visse former for jakt og fiske. Finnmarkseiendommen står heller ikke fritt til å forvalte jakt- og fiskeretter eller hente inntekter fra den. Det er i den forbindelse også tatt inn en bestemmelse om klagerett til departementet etter forvaltningsloven. Dette gjør at Finnmarkseiendommens eierskap har en slik offentlig karakter som gjør det naturlig å sammenligne den med en stats- eller bygdeallmenning i denne sammenheng.

Saken har vært forelagt Justis- og politidepartementets lovavdeling for så vidt gjelder spørsmålet om allemannsretten. Som for retten til småviltjakt og fiske etter fjelloven, vurderer lovavdelingen det slik at det vederlag som tas i forbindelse med Finnmarkseiendommens omsetning av jakt- og fiskekort ikke kan anses som vederlag for overføring av jakt- og fiskeretten.

Ut fra det regelverket og likebehandling i forhold til den dispensasjonspraksis vi i dag har mener vi derfor at Finnmarkseiendommens offentlige karakter tilsier at det også gis dispensasjon i dette tilfellet. Dette begrunnes i at de aktuelle bestemmelsene om jakt og fiske i finnmarksloven er sammenlignbare med tilsvarende bestemmelser i fjelloven, og at det derfor kan være tale om en allemannsrett som ikke kan omsettes i merverdiavgiftslovens forstand. Det vil innebære en videreføring av det tidligere avgiftsregime for omsetning av jakt- og fiskekort i Finnmark.

Finnmarkseiendommens omsetning av fiskekort og jaktkort for småviltjakt unntas på denne bakgrunn merverdiavgiftsplikt med hjemmel i merverdiavgiftslovens § 70. Det gjøres oppmerksom på at det innebærer at det ikke vil foreligge fradragsrett for inngående avgift i tilknytning til denne omsetningen.»

I Deres søknad av 2. mars 2011 anføres det at de forhold som Finansdepartementet vektla i sin vurdering da fritaket ble gitt i 2007 fortsatt er gjeldende.

Merverdiavgiftsloven 1969 § 70 er videreført i merverdiavgiftsloven 2009 § 19-3 første ledd, og myndighet til å treffe vedtak er ved Finansdepartementets brev av 23. september 2009 delegert til Skattedirektoratet. Delegasjonen innebærer ingen endring av tidligere delegasjonspraksis under merverdiavgiftsloven 1969 § 70. Skattedirektoratet er blant annen gitt myndighet til å innvilge og avslå alle søknader om videreføring av tidligere gitt enkeltvedtak.

Skattedirektoratet finner med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd å unnta Finnmarkseiendommens omsetning av fiskekort og jaktkort for merverdiavgiftsplikt. Det legges til grunn at Finansdepartementet har vurdert Finnmarkseiendommens avgiftsmessige status i 2007, og at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at spørsmålet bør vurderes annerledes i dag. Det gjøres oppmerksom på at dette innebærer at det heller ikke foreligger fradragsrett for inngående avgift i tilknytning til denne omsetningen.