Vedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3 om unntak fra plikten til å beregne merverdiavgift på inngangsbilletter til Momarkedet

DatoFOR-2012-07-03-1480
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse03.07.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-58-§19-3, FOR-2013-02-25-218
Kunngjort26.11.2015   kl. 15.20
KorttittelVedtak etter merverdiavgiftsloven § 19-3, Momarkedet

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 3. juli 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og delegeringsvedtak 25. februar 2013 nr. 218. 

Svar på søknad om avgiftslempning etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd - Mysen og Omegn Røde Kors/Momarkedet

Vi viser til brev 25. juni 2010 fra Abacus Revisjonstjenester AS hvor det på vegne av Mysen og Omegn Røde Kors blir søkt om unntak fra plikten til å beregne utgående merverdiavgift på inngangsbilletter til arrangementet Momarkedet, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd.

Etter en samlet vurdering har departementet kommet fram til at det tidligere administrativt gitte unntaket bør videreføres, jf. merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd. Vedtaket innebærer at det på omsetning av inngangsbilletter til arrangementet ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, samtidig som en ikke vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftsunntatte delen av virksomheten. Unntaket gis inntil videre. En nærmere redegjørelse for vedtaket følger nedenfor. 

Sakens bakgrunn

Etter det opplyste er Mysen og Omegn Røde Kors (heretter MO) registrert under kategorien forening/lag/innretning i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Hvert år arrangerer MO arrangementet Momarkedet som ifølge søknaden varer i fem dager hver høst.

Mysen og Omegn Røde Kors fikk ved Finansdepartementets avgjørelse 9. august 2002 innvilget unntak for merverdiavgift på omsetning av inngangsbilletter etter merverdiavgiftsloven 1969 § 70.

I forbindelse med at ny merverdiavgiftslov trådte i kraft 1. januar 2010 ble tidligere fritak/unntak gitt med hjemmel i merverdiavgiftsloven 1969 § 70 ikke videreført. Det gjaldt imidlertid en overgangsregel på seks måneder fra den nye loven trådte i kraft, jf. merverdiavgiftsloven § 22-2 annet ledd. For arrangører som har søkt om unntak innen seks måneders fristen, gjelder det opprinnelige enkeltvedtaket om unntak fram til avgiftsmyndighetene har truffet nytt vedtak i saken.

I tråd med ovennevnte har Abacus Økonomitjenester AS på vegne av Mysen og Omegn Røde Kors fremmet søknad om videreføring av det tidligere administrativt gitte unntaket.

I brev 15. september 2010 til Finansdepartementet har Skattedirektoratet konkludert med at unntaket ikke bør videreføres. Skattedirektoratet antar at man etter endringslov 25. juni 2010 nr. 32 ikke lenger kan hevde at «det ikke har vært lovgivers intensjon at arrangementer med ideelt formål av denne typen skal være merverdiavgiftspliktig». 

Søkers anførsler

Søker har anført at utover det faktum at arrangementet fra og med 2009 ble kortet ned fra ti til fem dager, har det ikke skjedd noen endringer i selve arrangementet eller i ytelsene som anses levert for inngangsbilletten. Inngangsbilletten gir, som tidligere, adgang til bl.a. arrangementsområdet med underholdningsscene, konserter, tivoli, utstillinger mm. Søker mener derfor at de samme hensyn som ble gjort gjeldende tidligere fortsatt er aktuelle. 

Finansdepartementets vurderinger

Finansdepartementet finner det hensiktsmessig først å knytte noen merknader til merverdiavgiftsreglene på dette spesifikke området.

Merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd første punktum, slik denne lød før 1. juli 2010, unntok bl.a. omsetning av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre fra den generelle merverdiavgiftsplikten. I forvaltningspraksis ble det lagt til grunn at for å komme inn under dette unntaket måtte det dreie seg om et anlegg beregnet for mer permanent drift. Som en konsekvens av denne tolkningen ble flere arrangementer ansett å komme utenfor unntakets anvendelsesområde.

Ved vedtak 8. april 2002 ga Finansdepartementet i medhold av merverdiavgiftsloven 1969 § 70 administrativt unntak fra merverdiavgiftsplikt for inngangsbilletter til en årlig trebåtfestival med formål å bevare båtbyggertradisjoner og kystkulturen. Begrunnelsen for å gi dispensasjon var at det ble lagt til grunn at det ikke var lovgivers intensjon å avgiftsbelegge ideell virksomhet av denne art, samtidig som mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre var unntatt. Mysen og Omegn Røde Kors var en av arrangørene som senere ble innvilget et tilsvarende administrativt unntak.

Fra 1. juli 2010 ble det innført merverdiavgiftsplikt med redusert sats på 8 pst. på omsetning av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre, se merverdiavgiftsloven § 5-10, jf. endringslov 25. juni 2010 nr. 32. Av endringslovens forarbeider framgår bl.a. at for å komme innenfor begrepene «fornøyelsesparker og opplevelsessentre» vil det avgjørende være om anlegget er beregnet for permanent drift, se avsnitt 6.3.3.2 i Prop.119 LS (2009-2010). Dette innebærer at arrangementer av den art det er tale om i denne konkrete saken ikke vil være omfattet av den reduserte avgiftssatsen. Såfremt de generelle vilkårene for merverdiavgiftsplikt foreligger og ingen av unntaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven kommer til anvendelse, vil inngangsbilletter til slike arrangementer være avgiftspliktige med 25 pst.

Finansdepartementet går nå over til å behandle spørsmålet om det tidligere administrativt gitte unntaket i denne konkrete saken skal videreføres.

Merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd viderefører den del av merverdiavgiftsloven 1969 § 70 som gir departementet kompetanse til å treffe enkeltvedtak om avgiftslempning. Bestemmelsen lyder:

Dersom det foreligger særlige forhold, kan departementet treffe enkeltvedtak om helt eller delvis unntak fra loven, fritak for merverdiavgift eller om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen.

Formålet med bestemmelsen er å ha en sikkerhetsventil til bruk for å løse eventuelle avgiftsmessig uheldige utslag i selve merverdiavgiftssystemet. Om det nærmere vurderingstemaet vises bl.a. til omtalen i kapittel 8 i Ot.prp.nr.76 (2008-2009). Både ordlyden og formålet tilsier at bestemmelsen må tolkes strengt.

Begrunnelsen bak det administrativt gitte unntaket i denne saken var at en ikke kunne legge det til grunn som lovgivers intensjon å avgiftsbelegge ideell virksomhet av denne art, samtidig som mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre var unntatt.

Etter departementets mening kan det fremstå som uheldig at adgangsbilletter til arrangementer av mer ideell karakter avgiftsbelegges med 25 pst., samtidig som adgangsbilletter til mer kommersielle fornøyelsesparker og opplevelsessentre avgiftsbelegges med en sats på 8 pst. Mye av den begrunnelsen som ble gitt for de administrativt gitte unntakene tidligere, gjør seg dermed fortsatt gjeldende. På bakgrunn av dette har departementet kommet til at unntaket for MO bør videreføres inntil videre.

Departementet vil for øvrig bemerke at det ut fra opplysningene i saken er mulig at inngangsbilletten til arrangementet til dels må anses som betaling for avgiftspliktige tjenester, og dels for ikke-avgiftspliktige tjenester. Ettersom departementet her går inn for å videreføre det tidligere administrative gitte unntaket går vi ikke noe nærmere inn på disse spørsmålene.

Unntaket innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift på omsetning av tjenester i form av adgang til arrangementet. Andre avgiftspliktige aktiviteter knyttet til arrangementet omfattes ikke av unntaket. Unntaket innebærer også at det ikke vil være adgang til å trekke fra inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til den avgiftsunntatte delen av arrangementet.

Departementet vil gjøre oppmerksom på at det nå foretas en gjennomgang av merverdiavgiftsregelverket for arrangementer av denne typen. Et eventuelt forslag om regelverksendringer på området vil bli sendt ut på alminnelig høring.

Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.