Instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig

DatoFOR-2012-08-24-827
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2012 hefte 10
Ikrafttredelse24.08.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelKongens instruksjonsmyndighet
Kunngjort28.08.2012   kl. 14.15
Rettet04.09.2012 (midl. fotnote tilføyd i § 4)
KorttittelInstruks om sikring og beskyttelse av objekter

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. august 2012. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med denne instruksen er å fastsette bestemmelser for ansvarsforhold og samarbeid om politiets og Forsvarets objektsikring ved bruk av sikringsstyrker. Formålet med objektsikringen er at viktige objekter skal opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet i kritiske situasjoner.

§ 2.Definisjoner

Med «objekter» menes ethvert fysisk objekt som krever sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret i fred, krise og krig mot anslag og angrep av kriminell eller militær karakter. «Objekter» omfatter områder og fast og rørlig eiendom, uavhengig av om objektene er offentlige eller private eller sivile eller militære. Med «objektsikring» og «sikring og beskyttelse» menes aktive operative tiltak som potensielt kan innebære maktbruk ved bruk av styrker rettet mot en konkret trussel.

Med «sikringsstyrker» menes personer og enheter fra politiet eller Forsvaret som har til oppgave å beskytte et objekt mot en mulig eller konkret trussel.

Med «nøkkelpunkter» menes sivile og militære objekter og personer, som er av avgjørende betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i krig, og som er å anse som lovlige militære mål i krig, jf. artikkel 52 i Tilleggsprotokoll I av 1977 til Genèvekonvensjonene av 1949.

Med FOH menes Forsvarets operative hovedkvarter.

Med POD menes Politidirektoratet.

Med NSM menes Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Med DSB menes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

§ 3.Forsvarets objektsikring

Forsvaret har i fred, krise og krig ansvaret for objektsikring (objekter og personer) innenfor militært område eller innenfor militært områdes umiddelbare nærhet, jf. lov 20. mai 1988 nr. 33 om politimyndighet i det militære forsvar og forskrift 26. november 1993 nr. 1299 om utøvelse av politimyndighet i det militære forsvar. Det vises for øvrig til § 4 (7).

Forsvaret skal videre planlegge for objektsikring av nøkkelpunkter som del av planleggingen av militært forsvar mot væpnede angrep med hjemmel i folkerettens regler om individuelt og kollektivt selvforsvar.

Gjennomføring av objektsikring av nøkkelpunkter skal kun skje dersom riket er i krig eller krig truer eller rikets selvstendighet eller sikkerhet står i fare, og skal kun gjennomføres ved bruk av kombattante militære sikringsstyrker. Ved gjennomføring skal sivile personer så langt mulig søkes flyttet bort fra områder i nærheten av nøkkelpunkter.

Når Forsvaret har etablert objektsikring av et nøkkelpunkt, er objektet og objektets umiddelbare nærhet å anse som militært område etter lov 20. mai 1988 nr. 33 om politimyndighet i det militære forsvar og forskrift 26. november 1993 nr. 1299 om utøvelse av politimyndighet i det militære forsvar.

Forsvaret skal beslutte hvilke sivile og militære objekter som skal utpekes som nøkkelpunkter og hvilke av disse det skal forberedes objektsikring av. I vurderingen av sivile objekter skal Forsvaret rådføre seg og på annen måte samarbeide med berørte sivile myndigheter, herunder politiet, fylkesmennene, NSM og DSB. Forsvarsdepartementet kan beslutte at bestemte objekter skal sikres og beskyttes på lik linje med nøkkelpunkter.

Nærmere bestemmelser, herunder om utpeking og klassifisering av nøkkelpunkter, samt prosedyrer for samarbeid med berørte sivile myndigheter, fastsettes av Forsvarssjefen. Forsvarsstaben fører tilsyn med at ansvarlige enheter ivaretar nødvendig planlegging og forberedelser for sikring av nøkkelpunkter.

§ 4.Politiets objektsikring

Politiet skal beskytte objekter mot forhold som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 2.

Politiets ansvar for beskyttelse av objekter mot anslag av kriminell karakter, som er avgrenset mot Forsvarets ansvar etter § 3 om beskyttelse av objekter mot angrep av militær karakter, endres i prinsippet ikke i krise og krig.

Politiet beslutter hvilke objekter som skal utpekes, og den enkelte politimester har i eget distrikt ansvar for planlegging av objektsikring.

Politiets planer for objektsikring skal koordineres med andre relevante myndigheter, herunder fylkesmenn, NSM og DSB. Politiet skal også ha nødvendig kontakt med private virksomheter. Planene skal også koordineres med Forsvaret for å avklare berøringspunkter mellom politiets objektsikring og Forsvarets objektsikring av nøkkelpunkter etter § 3.

Forsvaret kan bistå politiet med objektsikring etter bestemmelsene i kgl.res. 28. februar 2003 nr. 220 om instruks om Forsvarets bistand til politiet (bistandsinstruksen).1

Politiets behov for forhåndsplanlagt bistand fra Forsvaret til objektsikring og hvilke objekter dette gjelder for, skal meddeles Forsvaret. For disse objektene skal politiet og Forsvaret i samarbeid utforme planverk for sikringen.

For militære objekter skal politiet normalt basere seg på Forsvarets egensikring, jf. lov 20. mai 1988 nr. 33 om politimyndighet i det militære forsvar og forskrift 26. november 1993 nr. 1299 om utøvelse av politimyndighet i det militære forsvar, dog slik at politiets myndighet er overordnet Forsvaret i forhold som medfører samarbeid mellom militær og sivil politimyndighet.

Nærmere bestemmelser, herunder om utpeking og klassifisering av objekter, samt prosedyrer for samarbeid med andre myndigheter og virksomheter, fastsettes av POD. POD fører tilsyn med at politidistriktene utarbeider egne objektplaner.

1Korrekt henvisning skal være instruks 22. juni 2012 nr. 581 om Forsvarets bistand til politiet (Lovdatas anm.)
§ 5.Forholdet til regelverk om forebyggende objektsikkerhet

Forsvarets ansvar etter § 3 og politiets ansvar etter § 4 bygger på selvstendige hjemmelsgrunnlag, og er uavhengig av regelverk for forebyggende grunnsikring av objekter, jf. lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) kapittel 5 om objektsikkerhet og tilhørende forskrift 22. oktober 2010 nr. 1362 om objektsikkerhet og særskilt sektorlovgivning med bestemmelser om objektsikkerhet.

Forsvaret og politiet skal ta hensyn til om objektene er underlagt forebyggende grunnsikringsregler etter annet regelverk.

Forsvaret, politiet og NSM skal så langt det lar seg gjøre ha innsyn i hverandres objektlister. Nærmere regulering av slikt innsyn vil bli gitt i egne retningslinjer.

§ 6.Ressurser og virkemidler i planleggingen av objektsikring

FOH og POD skal ha totaloversikter over nøkkelpunkter og objekter som er av særlig betydning for samfunnet, samt tilgjengelige sikringsstyrker, innen egne ansvarsområder jf. § 3 og § 4.

I forhåndsplanlegging av objektsikring etter denne instruksen skal det tas utgangspunkt i en realistisk vurdering av hvilke ressurser som er tilgjengelige for ulike typer situasjoner.

For hvert forhåndsutpekt objekt skal det normalt utarbeides en objektplan, basert på en risiko- og sårbarhetsvurdering.

Det skal tas hensyn til at sikringsstyrkene raskt må kunne omprioriteres fra forhåndsutpekte objekter til andre objekter.

Politiet og Forsvaret skal samarbeide ved planlegging og gjennomføring av øvelser der Forsvarets bistand til politiet øves.

§ 7.Beslutning om iverksettelse av objektsikring

Beslutningsmyndighet for iverksettelse av objektsikring etter § 3 er regulert i Beredskapssystem for Forsvaret (BFF).

Politimester kan iverksette objektsikring etter § 4. Politidirektøren og justisministeren kan beslutte å iverksette objektsikring etter § 4, dersom situasjonen krever dette.

For militær bistand til politiets objektsikring gjelder prosedyrene og beslutningsnivåene i bistandsinstruksen.

I situasjoner som potensielt kan utløse objektsikring etter både § 3 og § 4, eller hvor det er uklart hvilket av de to regimene som kan bli utløst, skal politiet og Forsvaret gjensidig og uten opphold etablere kontakt for å foreta nødvendig koordinering av den videre planlegging og gjennomføring av objektsikringen. Dersom saken reiser politiske eller prinsipielle problemstillinger, eller av andre årsaker ikke lar seg koordinere mellom politiet og Forsvaret, skal den fremsendes til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet som foretar nødvendig koordinering og eventuelt bringer saken opp til regjeringen.

Dersom iverksettelse av objektsikring etter § 3 og § 4 vil ha betydelige samfunnsmessige, økonomiske eller andre konsekvenser, skal beslutning treffes av Kongen i statsråd med mindre vilkårene for konstitusjonell nødrett foreligger og beslutningen derfor må treffes på lavere nivå.

§ 8.Ikrafttredelse

Instruksen her trer i kraft straks.